Opony Nokian Tyres Seasonproof 215/55R16 97V Xl

521,88

Opis

Opony Nokian Tyres Seasonproof 215/55R16 97V Xl

Opony ca?oroczne Nokian Seasonproof w rozmiarze 215/55 R16 97V XL

Opony Nokian Seasonproof 215/55 R16 97 V zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 215/55 R16 ich szeroko?? wynosi 215 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 55% z 215 wynosi 118,25), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 16 cali. Kolejne dwa oznaczenia (97 i V) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon wielosezonowych Nokian Seasonproof 215/55 R16. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 730 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 240 km/h. W ramach europejskiego systemu etykietowania opon model Nokian Seasonproof 215/55 R16 otrzyma? klasy B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia oraz warto?? 69 dB za emitowany ha?as zewn?trzny. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Saab 9-3 (II), Volvo S60 (II), Citroen Berlingo (II FL), Mercedes Klasa E (210) czy Ford C-MAX (II).

Opony do aut osobowych

Seasonproof w rozmiarze 215/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to modele zaprojektowane z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i limuzyny. Tego typu produkty najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów). Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mog? mie? wzmocnion? konstrukcj?, technologi? Run Flat czy rant ochronny felgi.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium okre?lane s? mianem najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku. Ka?dy producent posiadaj?cy w swoim portfolio mark? premium, nowe rozwi?zania wprowadza w?a?nie do niej. W efekcie opony kasy premium oferuj? doskona?? przyczepno?? w zmiennych warunkach drogowych, maj? ma?e opory toczenia oraz s? ciche i odporne na zu?ycie. W efekcie mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach, co z kolei przyci?ga zainteresowanie kierowców. Najwa?niejsze marki to: Nokian, Bridgestone, Vredestein, Pirelli, Dunlop, Goodyear, Michelin czy Hankook.

Etykieta unijna opon Seasonproof 215/55 R16 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Seasonproof (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Na etykiecie do??czonej do opony mo?na znale?? informacj? o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. To parametr, który w znacznym stopniu decyduje o bezpiecze?stwie jazdy w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Skala obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Opona z tym oznaczeniem pozwala na wytracenie pr?dko?ci o 30% skuteczniej od opony z ko?ca skali, co przek?ada si? na drog? hamowania a? o 18 krótsz? (przy orientacyjnej szybko?ci wynosz?cej 80 km/h). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 219 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 215/55 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon).

Firma Nokian

Nokian to marka opon premium, która produkowana jest w mro?nej Finlandii przez firm? o tej samej nazwie. Oferowane przez ni? produkty przystosowane s? do zmiennych i trudnych warunków panuj?cych na drogach Europy ?rodkowej. Zarówno letnie, jak i zimowe opony Nokian oferuj? znakomite prowadzenie, umo?liwiaj? obni?enie zu?ycia paliwa przez samochód oraz komfort podró?owania. Wysokie osi?gi i niezawodno?? przez ca?y okres eksploatacji to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych metod produkcji. Opony Nokian maj? bardzo dobre opinie kierowców i doskona?e wyniki w testach.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian Seasonproof 215/55 R16 97V? Poznaj jej wady i zalety

Model Seasonproof (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Kierunkowa rze?ba bie?nika najcz??ciej jest spotykana w oponach osobowych przystosowanych do jazdy w trudnych warunkach pogodowych – ma zdolno?? do doskona?ego odprowadzania wody, ?niegu czy b?ota po?niegowego. Kszta?t rowków bie?nika kierunkowego najcz??ciej przypomina litery „V” lub „U”. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do rze?by asymetrycznej. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe, co pozwala uzyska? najwy?szy poziom osi?gów.

Oznaczenia 97V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „97” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 730 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona ca?oroczna

Nokian Seasonproof 215/55 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne s? dla ciebie, je?eli je?dzisz g?ównie w mie?cie, pokonujesz niewielkie odleg?o?ci i preferujesz spokojny styl jazdy. To ogumienie ??czy w sobie kluczowe funkcje opon zimowych i letnich, zapewniaj?c bezpieczn? jazd? przez ca?y rok. Zoptymalizowana mieszanka i bie?nik pozwalaj? na zachowanie stabilno?ci podczas ch?odniejszych i cieplejszych miesi?cy. Jest to jednak rozwi?zanie kompromisowe – w przypadku, gdy oczekujesz maksymalnych osi?gów bez wzgl?du na pogod?, lepiej zdecydowa? si? na opony dedykowane danej porze roku.

Gwarancja na opony Seasonproof

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Nokian Tyres: Opony ca?oroczne

pcc kupno samochodu, kody błędów citroen xsara picasso, mazda mała, tesco paliwo cena, algorytm postępowania na miejscu wypadku, saab 900 s, mustang silniki, olej w skrzyni, piaggio porter, motor dla dziewczyny 125, volkswagen garbus otomoto

yyyyy