Opony Dunlop SPORT ALL SEASON 205/55 R16 91 V M+S, 3PMSF

318,00

Opis

Opony Dunlop SPORT ALL SEASON 205/55 R16 91 V M+S, 3PMSF

Opony ca?oroczne Dunlop Sport All Season w rozmiarze 205/55 R16 91V

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 205/55 R16 omawianych opon wielosezonowych? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 205 mm (20,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 55 to nic innego jak 55% z 205, czyli 112,75 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 16 cali, czyli 40,64 cm. Prezentowane opony Dunlop Sport All Season 205/55 R16 maj? indeks no?no?ci 91 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 615 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 240 km/h, co daje indeks pr?dko?ci V. Opony ca?oroczne Dunlop Sport All Season 205/55 R16 s? projektowane z my?l? o samochodach typu VW Passat (B5), Ford Focus (III FL), Audi A4 (B7), Opel Astra (H FL) czy Audi A6 (C4).

Opona do aut osobowych

Sport All Season w rozmiarze 205/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Dunlop pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to najbardziej nowoczesne modele na rynku, które oferuj? najwy?szy poziom osi?gów. Opony tego typu cz?sto s? wybierane do samochodów o du?ej mocy, przez kierowców pokonuj?cych du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj?cych agresywny styl jazdy. Opony klasy premium to modele oferowane mi?dzy innymi przez Dunlop, Nokian, Vredestein, Pirelli, Hankook, Goodyear, Bridgestone czy Yokohama. O jako?ci opon premium ?wiadcz? ich czo?owe pozycje w rankingach, najwy?sze klasy na etykietach oraz wiele pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Sport All Season 205/55 R16 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa Spalanie paliwa to bardzo wa?ny parametr decyduj?cy cz?sto o wyborze danego modelu. Dzi?ki etykiecie unijnej, kierowca kupuj?cy ogumienie na terenie Unii Europejskiej zyskuje wiedz? na temat spalania paliwa ka?dego modelu. Efektywno?? paliwowa jest obrazowana na etykiecie za pomoc? kolorowej skali i liter od A do G. Litera A (kolor zielony) to najwy?sza klasa oszcz?dno?ci paliwa, podczas gdy G (kolor czerwony) najni?sze parametry w zakresie spalania. To istotne dane, poniewa? ró?nica mi?dzy klasami A i G mo?e oznacza? zu?ycie paliwa ograniczone nawet o 7,5%. Jako ciekawostk? dodam, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Sport All Season (model) oraz 16 cali (?rednica) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Wspomn? tak?e, ?e 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Dunlop (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 205/55 R16 (rozmiar) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa) – uzyska? ocen? „66 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Dunlop (grupa Goodyear)

Opony Dunlop s? uznawane za jedne z najlepszych w klasie premium. Oferuj? osi?gi na sportowym poziomie, co w praktyce przek?ada si? na wysoki poziom przyczepno?ci w zró?nicowanych warunkach, wysok? wytrzyma?o?? i odporno?? na zu?ycie. Warto wiedzie?, ?e opony Dunlop powstaj? w oparciu o nowoczesne rozwi?zania technologiczne koncernu Goodyear. Potwierdzeniem tego faktu s? wysokie miejsca opon marki w testach i tysi?ce pozytywnych opinii u?ytkowników. Dunlop to opony dla najbardziej wymagaj?cych kierowców.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Dunlop Sport All Season 205/55 R16 91V? Poznaj jej wady i zalety

Model Sport All Season (Dunlop) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony asymetryczne uznawane s? za najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku. Najcz??ciej spotyka si? je w przypadku modeli premium, ale znajdziemy je te? w ofertach marek klasy ?redniej czy ekonomicznej. Bie?nik opon asymetrycznych dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za zachowanie stabilno?ci podczas manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody. Opony asymetryczne sprawdzaj? si? w samochodach o wi?kszej mocy, dobrze t?umi? ha?asy i zu?ywaj? si? najbardziej równomiernie.

Oznaczenia 91V oraz 3PMSF, M+S

Napisy „91” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon letni oraz zimowy

Dunlop Sport All Season 205/55 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne to uniwersalne rozwi?zanie zapewniaj?ce zoptymalizowane osi?gi zarówno latem, jak i zim?. Szczególnie zadowoleni z nich b?d? kierowcy, którzy pokonuj? rocznie niewielkie przebiegi i je?d?? g?ównie w mie?cie. Ogumienie wielosezonowe to kompromisowe rozwi?zanie, poniewa? stworzone s? z mieszanki gumowej zachowuj?cej si? najlepiej w umiarkowanych temperaturach, a bie?nik ??czy w sobie najwa?niejsze cechy bie?nika letniego i zimowego, zapewniaj?c dobre prowadzenie w ró?nych warunkach pogodowych.

Gwarancja na opony Sport All Season

Gwarancja na opony Dunlop jest taka sama, jak w przypadku marki Goodyear. Obowi?zuje ona przez 5 lat od daty produkcji modelu i standardowo obejmuje wszelkie wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, materia?ami u?ytymi do ich produkcji lub finaln? konstrukcj?. Je?li ewentualna reklamacja zostaje uznana, producent przyznaje rekompensat? finansow?, której wysoko?? jest uzale?niona od stopnia zu?ycia wadliwych opon. Szczegó?owy wzór wykorzystywany do obliczenia wysoko?ci zwrotu znajduje si? w karcie gwarancyjnej.

Opinie kierowców rozmiaru 205/55 R16 o oponach Dunlop Sport All Season

Na forach dyskusyjnych kierowcy u?ytkuj?cy opony ca?oroczne opony Dunlop potwierdzaj?, ?e gwarantuj? one doskona?e osi?gi bez wzgl?du na panuj?c? sytuacj? atmosferyczn?. Sprawdzaj? si? bardzo dobrze zarówno latem, jak i zim?, co obrazuj? takie recenzje, jak: „super propozycja na ca?y rok gwarantuj?ca poczucie pewno?ci za kierownic?”, „bardzo dobrze odprowadzaj? wod?, odczuwalna ró?nica w prowadzeniu samochodu”, „przyjemnie si? na nich je?dzi – s? komfortowe bez wzgl?du na por? roku i wyst?puj?c? pogod?”.

Dunlop: Opony ca?oroczne

jak znalezc kod lakieru po numerze vin, citroen c5 3.0 hdi opinie, auto komis lubartów, wydech na zamówienie, toyota corolla 1.8 ts, opel vivaro blaszak, mazda 3 wersje, renault fluence 2016, lexus is 200 opinie, yamaha fj 1200 opinie, toyota avensis wymiary, auto-info24 vin, odsetki od mandatu, otomoto mercedes cls, dacia ceny, zmiana miejsca zamieszkania formalności 2018, auto hit tychy, lamborghini urus wnętrze

yyyyy