Opony Goodyear Efficientgrip Suv 225/55R19 99V Fr M+S 4X4

635,00

Opis

Opony Goodyear Efficientgrip Suv 225/55R19 99V Fr M+S 4X4

Opony letnie Goodyear EfficientGrip SUV w rozmiarze 225/55 R19 99V *, MO

Opony Goodyear EfficientGrip SUV przeznaczone s? na sezon letni, ich rozmiar w prezentowanym przyk?adzie to 225/55 R19, a indeksy pr?dko?ci i no?no?ci odpowiednio V i 99. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h opona wytrzyma obci??enie do 775 kg. Omawiany rozmiar 225/55 R19 pasuje do samochodów typu Mazda CX-5 (KF), Mazda CX-5 (KE), Mazda CX-5 (KE Facelift), Mazda CX-5 czy Volvo V60. W ramach europejskiego systemu etykiet na oponach omawiany model Goodyear EfficientGrip SUV 225/55 R19 prezentuje si? nast?puj?co: B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 67 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Warto pami?ta?, ?e w rozmiarze opony 225/55 R19 pierwsza liczba oznacza jej szeroko?? w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 55% z 225 wynosi 123,75 ), litera to typ konstrukcji opony (najcz??ciej radialny, ale mo?e by? te? diagonalny), a trzecia liczba (tutaj 19) to mierzona w calach ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model.

Opona do aut 4×4 / SUV

Opony 4×4 przeznaczone s? do samochodów z nap?dem na cztery ko?a, które cz?sto poruszaj? si? po bezdro?ach (nie myli? z SUV). W zwi?zku z tym opony do aut terenowych wyposa?one s? w agresywny bie?nik o wyra?nych blokach i odporno?ci na zapychanie si? b?otem, kamieniami czy traw?. Opony terenowe dziel? si? na przystosowane do ka?dego terenu (A/T – all terrain – mniej agresywny bie?nik, tak?e na asfalt), b?otnistego (M/T – wi?ksza zdolno?? terenowa, ale dopuszczalna jazda po asfalcie) czy Extrem (rzadziej spotykane, wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony klasy premium to najnowocze?niejsze produkty na rynku. Oferuj? najwy?szy poziom osi?gów i s? wyposa?one w nowatorskie rozwi?zania technologicznie. W zwi?zku z tym cz?sto montowane s? w samochodach o du?ej mocy, pokonuj?cych du?e przebiegi roczne czy przez kierowców o dynamicznym stylu jazdy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli. Opony klasy premium najcz??ciej zajmuj? czo?owe pozycje w testach i s? polecane przez wi?kszo?? kierowców.

Etykieta unijna opon EfficientGrip SUV 225/55 R19 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 225/55 R19 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony EfficientGrip SUV (model) oraz 19 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 67 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „67 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 19 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Goodyear

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium i przez wielu kierowców uznawane za jedne z najlepszych na rynku. ?wiadcz? o tym doskona?e wyniki w testach i tysi?ce pozytywnych opinii u?ytkowników. Warto wiedzie?, ?e opony Goodyear s? cenione ju? od samego zarania dziejów motoryzacji – pierwsze modele marki by?y stosowane w jednym z pierwszych samochodów, czyli Fordzie T. Ponad 100-letnie do?wiadczenie w produkcji owocuje produktami o najwy?szych osi?gach w ka?dym obszarze.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony z asymetryczn? rze?b? bie?nika umownie dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?, które maj? odmienny kszta?t, przez co odpowiadaj? za inne grupy osi?gów. Zadaniem pierwszej jest mi?dzy innymi zapewnienie stabilnego pokonywania zakr?tów, a drugiej odprowadzanie wody i zwi?kszenie odporno?ci na aquaplaning. Do najwi?kszych zalet opon asymetrycznych nale?? tak?e dobre t?umienie wibracji i odporno?? na zu?ycie. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu opony asymetrycznej odpowiedni? stron? na feldze (oznaczenie outside/inside).

Oznaczenia 99V, *, MO, FP oraz M+S

Napisy „99” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 775 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Akronim FP oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie M+S – mud and Snow czyli opony przeznaczone do jazdy po b?ocie i ?niegu. Model EfficientGrip SUV (Goodyear 225/55 R19) posiada homologacj? * (BMW, Mini), MO (Mercedes).

Opona letnia

Opony letnie to produkty, które s? tworzone z my?l? o zapewnieniu wysokiej przyczepno?ci i sprawnego hamowania, a tak?e komfortu jazdy i oszcz?dno?ci paliwa w warunkach panuj?cych na drogach w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni – w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. W oponach letnich (dziel?cych si? na klasy bud?etow?, ?redni? i wy?sz?) stosowane s? g?ównie bie?niki kierunkowe i asymetryczne. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony EfficientGrip SUV

Firma Goodyear zapewnia o niezawodno?ci i najwy?szej jako?ci wykonania swoich produktów, ale je?li z oponami zaczyna dzia? si? co? niepokoj?cego, to mo?na je zareklamowa?. Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty produkcji i obejmuje wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcji czy materia?ami u?ytych do stworzenia. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R19 o oponach Goodyear EfficientGrip SUV

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium, poniewa? s? produkowane w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i oferuj? osi?gi na najwy?szym poziomie. Opinie o oponach letnich Goodyear prezentuj? si? nast?puj?co: „nie mam ?adnych zastrze?e? do tych opon, doskona?e na zakr?tach, ?wietne na mokrej nawierzchni – jestem bardzo zadowolony za zakupu”; „dobrze trzymaj? si? drogi na ?ukach, opony dla ceni?cych sobie komfort jazdy”; „spad?o spalanie, a droga hamowania z du?ych pr?dko?ci potrafi zaskoczy? na plus”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

nowy nissan qashqai 2019, czesci, skrzynia automatyczna dsg, i20 2020, samochody hybrydowe, glk mercedes, kupie auto jaslo, datsun 280z otomoto, plymouth prowler, beta 125, nissan qashqai i opinie, prawo jazdy w telefonie, suzuki 1.4 boosterjet

yyyyy