Opony Pirelli Scorpion Str 215/65R16 98H

410,00

Opis

Opony Pirelli Scorpion Str 215/65R16 98H

Opony letnie Pirelli Scorpion STR w rozmiarze 215/65 R16 98H

Zadaniem opon Pirelli Scorpion STR 215/65 R16 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony letnie. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 215 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (65 w milimetrach wynosi 139,75), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 16 cali). Opony Pirelli Scorpion STR 215/65 R16 maj? maj? indeks pr?dko?ci H (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 98 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 750 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu VW Tiguan (I), Subaru Forester (SJ) czy VW Multivan (T5 FL). W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? E w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), C za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony do samochodu 4×4 / SUV

Scorpion STR w rozmiarze 215/65 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV montowane s? g?ównie w samochodach sportowo-u?ytkowych, crossoverach czy terenówkach u?ytkowanych g?ównie w mie?cie. Tego typu opony przeznaczone s? g?ównie na nawierzchni? asfaltow?, a ich bie?nik nie ró?ni si? od modeli osobowych. Bardzo cz?sto opony do aut SUV dost?pne s? w ramach modelu osobowego. Jedyn? ró?nic? jest nieco inna konstrukcja wewn?trzna tego typu opon. Ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane, s? wyposa?one w usztywnione ?ciany boczne i maj? wy?sz? no?no??.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Pirelli pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium s? budowane z materia?ów najwy?szej jako?ci i wyposa?one s? w innowacyjne technologie. Producenci po?wi?caj? na badania, innowacje i rozwój tego segmentu najwi?ksze nak?ady finansowe, dlatego modele klasy premium oferuj? najwy?sze osi?gi i cechuj? si? doskona?ymi parametrami. Sprawdz? si? w przypadku kierowców ceni?cych bezkompromisowo?? i sportowe prowadzenie bez wzgl?du na pogod?. Zaawansowany bie?nik i najlepsza mieszanka gumowa gwarantuj? bezpiecze?stwo i komfort w ka?dej sytuacji.

Etykieta unijna opon Scorpion STR 215/65 R16 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Informacja o spalaniu paliwa zawarta na unijnej etykiecie do??czonej do opony jest wa?na dla wszystkich, którym zale?y na ekonomicznej je?dzie, a tak?e ochronie ?rodowiska. To prosta zale?no?? – im ni?sze opory toczenia, tym samochód spala mniej paliwa, a tym samym emituje do atmosfery mniejsz? ilo?? szkodliwych spalin. Dane dotycz?ce spalania przedstawiane s? za pomoc? piktogramu i zakresu klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?, a G – najmniejsz?. Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 70 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 215/65 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Scorpion STR (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Pirelli

Pirelli to w?oska marka, która zajmuje obecnie 5 miejsce pod wzgl?dem wielko?ci produkcji opon na ?wiecie. Mimo ?e na co dzie? jest kojarzona ze sportem za spraw? dostarczana ogumienia do najs?ynniejszych ?wiatowych rajdów i wy?cigów (w tym Formu?y 1), to korzystaj? z niej tak?e kierowcy ceni?cy sobie wysokie osi?gi i bezpieczn? jazd? na co dzie?. Co roku Pirelli wydaje kalendarz z artystycznymi aktami modelek, który przez lata swojego istnienia sta? si? ikon? popkultury, a jego premiera co roku budzi emocje w ?wiecie show biznesu.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Pirelli Scorpion STR 215/65 R16 98H? Poznaj jej wady i zalety

Model Scorpion STR (Pirelli) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której dwie po?owy opony s? takie same. W efekcie mo?na je dowolnie zamontowa? na samochodzie (kierunek toczenia czy strona opony nie maj? tu znaczenia). Przek?ada si? to na do?? przeci?tne osi?gi, szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach. Z drugiej strony s? one bardzo odporne na zu?ycie, a koszt ich projektowania i produkcji jest stosunkowo najni?szy. W zwi?zku z tym bie?nik symetryczny mo?na obecnie spotka? g?ównie w oponach dostawczych i ci??arowych.

Oznaczenia 98H oraz FR

Napisy „98” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 750 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opona letnia

Pirelli Scorpion STR 215/65 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie przeznaczone s? do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?redni dobowy poziom temperatur zaczyna regularnie przekracza? 7 st. C (wynika to z w?a?ciwo?ci ich mieszanek gumowych). Tego typu opony maj? za zadanie zapewni? bezpiecze?stwo na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedni komfort jazdy i optymalne zu?ycie paliwa. Najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Scorpion STR

Opony Pirelli mo?na reklamowa? przez okres 5 lat od daty produkcji. Aby uzyska? pozytywne rozpatrzenie sprawy, nale?y wype?ni? formularz reklamacyjny udost?pniony przez producenta, a tak?e udost?pni? opon? na potrzeby badania wykonywanego przez personel techniczny. Nale?y pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje szeregu problemów, które mog? wyst?pi? w zwi?zku z nieprawid?owym przechowywaniem i transportem opon, u?ytkowaniem ogumienia niezgodnie z zaleceniami producenta czy uszkodzeniem mechanicznym podczas eksploatacji (np. przebiciem przez szk?o lub gwó?d? w czasie jazdy).

Opinie kierowców rozmiaru 215/65 R16 o oponach Pirelli Scorpion STR

Dzi?ki opiniom o oponach zamieszczanych przez u?ytkowników w Internecie, kierowcy chc?cy zmieni? ogumienie na nowe maj? u?atwione zadanie. Porównanie mi?dzy sob? opinii u?ytkowników sprawia, ?e wybór optymalnych opon do danego auta i stylu jazdy staje si? prostszy. Opony letnie Pirelli ciesz? si? dobr? opini? kierowców. Na forach motoryzacyjnych i w mediach spo?eczno?ciowych pisz? o nich tak: „dobrze klej? si? na zakr?tach zapewniaj?c odpowiednie bezpiecze?stwo”, „najlepsze opony na jakich mia?em okazj? je?dzi?, bez wzgl?du na pogod? gwarantuj? najwy?sze osi?gi”.

Pirelli: Opony terenowe ca?oroczne

salon mitsubishi poznań, bramki katowice kraków, jaki jest numer na policję, вольво, auto komis bielany, kymco mxu 300, samochod elektryczny, zasady wjazdu do chorwacji, wpis haka do dowodu rejestracyjnego, używane części samochodowe, opinie alfa 159, opel zafira 2015, ładowarka teleskopowa bobcat, umowa sprzedaży samochodu doc, renault clio iii 1.5 dci, samochody bonda

yyyyy