Opony Michelin Pilot Alpin 5 Suv Xl Fr 225/60R18 104H

873,00

Opis

Opony Michelin Pilot Alpin 5 Suv Xl Fr 225/60R18 104H

Opony zimowe Michelin Pilot Alpin 5 SUV w rozmiarze 225/60 R18 104H XL

Zadaniem opon Michelin Pilot Alpin 5 SUV 225/60 R18 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony zimowe. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 225 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (60 w milimetrach wynosi 135), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 18 cali). Opony Michelin Pilot Alpin 5 SUV 225/60 R18 maj? maj? indeks pr?dko?ci H (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 104 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 900 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu Honda CR-V (III), Suzuki Grand Vitara (II) czy Honda CR-V (IV). W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? C w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), B za hamowanie na mokrej drodze i 68 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony 4×4 przeznaczone s? do samochodów z nap?dem na cztery ko?a, które cz?sto poruszaj? si? po bezdro?ach (nie myli? z SUV). W zwi?zku z tym opony do aut terenowych wyposa?one s? w agresywny bie?nik o wyra?nych blokach i odporno?ci na zapychanie si? b?otem, kamieniami czy traw?. Opony terenowe dziel? si? na przystosowane do ka?dego terenu (A/T – all terrain – mniej agresywny bie?nik, tak?e na asfalt), b?otnistego (M/T – wi?ksza zdolno?? terenowa, ale dopuszczalna jazda po asfalcie) czy Extrem (rzadziej spotykane, wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony premium s? produkowane mi?dzy innymi przez koncerny Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli. Charakteryzuje je doskona?a stabilno?? w zró?nicowanych warunkach, wysoka odporno?? na zu?ycie, niska emisja ha?asu czy oszcz?dno?? paliwa. W efekcie opony premium zajmuj? czo?owe miejsca w testach organizowanych przez najwi?ksze organizacje i czasopisma motoryzacyjne oraz mog? pochwali? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników. Opony premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku.

Etykieta unijna opon Pilot Alpin 5 SUV 225/60 R18 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 225/60 R18 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 35 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 68 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Pilot Alpin 5 SUV (model) oraz 18 cali (?rednica).

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i s? produkowane od ponad 100 lat. Marka jest obecnie zaliczana do klasy premium – jej modele charakteryzuj? si? wysokim poziomem osi?gów, co znajduje potwierdzenie w rankingach opon, opiniach u?ytkowników i na europejskich etykietach. Na oponach Michelin mo?na podró?owa? bezpiecznie, komfortowo i oszcz?dnie niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Opony Michelin dost?pne s? do ró?nego rodzaju pojazdów na sezon letni, zimowy lub w wariancie ca?orocznym.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy jest rze?b?, w której uk?ad rowków przypomina kszta?tem litery „V” lub „U”. Czasami okre?lany jest te? mianem „jode?ki”. W oponach letnich jest stosowany na równi z asymetrycznym, a w przypadku zimowych pojawia si? zdecydowanie najcz??ciej. Do najwi?kszych zalet bie?nika kierunkowego nale?y 20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do innych rze?b – doskona?e odprowadzanie wody, ?niegu i b?ota po?niegowego. Opony kierunkowe to tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 104H, XL, FR oraz 3PMSF

Napisy „104” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 900 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. 3PMSF to tzw. symbol alpejski potwierdzaj?cy zimowe w?a?ciwo?ci opony. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opony zimowe

Opony zimowe charakteryzuj? si? oznaczeniem w postaci symbolu 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Jest to rodzaj homologacji potwierdzaj?cej ich w?a?ciwo?ci na ?niegu. Montuje si? jej zwykle, gdy ?rednie temperatury dobowe spadaj? poni?ej 7 st. C. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika (najlepsze na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym), a w modelach do mocniejszych aut – asymetryczna. Aby znale?? najlepsze opony zimowe, warto zapozna? si? z opiniami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Pilot Alpin 5 SUV

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 225/60 R18 o oponach Michelin Pilot Alpin 5 SUV

Wielu kierowców przed podj?ciem ostatecznej decyzji o zakupie opon przegl?da opinie dotycz?ce interesuj?cego ich modelu. Mo?na je znale?? ró?nego rodzaju forach internetowych, stronach sklepów z oponami czy portalach spo?eczno?ciowych. Opinie o oponach zimowych Michelin maj? bardzo pozytywny wyd?wi?k. Podczas lektury mo?na wyci?gn?? wniosek, ?e s? to jedne z najlepszych produktów na rynku. Jak przyk?ady mo?na poda? nast?puj?ce opinie: „stabilna nawet na lodzie”, „?wietne prowadzenie na ?niegu”, „bezpieczna, komfortowa i oszcz?dna”.

Michelin: Opony terenowe zimowe

citroen c1 automat, opel astra j spalanie, samolot lot, audi a4 b6 1.8 t quattro, ford fokus 2014, drukowanie tablic rejestracyjnych, ile trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy, instalacja lpg brc, opel astra f sedan, numer druku prawa jazdy, honda crv 2.0, kalkulator kodów do radia fiat, opinie renault scenic 1.6 16v, mercedes 4matic suv, gla 2017, chevrolet nubira spalanie, ufg sprawdz ubezpieczenie, piaggio mp3 dane techniczne, купить бу авто в варшаве

yyyyy