Olej przek?adniowy GULF Gear EP 80W90, 4 litry

100,00

Opis

Olej przek?adniowy GULF Gear EP 80W90, 4 litry

Gulf Gear EP s? znakomitym olejami przek?adniowymi stworzonymi po to, aby zapewni? efektywne smarowanie w szerokim asortymencie samochodowych skrzyni biegów i przek?adniach osiowych, gdzie zaleca si? stosowanie wysokiej jako?ci olejów spe?niaj?cych wymagania API GL-4. Gulf Gear EP zosta?y stworzony z wysokiej jako?ci baz i dodatków przystosowanych do ekstremalnych ci?nie? tak, aby zapewni? ochron? elementów kó? z?batych przed zu?yciem i powstawaniem w?erów. Oleje Gulf Gear EP zapewniaj? równie? ochron? przed utlenianiem, degradacj? oraz rdz? i korozj? a jednocze?nie spe?niaj? wymagania API GL-4 i US-MIL-2105, dotycz?cych samochodowych olejów przek?adniowych.Oleje Gulf Gear EP posiadaj? w?a?ciwo?ci antykorozyjne oraz w?a?ciwo?ci ekstremalnego ci?nienia chroni? przed zu?ywaniem si? i powstawaniem w?erów. Stabilno?? utleniania minimalizuje formowanie si? osadów i szlamów zapewniaj?c d?u?sz? ?ywotno?? kó? z?batych i ?o?ysk. Efektywne zabezpieczenie przed rdz? i korozj? redukuje zu?ycie i przed?u?a ?ywotno?? cz??ci. Ulepszona p?ynno?? w niskiej temperaturze redukuje zu?ywanie si? i zapewnia ?atwy zap?on w niskich temperaturach otoczenia oraz dobre w?a?ciwo?ci przeciw pienieniu si?. Olej ten zapewnia równie? efektywne smarowanie. Doskona?e dopasowanie si? do systemu uszczelnie? pomaga zminimalizowa? wycieki i zmniejsza mo?liwo?? zanieczyszczenia.Oleje Gulf Gear EP zalecane s? do r?cznych skrzy? biegów oraz mostów p?dnych wymagaj?cych olejów spe?niaj?cych wymogi API GL-4 oraz do samochodów osobowych, lekkich i ci??kich ci??arówek, autobusów i van-ów. Mo?na je równie? u?ywa? do sprz?tu budowlanego, górniczego i rolniczego oraz w sto?kowych ko?ach z?batych dzia?aj?cych zarówno przy umiarkowanych jak i przy znacznych pr?dko?ciach. Mo?na je równie? stosowa? w przek?adniach z kó? z?batych hipoidalnych dzia?aj?cych przy niskich lub umiarkowanych pr?dko?ciach i obci??eniach. Nie s? zalecane do automatycznych skrzy? biegów.Normy: API GL-4, US MIL-L-2105

Gulf: Oleje przek?adniowe

honda jazz lublin, citroen c4 2008, suv dla rodziny, pług lemken opal 110, bmw e46 320d 150km, umowa sprzedaży współwłaściciel, vw transporter otomoto, autoinfo24 pl, hyunday h1

yyyyy