Opony Bridgestone Duravis R660 205/65R16 103/101T 6PR

631,00

Opis

Opony Bridgestone Duravis R660 205/65R16 103/101T 6PR

Opony letnie Bridgestone Duravis R660 w rozmiarze 205/65 R16 103T C

Bridgestone Duravis R660 to opony letnie przeznaczone do samochodów typu Mercedes Vito (W447), Volvo S80 (P2), Mercedes Vito (W639 restyling), Mercedes Vito (W639) czy Mini Countryman (II). Prezentowane opony maj? rozmiar 205/65 R16, co oznacza, ?e ich szeroko?? w milimetrach wynosi 205, a wysoko?? profilu to 65 – warto?? ta na ?cianie bocznej jest podawana jako procent z szeroko?ci. W tym przypadku wynosi wi?c ona 133,25 mm. ?rednica prezentowanych opon Bridgestone Duravis R660 ma z kolei 16 cali, czyli wynosi 40,64 cm. Ich indeks pr?dko?ci to T, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 190 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 103 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 875 kg). Omawiany model ma nast?puj?ce parametry na europejskich etykietach: C za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB za ha?as zewn?trzny.

Opona do pojazdu dostawczego

Duravis R660 w rozmiarze 205/65 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze przeznaczone s? do samochodów o dopuszczalnej masie ca?kowitej nieprzekraczaj?cej 3,5 tony. Bardzo cz?sto opony tego typu oznaczone s? symbolem „C” (ang. cargo). W przypadku opon dostawczych mamy do czynienia z dwoma indeksami no?no?ci (np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze). Opony dostawcze charakteryzuj? wysok? odporno?ci? na obci??enia, uszkodzenia i zu?ycie oraz zapewniaj? stabilno?? samochodu w zró?nicowanych warunkach drogowych.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Bridgestone, Pirelli, Michelin, Continental, Yokohama, Vredestein czy Hankook.

Etykieta unijna opon Duravis R660 205/65 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 17 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Duravis R660 (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna do??czona do opony zawiera m. in. informacj? o drodze hamowania na mokrej nawierzchni. To dla kierowców cz?sto decyduj?cy parametr przy wyborze ogumienia do codziennej jazdy. Parametr ten wyra?any jest w skali od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, przy czym kategorie D i G pozostaj? puste. Warto przyjrze? si? tym danym, poniewa? mi?dzy modelem z pocz?tku i ko?ca skali ró?nica w drodze hamowania na mokrej jezdni wynosi a? 18 metrów (przy pr?dko?ci wynosz?cej 80 km/h). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 21 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 205/65 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Bridgestone (producent), letnie (sezon) oraz 205/65 R16 (rozmiar).

Firma Bridgestone

Wytrzyma?e, innowacyjne i zapewniaj?ce maksymalne osi?gi – takie s? opony Bridgestone. Ten japo?ski koncern, którego historia si?ga 1931 roku, jest najwi?kszym producentem opon i artyku?ów gumowych na ?wiecie. Misja firmy to „s?u?y? spo?ecze?stwu najwy?sz? jako?ci?”. Firma, która powsta?a w Kurume w Japonii szybko podbi?a serca milionów kierowców i zaznaczy?a swoj? obecno?? w sportach motorowych, takich jak Formu?a 1, na potrzeby której przez wiele lat koncern dostarcza? ogumienie.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model Duravis R660 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach z bie?nikiem symetrycznym obie po?owy bie?nika s? takie same. W zwi?zku z tym mo?na je dowolnie zamontowa? na feldze, gdy? strona czy kierunek toczenia opony nie maj? tu wp?ywu na w?a?ciwo?ci jezdne. Takie opony ?atwo przek?ada si? na samochodzie, do ich najwi?kszych zalet nale?? te? wi?ksza odporno?? na zu?ycie i ni?sze koszty produkcji. Z drugiej strony bie?nik symetryczny zapewnia bardzo przeci?tne w?a?ciwo?ci jezdne (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach). W zwi?zku z tym jest obecnie stosowany g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 103T oraz C

Napisy „103” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 875 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona letnia

Bridgestone Duravis R660 205/65 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dost?pne s? w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze), ?redniej (dobry stosunek cena/jako??) i wy?szej (najwy?szy poziom osi?gów). Monta? opon letnich jest zalecany, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? regularnie przekracza? 7 st. C. W takich warunkach mieszanka gumowa opon letnich zaczyna zapewnia? optymaln? przyczepno?? na suchej i mokrej nawierzchni. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy (najlepszy na wod?) lub asymetryczny (przystosowany do bardziej dynamicznej jazdy).

Gwarancja na opony Duravis R660

Warunki gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od producenta. W przypadku marki Bridgestone, gwarancja obowi?zuje przez 60 miesi?cy od daty produkcji. W jakiej sytuacji warto reklamowa? opony? Wtedy, gdy zauwa?ymy nieprawid?owo?ci, takie jak oznaki deformacji lub trudno?ci z wywa?eniem. Trzeba jednak pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje naturalnego zu?ycia opony i zewn?trznych uszkodze? mechanicznych lub wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy czy niew?a?ciwego monta?u i demonta?u opony.

Opinie kierowców rozmiaru 205/65 R16 o oponach Bridgestone Duravis R660

Opinie o oponach letnich Bridgestone potwierdzaj? ich doskona?? jako??, wysokie osi?gi i bardzo du?y komfort prowadzenia. Te opony klasy premium recenzowane s? w Internecie przez setki kierowców, a znakomita wi?kszo?? opinii jest entuzjastyczna. „Doskona?a jazda w ka?dej sytuacji pogodowej – zarówno na rozgrzanym asfalcie, no i podczas gwa?townych ulew”, nie trac? przyczepno?ci w czasie deszczu i na ostrych zakr?tach, s? bardzo bezpieczne, a to dla mnie wa?ne, bo samochodem wo?? ca?? rodzin?”.

Bridgestone: Opony ci??arowe letnie

niski poziom płynu chłodniczego objawy, jak otworzyć auto bez kluczyka spryciarze, infiniti qx30 – cena, bmw 116, auto komis zgorzelec, ford mustang nowy, otomoto łodzie, toyota yaris 1.5 opinie, nissan verso, golf vi

yyyyy