Opony Falken Azenis FK 510 295/35R21 107Y

853,99

Opis

Opony Falken Azenis FK 510 295/35R21 107Y

Opony letnie Falken Azenis FK510 SUV w rozmiarze 295/35 R21 107Y XL

Opony letnie Falken Azenis FK510 SUV w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 295/35 R21. Ich indeks pr?dko?ci wynosi Y – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 300 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Falken Azenis FK510 SUV 295/35 R21 ma warto?? 107. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 107 przek?ada si? na 975 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 295/35 R21 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 295 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 103,25), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 21 cali). W przypadku rozmiaru 295/35 R21 omawianego modelu etykieta prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, A za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 70 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Falken Azenis FK510 SUV 295/35 R21 montowane s? w samochodach typu Porsche Cayenne (I FL), VW Touareg (I FL), VW Touareg, Porsche Cayenne, BMW Seria 7 itd.

Opony do aut 4×4 / SUV

Azenis FK510 SUV w rozmiarze 295/35 R21 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover sta?y si? bardzo popularne dopiero kilka lat temu, gdy na drogach zacz??y masowo pojawia? si? w?a?nie tego typu samochody. Opony SUV najcz??ciej posiadaj? taki sam bie?nik, jak osobowe, ale maj? usztywnione ?ciany boczne i wy?sz? no?no?? ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane. Omawiany typ opon najcz??ciej jest oznaczony w postaci dopisku „SUV” w nazwie modelu osobowego. Mog? by? one wyposa?one w rant ochronny czy technologi? Run Flat.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Falken pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej dost?pne s? do ka?dego typu samochodu, ale najcz??ciej decyduj? si? na nie posiadacze aut osobowych klasy miejskiej, kompaktowej czy ?redniej. Pod wzgl?dem technologicznym opony klasy ?redniej ust?puj? modelom premium – stosowane s? w nich nieco starsze rozwi?zania technologiczne, co przek?ada si? na troch? ni?sze osi?gi. Opony klasy ?redniej oferuj? najlepszy stosunek ceny do parametrów jezdnych. Popularne marki z klasy ?redniej to: Falken, Kumho, Toyo, Semperit i Firestone.

Etykieta unijna opon Azenis FK510 SUV 295/35 R21 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 21 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena A Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 24 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 295/35 R21 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Azenis FK510 SUV (model) oraz 21 cali (?rednica).

Firma Falken

Falken to producent opon UHP zapewniaj?cych dynamiczn? jazd? i pozwalaj?cych korzysta? z pe?nej mocy w samochodach o du?ej pojemno?ci silnika. Marka oferuje opony klasy ?redniej, które charakteryzuje doskona?e zachowanie na drodze i bezpiecze?stwo prowadzenia. Oprócz opon UHP, w fabrykach Falken powstaj? tak?e opony dedykowane samochodom dostawczym, ci??arowym i autom typu SUV. Opony marki udowadniaj? swoje w?a?ciwo?ci dzi?ki temu, ?e firma aktywnie uczestniczy i sponsoruje najwi?ksze ?wiatowe wy?cigi, takie, jak np. 24 Hours Nürburgring.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model Azenis FK510 SUV (Falken) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony asymetryczne uznawane s? za najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku. Najcz??ciej spotyka si? je w przypadku modeli premium, ale znajdziemy je te? w ofertach marek klasy ?redniej czy ekonomicznej. Bie?nik opon asymetrycznych dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za zachowanie stabilno?ci podczas manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody. Opony asymetryczne sprawdzaj? si? w samochodach o wi?kszej mocy, dobrze t?umi? ha?asy i zu?ywaj? si? najbardziej równomiernie.

Oznaczenia 107Y, XL oraz MFS

Napisy „107” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Akronim MFS oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opona letnia

Falken Azenis FK510 SUV 295/35 R21 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie maj? za zadanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie samochodu na suchej i mokrej nawierzchni w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. Wiele opon letnich oferuje tak?e ma?e opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa przez samochód. Opony letnie najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny (rze?ba symetryczna wyst?puje jedynie w oponach dostawczych czy ci??arowych). Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników na temat poszczególnych modeli.

Gwarancja na opony Azenis FK510 SUV

Gwarancja udzielana na opony Falken obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji. W przypadku zauwa?enia nieprawid?owo?ci warto jak najszybciej skonsultowa? si? ze specjalist? i z?o?y? pisemn? reklamacj?, poniewa? im szybciej od zakupu to uczynimy, tym wi?ksza szansa na odzyskanie pieni?dzy. Gwarancja producenta nie obejmuje m.in. przedwczesnego starcia i nierównomiernego zu?ycia bie?nika, a tak?e uszkodze? mechanicznych. W przypadku uznania reklamacji zostanie zwrócony koszt zakupu opony, pomniejszony o dop?at? wyliczon? na podstawie pozosta?ej g??boko?ci bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 295/35 R21 o oponach Falken Azenis FK510 SUV

Dzi?ki opiniom na temat opon publikowanym na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych przez kierowców, osoby przygotowuj?ce si? do zakupu opon mog? uzyska? informacje z pierwszej r?ki na temat poszczególnych modeli. Pomaga to w podj?ciu decyzji i sprawia, ?e mo?na zaw?zi? poszukiwania do modeli o najlepszych parametrach do danego stylu jazdy, samochodu i bud?etu. Opony letnie Falken ciesz? si? doskona?ymi opiniami w?ród kierowców. Pisz? oni, ?e „pewnie zachowuj? si? na suchej i na mokrej nawierzchni, a komfort jazdy na nich jest zawsze optymalny”.

Falken: Opony terenowe letnie

swiatla mijania, renault scenic 3 dane techniczne, audi a 4 b9, citroen c1 2021

yyyyy