Neoline Wideorejestrator G-Tech X53

1 099,00

Opis

Neoline Wideorejestrator G-Tech X53

Rejestrator do Ukrytego Monta?u GPS Wi-Fi Neoline2 kamery w zestawieProfesjonalny 2-kana?owy wideorejestrator do ukrytego monta?u – GPS, WiFi, Full HD + HD, ma?e kamery Sony, rozbudowany tryb parkingowy, karta 16GB.______________________________________________W ZESTAWIEWideorejestrator samochodowy Neoline G-Tech X53Kamera przednia z przewodem o ca?kowitej d?ugo?ci 4 mKamera tylna z przewodem o ca?kowitej d?ugo?ci 5,5 mZewn?trzny modu? GPS / GLONASSPrzycisk do ochrony przed nadpisywaniem plikówMikrofon zewn?trznyKarta pami?ci MicroSD 16GBKabel zasilaj?cy do instalacji samochoduOpaski zaciskowe – 4 szt.Wkr?ty – 4 szt.Uchwyt do kabla kamery – 6 szt.??cznik przewodów – 2 szt.Rzep z ta?m? dwustronn? – 1 szt.Szczegó?owa instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim i angielskimOpakowanie fabryczneDowód sprzeda?yInnowacyjny rejestrator z dwoma kameramiProfesjonalny dwukana?owy wideorejestrator z odseparowanymi podzespo?ami, przeznaczony do ukrytej instalacji wewn?trz kabiny samochodu. Zastosowanie wydajnego procesora Ambarella i dwóch matryc Sony Exmor o wysokiej rozdzielczo?ci zapewnia wy?mienit? jako?? nagra? wideo z przodu i z ty?u pojazdu. Neoline G-Tech X53 jest jednym z nielicznych, a by? mo?e nawet jedynym na polskim rynku rejestratorem samochodowym wy?szej klasy, w którym ca?? elektronik? rejestratora umieszczono w oddzielnej obudowie (w centralce), dzi?ki czemu obie kamery (przednia i tylna) maj? niewielkie wymiary i w miejsce ich monta?u do szyby doprowadzany jest tylko jeden kabel. Sprawia to, ?e po zamontowaniu urz?dzenie jest praktycznie niezauwa?alne z zewn?trz i wewn?trz, wi?c nie musisz go za ka?dym razem demontowa?, pozostawiaj?c auto na parkingu. Neoline G-Tech X53 zosta? równie? wyposa?ony w modu? GPS, WiFi, czujnik ruchu i wstrz?su oraz zaawansowany tryb parkingowy z funkcj? zabezpieczaj?c? akumulator samochodowy przed ca?kowitym roz?adowaniem. Wideorejestrator Neoline G-Tech X53 nie posiada wy?wietlacza, a wszystkie ustawienia oraz obs?uga s? wykonywane przy pomocy smartfona. Wielofunkcyjna aplikacja na Androida i iOS umo?liwia równie? ?atwe zgrywanie plików wideo lub przesy?anie ich do Internetu.UWAGA! Niektóre zdj?cia prezentuj? kamery stosowane w poprzedniej wersji urz?dzenia, które ró?ni?y si? wygl?dem i wymiarami. W najnowszej wersji Neoline G-Tech X53 obie kamery wygl?daj? tak samo i maj? takie same wymiary (mniejsze).SPECYFIKACJARodzaj monta?u: ukryty, oddzielne komponentyRozdzielczo?? wideo:—- kamera przednia: Full HD / 1920x1080px (30 kl./sek.)—- kamera tylna: HD / 1280x720px (30 kl./sek.)K?t widzenia obiektywu:—- kamera przednia: 130º—- kamera tylna: 130ºSzybko?? transmisji:—- kamera przednia: do 9 Mb/s—- kamera tylna: do 7 Mb/sSensor optyczny (matryca): 2 x Sony ExmorProcesor: AmbarellaObiektywy ze szklanymi soczewkamiWy?wietlacz: brak, obs?uga smartfonemWbudowane awaryjne podtrzymanie zasilania: superkondensatorFormat nagrywania wideo: MP4Karta pami?ci: MicroSD / 8 – 64 GB (klasa 10, UHS-I / U3), najlepiej o zwi?kszonej trwa?o?ci w technologii MLCG?o?nik wbudowany w jednostce centralnejMikrofon zewn?trznyModu? GPS / GLONASS, zewn?trznyModu? WiFi – wspó?praca ze smartfonemPrzetwarzanie wideo: WDRTryb parkingowyTryb parkingowy OFF po czasie parkowania: 6/12/24/36 godz.Tryb parkingowy OFF przy napi?ciu akumulatora:—- instalacja 12V: 11.5/11.7/11.9/12.1/12.3 V—- instalacja 24V: 23.5/23.7/23.9/24.1/24.3 VCzujnik wstrz?sów (G-sensor)Czujnik wykrywaj?cy ruchu w polu widzenia kameryNagrywanie w p?tli, czas: 1/2/3 min.Przypominanie o konieczno?ci formatowania karty SD: co 1/2/3/4/6 miesi?cyAutomatyczne za??czanie i w??czanieZnacznik czasu i datyZnacznik numeru tablicy rejestracyjnejZnacznik wspó?rz?dnych GPSZnacznik pr?dko?ciTemperatura pracy: od -10ºC do +70ºCTemperatura przechowywania: od -30ºC do +80ºCNapi?cie zasilania (DC): 12-24 V / 1,5 AWi?zka przewodów zasilaj?cych do sta?ego po??czenia z instalacj? samochoduZewn?trzny przycisk do ochrony nagrania przed nadpisywaniemWymiary jednostki centralnej: 69x111x21 mmWymiary kamer (obie maj? takie same wymiary):—- d?ugo??: 53 mm—- ?rednica: 25 mmWaga: 100 gDedykowana przegl?darka nagra? NEOLINE PC Viewer – do pobraniaDYSKRETNY MONTA?Jednostka centralna Neoline G-Tech X53, w przeciwie?stwie do tradycyjnych wideorejestratorów jest oddzielnym komponentem montowanym na sta?e w niewidocznym miejscu. Dzi?ki temu obie kamery maj? niewielkie wymiary i tylko jeden kabel, wi?c mog? by? dyskretnie zamontowane, aby nie przyci?ga?y uwagi. Raz zamontowane urz?dzenie jest praktycznie niezauwa?alne z zewn?trz i nie musisz go za ka?dym razem demontowa?, pozostawiaj?c auto na parkingu.PO??CZENIE WI-FI ZE SMARTFONEMNeoline G-Tech X53 jest wyposa?ony w modu? Wi-Fi, dzi?ki któremu mo?na po??czy? wideorejestrator ze smartfonem i za jego pomoc? skonfigurowa? ustawienia kamery, zapisa? potrzebne pliki do pami?ci telefonu lub przes?a? filmy do Internetu. Dedykowane aplikacje dla systemów Android i iOS s? dost?pne w App Store i Google Play.MATRYCE SONYNeoline G-Tech X53 to dwukana?owy wideorejestrator wyposa?ony w kamery z wysokiej klasy matrycami Sony Exmor, które mog? nagrywa? jednocze?nie obraz o wysokiej jako?ci z przodu i z ty?u samochodu zarówno w dzie?, jak i w nocy.KAMERY O SZEROKIM K?CIE WIDZENIAObie kamery zastosowane w Neoline G-Tech X53 maj? niewielkie wymiary i wysokiej jako?ci obiektywy szerokok?tne o k?cie widzenia 130º, które obejmuj? ca?? jezdni? bez zniekszta?cania obrazu. Rejestrator nagrywa naprawd? wszystko, co dzieje si? na drodze przed oraz za samochodem, dzi?ki czemu nagrania mog? by? bardzo pomocne podczas oceny zdarze? drogowych lub przy rozstrzyganiu ewentualny sporów.NAGRANIA O WYSOKIEJ JAKO?CI Z PRZODU I Z TY?UBardziej zaawansowana technicznie kamera przednia umo?liwia nagrywanie filmów o rozdzielczo?ci Full HD 1920x1080px z szybko?ci? 30 klatek na sekund?. Kamera tylna dostarcza nagra? w rozdzielczo?ci HD 1280x720px, co nale?y szczególnie podkre?li?, gdy? standardowe kamery tylne zazwyczaj oferuj? ni?szej jako?ci obraz w rozdzielczo?ci VGA. W najnowszej wersji Neoline G-Tech X53 obie kamery wygl?daj? tak samo i maj? takie same wymiary (mniejsze).ZAAWANSOWANY TRYB PARKINGOWYNeoline G-Tech X53 jest wyposa?ony w zaawansowany tryb parkingowy wspó?pracuj?cy z czujnikiem ruchu i trójosiowym akcelerometrem (G-sensor). Rejestrator mo?e by? u?ywany jako urz?dzenie monitoruj?ce na parkingu lub podczas nocnego postoju samochodu, które b?dzie wykonywa? nagrania potwierdzaj?ce wandalizm, st?uczki lub kradzie?. Nagrywanie jest aktywowane po wykryciu wstrz?su (uderzenia) lub gdy ruchomy obiekt pojawi si? w polu widzenia obiektywu kamery. Pliki wideo nagrane w tym trybie s? przechowywane w oddzielnym folderze, zabezpieczone przed przypadkowym usuni?ciem lub nadpisaniem. Tryb parkingowy w Neoline G-Tech X53 oferuje rozbudowany zestaw ustawie? i powiadomie?. U?ytkownik mo?e mi?dzy innymi za??czy? lub wy??czy? czujnik ruchu i wstrz?su, zdefiniowa? czu?o?? czujnika, ustawi? czas pracy trybu parkingowego oraz zdefiniowa? graniczne napi?cie zasilania, przy którym tryb parkingowy zostanie wy??czony, aby unikn?? roz?adowania akumulatora samochodu.MODU? GPS / GLONASSNeoline G-Tech X53 jest wyposa?ony w zewn?trzny modu? GPS / Glonass. Oprócz znaczników zawieraj?cych dat?, czas i numer rejestracyjny samochodu do nagra? wideo s? równie? dodawane informacje o wspó?rz?dnych geograficznych i pr?dko?? samochodu, co jeszcze bardziej wzmacnia baz? dowodow? w przypadku kolizji lub wypadków drogowych.ODPORNO?? NA SKRAJNIE NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWENeoline G-Tech X53 ma wewn?trzne awaryjne podtrzymanie zasilania w postaci superkondensatora, a nie standardowego akumulatora. Superkondensator jest bardziej odporny na niskie i wysokie temperatury otoczenia oraz posiada du?o wi?ksz? ?ywotno??. Dzi?ki temu rozwi?zano wiele typowych dla wideorejestratorów problemów, takich jak uszkodzenia akumulatora w wyniku przegrzania (puchni?cie) lub obni?enie wydajno?ci w niskich temperaturach, co w konsekwencji mo?e skutkowa? brakiem zasilania i utrat? ostatnich nagra?. Wewn?trzne podtrzymanie zasilania zapewnia poprawne zako?czenie trwaj?cego zapisu wideo w przypadku nag?ego od??czenia podstawowego zasilania rejestratora. Dla normalnej pracy konieczne jest pod??czenie urz?dzenia do zewn?trznego ?ród?a zasilania.WDR – POPRAWA JAKO?CI OBRAZU W TRUDNYCH WARUNKACHNeoline G-Tech X53 przetwarza wideo w trybie WDR (Wide Dynamic Range), który poprawia jako?? obrazu poprzez zrównowa?enie jego parametrów w intensywnie i szybko zmieniaj?cych si? warunkach o?wietleniowych. Jest to szczególnie wa?ne, np. przy wje?d?aniu do tunelu i wyje?d?aniu z niego w bezpo?rednie, mocne ?wiat?o s?oneczne. Dzi?ki WDR jako?? nagra? wideo z rejestratora Neoline G-Tech X53 zawsze b?dzie wysoka, nawet w najtrudniejszych warunkach.WYSOKA JAKO?? I NIEZAWODNO?? W KA?DYM DETALUNeoline G-Tech X53 nie jest produktem chi?skim. To wspólne opracowanie czo?owych korea?skich i europejskich specjalistów Neoline w dziedzinie elektroniki samochodowej maj?cej na celu popraw? bezpiecze?stwa kierowców. Neoline G-Tech X53 to idealne po??czenie korea?skiej jako?ci i niezawodno?ci z najbardziej zaawansowanymi algorytmami przetwarzania informacji oraz innowacyjnymi europejskimi technologiami.NEOLINE PC Viewer – KOMFORTOWE PRZEGL?DANIE PLIKÓW NA KOMPUTERACH PC??czno?? Wi-Fi ma ograniczenia, które mog? wp?ywa? na pogorszenie jako?? lub p?ynno?ci ruchu obrazu ogl?danego na ekranie smartfona (np. klatkowanie). Nie wp?ywa to jednak na wysok? jako?? nagra? zapisanych na karcie pami?ci rejestratora. Najlepsz? jako?? obrazu oraz wysoki komfort zapewnia ogl?danie zawarto?? karty na komputerze PC z dedykowan? przegl?dark? NEOLINE PC Viewer – do pobrania ze strony: www.neoline.com (podstrona produktu).

Neoline: Kamery samochodowe

kangoo 4×4, vw golf gtd, rymaniu, mitsubishi l200 2008, nissan z 350, wypadek dk 50, tabliczka znamionowa samochodu, cukierki z wódką, telefon satelitarny, audi a6 c5 1.8t opinie, mercedes klasy m, renault kadjar 1.2 tce forum, ostrówek 1, słaby zasięg radia w samochodzie

yyyyy