Opony Bridgestone BLIZZAK DM-Z3 245/50 R20 102 T 4×4

1 440,00

Opis

Opony Bridgestone BLIZZAK DM-Z3 245/50 R20 102 T 4×4

Opony zimowe Bridgestone Blizzak DM-V3 w rozmiarze 245/50 R20 102T

Opony zimowe Bridgestone Blizzak DM-V3 w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 245/50 R20. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 245 mm. Druga z liczb w rozmiarze 245/50 R20 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach zimowych Bridgestone Blizzak DM-V3 245/50 R20 jest to 50% z 245, czyli 122,50 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 245/50 R20 – tutaj wynosi ona 20 cali. Omawiane opony zimowe Bridgestone Blizzak DM-V3 245/50 R20 maj? indeks pr?dko?ci T i indeks no?no?ci 102. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 190 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 850 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak BMW Seria 5, Porsche Cayenne, Skoda Superb, BMW X6 czy BMW Seria 7. Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon zimowych Bridgestone Blizzak DM-V3 245/50 R20 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? F, za hamowanie na mokrej nawierzchni F, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 72 dB.

Opona do auta 4×4 / SUV

Blizzak DM-V3 w rozmiarze 245/50 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover sta?y si? bardzo popularne dopiero kilka lat temu, gdy na drogach zacz??y masowo pojawia? si? w?a?nie tego typu samochody. Opony SUV najcz??ciej posiadaj? taki sam bie?nik, jak osobowe, ale maj? usztywnione ?ciany boczne i wy?sz? no?no?? ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane. Omawiany typ opon najcz??ciej jest oznaczony w postaci dopisku „SUV” w nazwie modelu osobowego. Mog? by? one wyposa?one w rant ochronny czy technologi? Run Flat.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Goodyear, Vredestein, Hankook, Yokohama, Michelin czy Nokian – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon Blizzak DM-V3 245/50 R20 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena F Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Tak? sam? ocen? – „F” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 14 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Blizzak DM-V3 (model) oraz 20 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena F Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 93 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony zimowe (sezon), 20 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Bridgestone

Wytrzyma?e, innowacyjne i zapewniaj?ce maksymalne osi?gi – takie s? opony Bridgestone. Ten japo?ski koncern, którego historia si?ga 1931 roku, jest najwi?kszym producentem opon i artyku?ów gumowych na ?wiecie. Misja firmy to „s?u?y? spo?ecze?stwu najwy?sz? jako?ci?”. Firma, która powsta?a w Kurume w Japonii szybko podbi?a serca milionów kierowców i zaznaczy?a swoj? obecno?? w sportach motorowych, takich jak Formu?a 1, na potrzeby której przez wiele lat koncern dostarcza? ogumienie.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Bridgestone Blizzak DM-V3 245/50 R20 102T? Poznaj jej wady i zalety

Model Blizzak DM-V3 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny jest obecnie spotykany w oponach dostawczych i ci??arowych. W modelach przeznaczonych do samochodów osobowych ust?pi? miejsca rze?bom kierunkowym i asymetrycznym, które oferuj? znacznie wy?szy poziom bezpiecze?stwa przy wy?szych pr?dko?ciach i w trudnych warunkach drogowych (deszcz, ?nieg, b?oto po?niegowe). Jak rozpozna? opony symetryczne? Dwie po?owy bie?nika stanowi? swoje lustrzane odbicie, dlatego opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy.

Oznaczenia 102T oraz 3PMSF, M+S

Napisy „102” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 850 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon zimowy

Bridgestone Blizzak DM-V3 245/50 R20 nale?y do grupy opon zimowych. Agresywna budowa bie?nika i mieszanka gumowa ze zwi?kszon? ilo?ci? krzemionki to g?ówne cechy odró?niaj?ce opony zimowe od letnich. Ogumienie zimowe warto montowa?, gdy temperatura na zewn?trz spada poni?ej 7oC. Dzi?ki licznym naci?ciom i rowkom znakomicie odprowadzaj? wod? i b?oto po?niegowe, a za spraw? specjalnie skomponowanej mieszanki zachowuj? elastyczno?? nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Opony zimowe to najlepszy sposób na cieszenie si? bezpieczn? i komfortow? jazd? w niesprzyjaj?cych warunkach pogodowych typowych dla zimniejszych miesi?cy.

Gwarancja na opony Blizzak DM-V3

Warunki gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od producenta. W przypadku marki Bridgestone, gwarancja obowi?zuje przez 60 miesi?cy od daty produkcji. W jakiej sytuacji warto reklamowa? opony? Wtedy, gdy zauwa?ymy nieprawid?owo?ci, takie jak oznaki deformacji lub trudno?ci z wywa?eniem. Trzeba jednak pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje naturalnego zu?ycia opony i zewn?trznych uszkodze? mechanicznych lub wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy czy niew?a?ciwego monta?u i demonta?u opony.

Opinie kierowców rozmiaru 245/50 R20 o oponach Bridgestone Blizzak DM-V3

Kierowcy ceni? opony zimowe Bridgestone za ich niezawodno?? i doskona?e osi?gi na ?niegu, b?ocie po?niegowym czy nawet oblodzonych jezdniach. O najnowszym modelu zimowym tej marki cechuj?cym si? zaawansowan? konstrukcj? maksymalizuj?c? powierzchni? styku opony z jezdni?, Blizzak LM005, pisz? tak: „bardzo dobra przyczepno??, samochód nawet podczas z?ych warunków jedzie jak przyklejony do jezdni”. U?ytkownicy opon zimowych Bridgestone w swoich opiniach publikowanych w Internecie podkre?laj?, ?e zapewniaj? one najwy?szy komfort jazdy.

Bridgestone: Opony terenowe zimowe

rabaty dla grup zawodowych, gaźnik fiat cinquecento 700, uzywane skoda, lexus ls600hl, opel corsa wielkopolska, jak działa napęd 4×4 toyota rav4, bmw e60 m, a1 do częstochowy, jak sprawdzić, czy pasek czy łańcuch rozrządu, szwedzki samochód, komis samochodowy wolsztyn, darowizna samochodu z zagranicy, www maszyny rolnicze, nowe volvo fh, yamaha supermoto, jeep wrangler 1, gran turismo poznan, model fiata do 1999 roku krzyżówka, fotel kierowcy fiat panda

yyyyy