Michelin Pilot Super Sport 235/35R19 91Y

1 091,22

Opis

Michelin Pilot Super Sport 235/35R19 91Y

Opony letnie Michelin Pilot Super Sport w rozmiarze 235/35 R19 91Y XL

Opony letnie Michelin Pilot Super Sport zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 235/35 R19 pasuje do modeli samochodów typu VW Passat (B6), Mercedes CLA (117), VW Golf (VII FL), VW Passat (B7), Ford Focus (II FL) czy VW Golf (VII). Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 235/35 R19 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 235 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 35 w milimetrach wynosi 82,25. ?rednica tego modelu ma z kolei 19 cali. Opony Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19 maj? indeks pr?dko?ci Y (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 300 km/h) i indeks no?no?ci 91 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 615 kg). Etykieta opon Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19 prezentuje si? nast?puj?co: E za opory toczenia, A za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony do aut osobowych

Opony osobowe to rodzaj ogumienia, który jest projektowany my?l? o samochodach ró?nych klas: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i luksusowe limuzyny. Opony osobowe najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Bie?nik symetryczny obecnie nie jest ju? stosowany, mo?na go spotka? w oponach dostawczych b?d? ci??arowych. Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas: ekonomicznej (najta?sze), medium (dobry stosunek ceny do jako?ci) i premium (najwy?sze osi?gi).

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama.

Etykieta unijna opon Pilot Super Sport 235/35 R19 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 95 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Michelin (producent), letnie (sezon) oraz 235/35 R19 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 6 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 235/35 R19 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny jest wraz z kierunkowym najcz??ciej spotykany w oponach osobowych. Kszta?t takiego bie?nika pozwala wyró?ni? jego cz??? zewn?trzn? (o bardziej masywnych blokach) i wewn?trzn? (z wi?ksz? liczb? rowków). Pierwsza z nich odpowiada za stabilno?? podczas dynamicznego manewrowania i pokonywania zakr?tów, a druga za odprowadzenie wody. Opony asymetryczne dobrze t?umi? te? ha?as i s? odporne na z?bkowanie. Cz?sto wybieraj? je kierowcy o agresywnym stylu jazdy i w?a?ciciele aut o wi?kszej mocy.

Oznaczenia 91Y, XL, FR oraz ZR

Napisy „91” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Opona z oznaczeniem FR posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie ZR – opon? z pe?nym obci??eniem mo?na u?ytkowa? do pr?dko?ci 240 km/h. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona letnia

Opony letnie to modele, które najlepiej sprawdzaj? si? w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni. Najlepiej zamontowa? je, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie maj? za zadanie zapewni? dobr? przyczepno?? na suchej nawierzchni oraz podczas opadów deszczu, a tak?e odpowiedni komfort jazdy i ma?e opory toczenia. Opony letnie najcz??ciej wyposa?one s? w bie?nik asymetryczny lub kierunkowy. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony Pilot Super Sport

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 235/35 R19 o oponach Michelin Pilot Super Sport

Opinie o oponach letnich Michelin pokazuj?, ?e opony francuskiego koncernu nale?? do grona najlepszych na rynku. Przed zakupem warto zapozna? si? z przyk?adowymi recenzjami opublikowanymi w Internecie. Mo?na w nich przeczyta?, ?e „opony letnie Michelin to nie tylko wysoki poziom przyczepno?ci, ale te? wiele rozwi?za? dzi?ki którym samochód pali zauwa?alnie mniej”; „bardzo dobre trzymanie w zakr?tach, auto stabilne nawet przy je?dzie z du?? pr?dko?ci?”; „jedne z najlepszych opon letnich na rynku”.

Michelin: Opony letnie

bmw 328, sprawdź pojazd po vin, mercedes tył, opel combo 1.7 cdti, otworzył, seat leon 2010, volvo.xc60, ford focus kombi 2016, skoda octavia 2 silniki, przelicz kw na km, audi a4 b5 waga

yyyyy