Opony Michelin LATITUDE CROSS 235/55R18 100V 4×4

655,05

Opis

Opony Michelin LATITUDE CROSS 235/55R18 100V 4×4

Opony letnie Michelin Latitude Cross w rozmiarze 235/55 R18 100V

Opony letnie Michelin Latitude Cross w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 235/55 R18. Ich indeks pr?dko?ci wynosi V – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 240 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Michelin Latitude Cross 235/55 R18 ma warto?? 100. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 100 przek?ada si? na 800 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 235/55 R18 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 235 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 129,25), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 18 cali). W przypadku rozmiaru 235/55 R18 omawianego modelu etykieta prezentuje si? nast?puj?co: E za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 71 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Michelin Latitude Cross 235/55 R18 montowane s? w samochodach typu Toyota RAV4 (IV), Audi A8 (D4), Audi A8 (D4 FL), Chevrolet Captiva (I Facelift), VW Tiguan (II) itd.

Opony do auta 4×4 / SUV

Opony do aut typu SUV maj? bardzo podobn? konstrukcj? do opon osobowych i oferuj? zbli?ony wachlarz osi?gów. Bardzo cz?sto modele do samochodów typu SUV dost?pne s? jako wariant danych opon osobowych. Opony do aut typu SUV nie nadaj? si? do jazdy w terenie. Bardzo dobrze spisuj? si? za to na asfalcie – niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Oferuj? równie? wysoki komfort jazdy i optymalne opory toczenia. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci poprzez zwi?kszony indeks no?no?ci i usztywnione ?ciany boczne.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony klasy premium, zwanej tak?e wy?sz?, charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów w najtrudniejszych warunkach drogowych. Oprócz tego s? najbardziej komfortowe i maj? najni?sze opory toczenia. Wynika to z nowoczesnych rozwi?za? technologicznych stosowanych podczas ich produkcji. To najbardziej zaawansowane produkty na rynku, które wybierane s? przez wymagaj?cych kierowców o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cych mocne auto czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi. Marki premium to m.in.: Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop.

Etykieta unijna opon Latitude Cross 235/55 R18 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 83 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Latitude Cross (model) oraz 18 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Michelin (producent), letnie (sezon) oraz 235/55 R18 (rozmiar).

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony asymetryczne uznawane s? za najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku. Najcz??ciej spotyka si? je w przypadku modeli premium, ale znajdziemy je te? w ofertach marek klasy ?redniej czy ekonomicznej. Bie?nik opon asymetrycznych dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za zachowanie stabilno?ci podczas manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody. Opony asymetryczne sprawdzaj? si? w samochodach o wi?kszej mocy, dobrze t?umi? ha?asy i zu?ywaj? si? najbardziej równomiernie.

Oznaczenia 100V

Napisy „100” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opony letnie

Opony letnie to produkty, które s? tworzone z my?l? o zapewnieniu wysokiej przyczepno?ci i sprawnego hamowania, a tak?e komfortu jazdy i oszcz?dno?ci paliwa w warunkach panuj?cych na drogach w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni – w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. W oponach letnich (dziel?cych si? na klasy bud?etow?, ?redni? i wy?sz?) stosowane s? g?ównie bie?niki kierunkowe i asymetryczne. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony Latitude Cross

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 235/55 R18 o oponach Michelin Latitude Cross

Opony Michelin to bardzo dopracowane produkty, które oferuj? najwy?szy poziom osi?gów. Potwierdzenie tego mo?na znale?? w mi?dzynarodowych testach, na europejskich etykietach czy w recenzjach u?ytkowników publikowanych w Internecie. Przyk?adowe opinie o oponach letnich Michelin brzmi? nast?puj?co: „doskona?e jako?ciowo – trzymaj? si? drogi, dobrze t?umi? nierówno?ci, spalanie na dobrym poziomie – zdecydowanie polecam”; „bardzo dobrze zainwestowane pieni?dze, na par? sezonów mo?na zapomnie? o oponach – po prostu robi? swoje”.

Michelin: Opony terenowe letnie

jak odkrecic srube z zepsutym gwintem, opel insignia 2018 kombi, opel astra iv opinie, upoważnienie do wyrobienia dowodu rejestracyjnego, uszkodzone maszyny rolnicze, 607, mazda premacy 2.0 diesel, honda crv 2.2 opinie, skoda yeti test, w203 pl, lamborghini liberty walk, kia venga autocentrum, toyota camry 2019, can am outlander

yyyyy