Nexen N Blue HD PLUS 225/60R17 99H

325,00

Opis

Nexen N Blue HD PLUS 225/60R17 99H

Opony letnie Nexen NBlue HD Plus w rozmiarze 225/60 R17 99H

Opony letnie Nexen NBlue HD Plus 225/60 R17 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu BMW X3 (F25), Subaru Forester (SJ), BMW X3 (F25 FL), Mazda CX-5 (KE Facelift), Hyundai ix35 (I) czy BMW Seria 7 (G11, G12). Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Prezentowany tutaj model Nexen NBlue HD Plus 225/60 R17 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, B w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 70 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego. Rozmiar 225/60 R17 opon Nexen NBlue HD Plus nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 225 mm, wysoko?? profilu 60 (jako procent z szeroko?ci, czyli 135 mm) i ?rednica 17 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Nexen NBlue HD Plus 225/60 R17 maj? indeks pr?dko?ci H (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 99 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 775 kg).

Opony do samochodów osobowych

NBlue HD Plus w rozmiarze 225/60 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to modele zaprojektowane z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i limuzyny. Tego typu produkty najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów). Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mog? mie? wzmocnion? konstrukcj?, technologi? Run Flat czy rant ochronny felgi.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej (zwanej te? z ang. medium) s? bardzo popularne w?ród w?a?cicieli samochodów o przeci?tnej mocy (np. klasy kompaktowej), którzy preferuj? umiarkowany styl jazdy i nie pokonuj? bardzo du?ej liczby kilometrów w ci?gu roku. Osi?gi, a co za tym idzie tak?e i ceny, opon klasy ?redniej plasuj? si? pomi?dzy modelami premium a ekonomicznymi (produkty z tej klasy okre?la si? jako maj?ce najlepszy stosunek ceny do jako?ci). Najwi?ksz? popularno?ci? na rynku ciesz? si? w tym segmencie marki: Nexen, Toyo, Kleber, BFGoodrich i Uniroyal.

Etykieta unijna opon NBlue HD Plus 225/60 R17 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nexen (producent), letnie (sezon) oraz 225/60 R17 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 15 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 225/60 R17 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony NBlue HD Plus (model) oraz 17 cali (?rednica).

Firma Nexen

Opony klasy ?redniej to doskona?e rozwi?zanie dla kierowców, którzy chc? cieszy? si? komfortowym prowadzeniem i dobrymi osi?gami w ka?dej sytuacji, a jednocze?nie nie przep?aca?. Wszystko to zapewnia ogumienie po?udniowokorea?skiego producenta opon Nexen. Ta uznana na ca?ym ?wiecie firma z histori? si?gaj?c? 1942 roku dostarcza na rynek opony do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. Obecnie modele Nexen trafiaj? do kierowców w 120 krajach na ca?ym ?wiecie, a firma zatrudnia tysi?ce pracowników.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model NBlue HD Plus (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny, obok kierunkowego, jest obecnie najcz??ciej stosowany w oponach do samochodów osobowych. Jego charakterystyczn? cech? jest podzia? na cz??? zewn?trzn? i wewn?trzn?, co pozwala uzyska? wysokie osi?gi w zró?nicowanych warunkach pogodowych i przy wy?szych pr?dko?ciach. Do zalet opon asymetrycznych nale?? te? równomierne zu?ycie, dobre t?umienie wibracji i atrakcyjny wygl?d. Tego typu opony s? cz?sto wybierane przez posiadaczy mocniejszych samochodów i kierowców o dynamicznym stylu jazdy.

Oznaczenia 99H

Napisy „99” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 775 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opona na sezon letni

Nexen NBlue HD Plus 225/60 R17 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to modele klas ekonomicznej, ?redniej i premium, które oferuj? najlepszy poziom osi?gów w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni (gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C). Zadaniem opon letnich jest zapewnienie bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, komfortowego prowadzenia samochodu i optymalnego zu?ycia paliwa. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Przed podj?ciem decyzji o zakupie opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników.

Gwarancja na opony NBlue HD Plus

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 225/60 R17 o oponach Nexen NBlue HD Plus

Opinie o oponach, którymi kierowcy dziel? si? z innymi na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych, s? doskona?ym ?ród?em wiedzy, poniewa? pokazuj?, jak dany model zachowuje si? na przestrzeni czasu w ró?nych warunkach. Opony letnie Nexen ciesz? si? dobrymi opiniami. Ich u?ytkownicy podkre?laj?, ?e zapewniaj? one bezpiecze?stwo na drodze i optymalny komfort jazdy. „Nexen nigdy mnie nie zawiod?y, dlatego kolejny komplet tak?e kupi? od tego producenta”, „przyczepno?? na zakr?tach i dobre prowadzenie na mokrej nawierzchni, nawet podczas ulewy” – pisz? kierowcy.

Nexen: Opony letnie

skoda superb combi, lexus rc 350, alfa romeo giulietta opinie, mercedes a-klasa opinie mechaników, daewoo rezzo, bmw 1 wymiary, multipla, nowy yaris 2019, alufelgi citroen berlingo, suzuki 4×4 otomoto, zapowietrzone sprzęgło objawy, i co, nietypowe auta, auto do 20 tys 2020, hyundai i 30 wagon, audi c5 allroad, vw golf 7 r

yyyyy