Opony Nexen ROADIAN AT 235/85R16 120/116R 4×4

491,75

Opis

Opony Nexen ROADIAN AT 235/85R16 120/116R 4×4

Opony letnie Nexen Roadian A/T w rozmiarze 235/85 R16 120/116R

Opony letnie Nexen Roadian A/T 235/85 R16 zosta?y zaprojektowane i wyprodukowane z my?l? o samochodach typu Citroen C5, Renault Grand Scenic, Honda Jazz, Peugeot 308 czy Renault Espace. Testy wykonane na potrzeby europejskiego systemu etykiet pozwoli?y na przyznanie omawianemu modelowi nast?puj?cych klas: E w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, E za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 72 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Nexen Roadian A/T 235/85 R16 posiadaj? indeks pr?dko?ci R (maksymalnie na tym modelu mo?na jecha? 170 km/h) oraz indeks no?no?ci 120/116 (najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 1400/1250 kg). Warto wiedzie?, ?e samo oznaczenie rozmiaru 235/85 R16 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 85 przek?ada si? na warto?? 199,75 mm), a trzecia to ?rednica felgi, na jak? nale?y za?o?y? dan? opon? – w tym przypadku wynosi ona 16 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy to typ konstrukcji opony (radialny lub diagonalny).

Opona do samochodu 4×4 / SUV

Roadian A/T w rozmiarze 235/85 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do SUV-ów, aut terenowych i samochodów z nap?dem na 4 ko?a wyst?puj? z regu?y w wi?kszych rozmiarach ni? modele do samochodów osobowych, posiadaj? te? wy?szy indeks no?no?ci i pr?dko?ci oraz wzmocnion? konstrukcj?. Ogumienie do SUV-ów nie ró?ni si? od opon osobowych pod k?tem rze?by bie?nika, w przeciwie?stwie do modeli przeznaczonych do aut 4×4 i terenowych – tutaj najlepiej sprawdza si? agresywna rze?ba zapewniaj?ca zoptymalizowane osi?gi poza drogami utwardzonymi (w b?ocie, deszczu i podczas innych ekstremalnych warunków pogodowych).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej to dobre rozwi?zanie zarówno do jazdy po mie?cie, jak i na d?u?sze trasy. Stanowi? doskona?e po??czenie wysokich parametrów ze zrównowa?on? cen?. W?ród producentów opon klasy ?redniej s?: Nexen, Toyo, Falken, Uniroyal, Cooper czy Kumho. Opony te s? zaawansowane technologicznie, poniewa? cz?sto stosuje si? w nich rozwi?zania wykorzystywane wcze?niej w oponach klasy premium. Opony klasy ?redniej to dobre rozwi?zanie do ró?nego typu samochodów (miejskich, rodzinnych) z rozmaitych pó?ek cenowych.

Etykieta unijna opon Roadian A/T 235/85 R16 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Spalanie paliwa to bardzo wa?ny parametr decyduj?cy cz?sto o wyborze danego modelu. Dzi?ki etykiecie unijnej, kierowca kupuj?cy ogumienie na terenie Unii Europejskiej zyskuje wiedz? na temat spalania paliwa ka?dego modelu. Efektywno?? paliwowa jest obrazowana na etykiecie za pomoc? kolorowej skali i liter od A do G. Litera A (kolor zielony) to najwy?sza klasa oszcz?dno?ci paliwa, podczas gdy G (kolor czerwony) najni?sze parametry w zakresie spalania. To istotne dane, poniewa? ró?nica mi?dzy klasami A i G mo?e oznacza? zu?ycie paliwa ograniczone nawet o 7,5%. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Roadian A/T (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena E Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 39 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nexen (producent), letnie (sezon) oraz 235/85 R16 (rozmiar).

Firma Nexen

Nexen to po?udniowokorea?ski producent opon klasy ?redniej, charakteryzuj?cych si? zoptymalizowanym osi?gami i optymalnym komfortem jazdy. Firma dostarcza na rynek opony przeznaczone do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. O ich zrównowa?onej jako?ci ?wiadczy fakt, ?e zaufali im kierowcy z 120 krajów na ca?ym ?wiecie – w tylu miejscach s? dost?pne opony tego po?udniowokorea?skiego producenta. Historia firmy si?ga 1942 roku, a pierwsze opony w niej powsta?e opu?ci?y linie produkcyjne w 1956 roku.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Nexen Roadian A/T 235/85 R16 120/116 R? Poznaj jej wady i zalety

Model Roadian A/T (Nexen) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 120/116R

Napisy „120/116” oraz „R” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1400/1250 kg) oraz pr?dko?ci (do 170 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opony letnie

Nexen Roadian A/T 235/85 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to modele, które najlepiej sprawdzaj? si? w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni. Najlepiej zamontowa? je, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie maj? za zadanie zapewni? dobr? przyczepno?? na suchej nawierzchni oraz podczas opadów deszczu, a tak?e odpowiedni komfort jazdy i ma?e opory toczenia. Opony letnie najcz??ciej wyposa?one s? w bie?nik asymetryczny lub kierunkowy. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony Roadian A/T

Gwarancja na opony to dobrowolne o?wiadczenie producenta, dotycz?ce czasu w którym klient mo?e reklamowa? wady zaistnia?e w procesie produkcji. W przypadku opon reklamowanie jest trudne, poniewa? dotyczy towaru, który podczas eksploatacji ulega naturalnemu zu?yciu. Opony po?udniowokorea?skiego producenta Nexen mo?na reklamowa? przez 5 lat od daty zakupu, ale nie wi?cej ni? 6 lat od daty produkcji. Nale?y te? pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje wszelkich wad powsta?ych w wyniku uszkodze? mechanicznych, nieprawid?owego przechowywania czy b??dów przy monta?u i demonta?u.

Opinie kierowców rozmiaru 235/85 R16 o oponach Nexen Roadian A/T

Kierowcy korzystaj?cy z danego modelu opon na co dzie?, mog? powiedzie? najwi?cej o jego zaletach i wadach. Z tego powodu opinie o oponach zamieszczane w Internecie przez kierowców s? wyj?tkowo cennym ?ród?em wiedzy. Opony letnie Nexen s? w nich przedstawiane jako ogumienie doskona?ej jako?ci, generuj?ce niskie opory toczenia i zapewniaj?ce bezpiecze?stwo w ka?dej sytuacji pogodowej. Kierowcy pisz? o Nexen: „doskona?a przyczepno?? na zakr?tach, bez wzgl?du na to czy droga jest sucha czy mokra”, „niewielkie zu?ycie bie?nika, jestem z nich bardzo zadowolony”.

Nexen: Opony terenowe letnie

marka ds, test znaki drogowe, citroen c3 aircross 2021, komis zieleniewo

yyyyy