Opony Pirelli Scorpion Zero All Season 235/50R20 104W XL J LR PNCS

940,83

Opis

Opony Pirelli Scorpion Zero All Season 235/50R20 104W XL J LR PNCS

Opony ca?oroczne Pirelli Scorpion Zero All Season w rozmiarze 235/50 R20 104W XL, PNCS, J, LR

Opony ca?oroczne Pirelli Scorpion Zero All Season 235/50 R20 doskonale sprawdz? si? w samochodach typu BMW Seria 7, Skoda Superb, BMW Seria 5, BMW X6, Renault Grand Scenic lub innych o podobnej charakterystyce. Prezentowany model charakteryzuje si? nast?puj?cymi parametrami w ramach europejskiego systemu etykiet: A za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 70 dB w ramach pomiaru emitowanego ha?asu zewn?trznego. Jego indeks pr?dko?ci wynosi z kolei W, co oznacza maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?? 270 km/h, a indeks no?no?ci 104 – dopuszczalne obci??enie to 900 kg na jedn? opon?. Warto tak?e wspomnie? jak nale?y czyta? rozmiar 235/50 R20 opon Pirelli Scorpion Zero All Season: pierwsza liczba – 235 to szeroko?? mierzona w milimetrach, druga – 50 to szeroko?? profilu podawana jako procent z wysoko?ci (tutaj 50% z 235 daje 117,50 mm), „R” oznacza konstrukcj? radialn?, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony – w tym przypadku 20 cali.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

Scorpion Zero All Season w rozmiarze 235/50 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony terenowe to wyspecjalizowane produkty, które przeznaczone s? do samochodów 4×4 poruszaj?cych si? po ró?nego rodzaju bezdro?ach. Nie nale?y ich myli? z oponami do aut typu SUV, ale czasami s? montowane tak?e i w tym typie samochodów. Opony terenowe typu All Terrain (A/T) mog? by? u?ytkowane zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Modele typu Mud Terrain (M/T) lepiej radz? sobie w terenie, ale mo?na na nich je?dzi? równie? po drogach publicznych. Rzadziej spotykane Extrem przeznaczone s? g?ównie w teren.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Pirelli pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium okre?lane s? mianem najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku. Ka?dy producent posiadaj?cy w swoim portfolio mark? premium, nowe rozwi?zania wprowadza w?a?nie do niej. W efekcie opony kasy premium oferuj? doskona?? przyczepno?? w zmiennych warunkach drogowych, maj? ma?e opory toczenia oraz s? ciche i odporne na zu?ycie. W efekcie mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach, co z kolei przyci?ga zainteresowanie kierowców. Najwa?niejsze marki to: Pirelli, Vredestein, Continental, Goodyear, Michelin, Hankook, Yokohama czy Bridgestone.

Etykieta unijna opon Scorpion Zero All Season 235/50 R20 czyli ocena spalania, ha?asu i…

Spalanie paliwa – ocena A Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 20 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 6 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Scorpion Zero All Season (model) oraz 20 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego).

Firma Pirelli

W?oska marka Pirelli jest szczególnie ceniona przez kierowców lubi?cych sportowe osi?gi. Nie dziwi to, poniewa? od pocz?tku swojego istnienia kojarzona jest ze sportami motorowymi, ze wzgl?du na wspieranie rozmaitych rajdów i wy?cigów. Opony Pirelli s? od 2011 roku dostarczane zespo?om najbardziej presti?owych wy?cigów ?wiata – Formu?y 1. Firma s?ynie równie? z limitowanego, wydawanego co roku kalendarza z aktami modelek, który trafia do wybranych 20 tysi?cy osób na ca?ym ?wiecie, a jego premiera za ka?dym razem staje si? du?ym wydarzeniem medialnym.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model Scorpion Zero All Season (Pirelli) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony asymetryczne uznawane s? za najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku. Najcz??ciej spotyka si? je w przypadku modeli premium, ale znajdziemy je te? w ofertach marek klasy ?redniej czy ekonomicznej. Bie?nik opon asymetrycznych dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za zachowanie stabilno?ci podczas manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody. Opony asymetryczne sprawdzaj? si? w samochodach o wi?kszej mocy, dobrze t?umi? ha?asy i zu?ywaj? si? najbardziej równomiernie.

Oznaczenia 104W, XL, J, LR, PNCS oraz M+S

Napisy „104” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 900 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu) oraz PNCS – d?wi?koch?onna g?bka umieszczona wewn?trz opony (przyklejona do spodniej cz??ci bie?nika), zapewniaj?ca redukcj? ha?asu pochodz?cego z toczenia si? kó? po nawierzchni. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Model Scorpion Zero All Season (Pirelli 235/50 R20) posiada homologacj? J (Jaguar), LR (Land Rover, Range Rover).

Opona ca?oroczna

Pirelli Scorpion Zero All Season 235/50 R20 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne/wielosezonowe zaprojektowane s? tak, aby zapewni? optymalne w?a?ciwo?ci jezdne zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Tego typu ogumienie zwykle stanowi kompromis pomi?dzy osi?gami typowych opon letnich i zimowych – cz??? bie?nika odpowiada za prowadzenie na suchej drodze, a cz??? jest przystosowana do zimowej nawierzchni. Mieszanka gumowa opon ca?orocznych najlepiej sprawdza si? w umiarkowanych temperaturach – nie jest tak dobra w upa?y i podczas mrozu, jak mieszanki opon sezonowych.

Gwarancja na opony Scorpion Zero All Season

Opony Pirelli mo?na reklamowa? przez okres 5 lat od daty produkcji. Aby uzyska? pozytywne rozpatrzenie sprawy, nale?y wype?ni? formularz reklamacyjny udost?pniony przez producenta, a tak?e udost?pni? opon? na potrzeby badania wykonywanego przez personel techniczny. Nale?y pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje szeregu problemów, które mog? wyst?pi? w zwi?zku z nieprawid?owym przechowywaniem i transportem opon, u?ytkowaniem ogumienia niezgodnie z zaleceniami producenta czy uszkodzeniem mechanicznym podczas eksploatacji (np. przebiciem przez szk?o lub gwó?d? w czasie jazdy).

Opinie kierowców rozmiaru 235/50 R20 o oponach Pirelli Scorpion Zero All Season

Opinie o oponach zamieszczane w Internecie przez u?ytkowników, to najlepsze ?ród?o wiedzy dla ka?dego stoj?cego przed wyborem ogumienia do swojego auta. Opony ca?oroczne s? dobrym rozwi?zaniem dla wszystkich pokonuj?cych niewielkie przebiegi i korzystaj?cych z samochodu g?ównie w mie?cie. Doskona?? propozycj? dla nich s? opony ca?oroczne Pirelli. Kierowcy pisz? o nich: „pewne prowadzenie podczas upa?ów, deszczu, na b?ocie po?niegowym oraz ?niegu”, „zaskakuj?co ciche i komfortowe”, „to moje pierwsze opony ca?oroczne Pirelli i czuj?, ?e przy nich zostan? – gwarantuj? zrównowa?one osi?gi”.

Pirelli: Opony ca?oroczne

kia proceed 2018, subaru sprzedam, ile pali auto, autokomis dębica, sprzedam kamper

yyyyy