NESTLE NAN OPTIPRO 3 Mleko Modyfikowane Junior dla dzieci po 1. Roku 650g

36,95

Opis

NESTLE NAN OPTIPRO 3 Mleko Modyfikowane Junior dla dzieci po 1. Roku 650g

NAN OPTIPRO® 3 to produkt na bazie mleka przeznaczony dla ma?ych dzieci, wzbogacony w witaminy i sk?adniki mineralne, w proszku. Unikalna receptura produktu to: zaawansowana technologia bia?ka OPTIPRO®, immunosk?adniki* oraz bakterie B. lactis. Dzi?ki wyj?tkowym sk?adnikom, NAN OPTIPRO® 3 odpowiada na potrzeby ?ywieniowe Juniora i wspiera jego psychofizyczny rozwój.*Zawiera ?elazo, witamin? D i cynk wspieraj?ce prawid?owe funkcje systemu odporno?ciowego u dzieci.

Poznaj NAN OPTIPRO® 3Na podstawie 60 lat bada? nad mlekiem kobiecym, nasi eksperci opracowali receptur? produkt na bazie mleka NAN OPTIPRO®? 3 z bia?kiem dopasowanym do potrzeb Juniora oraz unikalnym po??czeniem immunosk?adników*.*Zawiera ?elazo, witamin? D i cynk wspieraj?ce prawid?owe funkcje systemu odporno?ciowego u dzieci.Ka?da porcja NAN OPTIPRO®? 3 zawiera: zaawansowan? technologi? bia?ka OPTIPRO®,immunosk?adniki: ?elazo, które przyczynia si? do prawid?owego rozwoju funkcji poznawczych, cynk, wap? i witamin? D wspomagaj?ce rozwój ko?ci, bakterie B. lactisNAN OPTIPRO® 3 powstaje na bazie mleka krowiego, jednak jego sk?ad zosta? zmieniony w taki sposób, by u?atwi? Ci prawid?owe skomponowanie diety Twojego dziecka. Produkt ma wy?sz? zawarto?? ?elaza, witaminy C i D, kwasów t?uszczowych omega-3 ni? mleko krowie. NAN OPTIPRO® 3 odpowiada na potrzeby dziecka po 12. miesi?cu ?ycia i wspiera prawid?owy rozwój psychofizyczny Juniora.

Sposób przygotowania NAN OPTIPRO 3

1. Umyj dok?adnie r?ce, zanim zaczniesz przygotowywa? mleko.2. Umyj dok?adnie butelk?, smoczek i nakr?tk? tak, aby zosta?y usuni?te wszelkie pozosta?o?ci mleka. Wygotuj przez 5 minut. Pozostaw pod przykryciem do chwili u?ycia.3. Doprowad? wod? pitn? do wrzenia, pozostaw do ostygni?cia.4. Odmierz zgodnie z tabel? karmienia odpowiedni? ilo?? letniej wody, o temp. 37°C i wlej do wygotowanej butelki.5. Pos?uguj si? wy??cznie za??czon? miark?. Upewnij si?, ?e za??czona miarka jest umyta i dobrze osuszona, zanim jej u?yjesz. Zgodnie z tabel? karmienia odmierz dok?adnie i wsyp do butelki odpowiedni? do wieku niemowl?cia ilo?? p?askich miarek proszku.6. Zakr?? butelk? i potrz?saj ni? a? do ca?kowitego rozpuszczenia si? proszku. Zamknij dok?adnie torebk? po ka?dym u?yciu i przechowuj w suchym i ch?odnym miejscu (5-25°C). Zawarto?? zu?yj w ci?gu 3. tygodni po otwarciu opakowania.Tabela karmienia

UWAGA! Podana wielko?? porcji jest ?redni?, jak? zjada dziecko w danym wieku zale?nie od indywidualnych potrzeb. Ró?nice mog? dotyczy? równie? liczby posi?ków. Zawsze konsultuj ilo?? posi?ków z lekarzem prowadz?cym.* Aby utrzyma? odpowiedni? ilo?? ?ywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna by? ostudzona do temperatury zbli?onej do temperatury cia?a (ok. 37°C) przed dodaniem proszku.** Pami?taj: u?ywaj wy??cznie za??czonej miarki. U?ycie wi?kszej lub mniejszej ilo?ci proszku, ni? wskazana, mo?e prowadzi? do odwodnienia organizmu lub do niedo?ywienia niemowl?cia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.Sk?ad NAN OPTIPRO® 3 i tabela warto?ci od?ywczych

Sk?adniki:mleko pe?ne (48%), mleko odt?uszczone (25%), laktoza (z mleka), oleje ro?linne (olej rzepakowy, olej s?onecznikowy), permeat serwatkowy (z mleka), w?glan wapnia, emulgator (lecytyna sojowa), regulator kwasowo?ci (fosforany potasu), witaminy (C, B2, A, D, B12), siarczan ?elazawy, siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, jodek potasu.Zasady bezpiecze?stwa przy stosowaniu NAN OPTIPRO® 3

Nieprzegotowana woda, niewygotowany kubek lub nieprawid?owe przygotowanie produktu mo?e zaszkodzi? Twojemu dziecku.

Zawsze przed przygotowaniem porcji mleka przegotuj wod? i wyparz butelk?. Pami?taj, aby przygotowywa? mleko zgodnie z instrukcj? na opakowaniu i ka?dorazowo przygotuj tylko jedn? porcj? mleka, któr? od razu podasz dziecku.

Nieodpowiednie przechowywanie i przygotowanie mo?e stanowi? zagro?enie dla zdrowia dziecka.

Nie przechowuj resztek mleka – niezjedzon? porcj? mleka nale?y od razu wyla?.

Produkt podawa? dzieciom w pozycji siedz?cej i pod kontrol? osoby doros?ej. Dziecko pozostawione bez opieki mo?e si? zakrztusi?.

Czas na kolejny etap rozwoju• Gdy Twoje male?stwo zaczyna je?? samo, nie martw si?, ?e nie wszystko l?duje w jego brzuszku. NAN OPTIPRO® 3 to odpowiedni pokarm uzupe?niaj?cy dla Juniora, który pomaga dostarcza? sk?adników od?ywczych do rozwoju Twojego dziecka na tym wa?nym etapie – po pierwszych urodzinach.• Roczniak ma zupe?nie inne zapotrzebowanie na sk?adniki od?ywcze ni? doros?y cz?owiek, wi?c jego jad?ospis powinien uwzgl?dnia? wyj?tkowe potrzeby ma?ego organizmu.• Po uko?czeniu 2. roku ?ycia Twoje dziecko wci?? potrzebuje w?a?ciwego mleka modyfikowanego. Podaj mu odpowiedni pokarm uzupe?niaj?cy dla Juniora – NAN   OPTIPRO®?4, a przedszkolakowi NAN OPTIPRO®? 5.• Decyzj? o wprowadzaniu nowych posi?ków zawsze konsultuj z lekarzem. Dla zdrowia dziecka wa?na jest urozmaicona i zbilansowana dieta oraz zdrowy tryb ?ycia.

Wa?na informacja

Nestle-NAN: Mleka nast?pne

volvo v50, ustawianie geometrii kół cena, michelin 4s, lublin 3, świeca zarowa, samochody używane dąbrowa górnicza, grandland x cena, wolkswagen polo, skoda fabia 1.2 htp spalanie, silnik gdi opinie, 1.6 vti lpg, bmw 118i dane techniczne, sprawdzanie vinu za darmo

yyyyy