Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750A 225/65R17 H XL M+S 3PMSF SUV 4×4

504,99

Opis

Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750A 225/65R17 H XL M+S 3PMSF SUV 4×4

Opony ca?oroczne Hankook Kinergy 4S2 X H750A w rozmiarze 225/65 R17 106H XL

Opony ca?oroczne Hankook Kinergy 4S2 X H750A zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 225/65 R17 pasuje do modeli samochodów typu Mazda CX-5 (KF), Honda CR-V (III), Toyota RAV4 (III FL), Toyota RAV4 (IV FL), Mazda CX-5 (KE Facelift) czy Nissan X-Trail (III). Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 225/65 R17 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 225 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 65 w milimetrach wynosi 146,25. ?rednica tego modelu ma z kolei 17 cali. Opony Hankook Kinergy 4S2 X H750A 225/65 R17 maj? indeks pr?dko?ci H (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 106 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 950 kg). Etykieta opon Hankook Kinergy 4S2 X H750A 225/65 R17 prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej drodze i 72 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opona 4×4 / SUV

Kinergy 4S2 X H750A w rozmiarze 225/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV montowane s? g?ównie w samochodach sportowo-u?ytkowych, crossoverach czy terenówkach u?ytkowanych g?ównie w mie?cie. Tego typu opony przeznaczone s? g?ównie na nawierzchni? asfaltow?, a ich bie?nik nie ró?ni si? od modeli osobowych. Bardzo cz?sto opony do aut SUV dost?pne s? w ramach modelu osobowego. Jedyn? ró?nic? jest nieco inna konstrukcja wewn?trzna tego typu opon. Ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane, s? wyposa?one w usztywnione ?ciany boczne i maj? wy?sz? no?no??.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Hankook pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Hankook, Dunlop, Michelin, Vredestein, Yokohama, Nokian czy Bridgestone.

Etykieta unijna opon Kinergy 4S2 X H750A 225/65 R17 czyli ocena ha?asu, spalania i…

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 17 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 225/65 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Jednym z parametrów, o którym informuje unijna etykieta na opony, jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo wa?ny wska?nik, poniewa? wp?ywa na bezpiecze?stwo jazdy na danym modelu ogumienia. Okre?la si? j? na skali od A do G, gdzie A opisuje najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (kategoriami D i G nie okre?la si? opon do samochodów osobowych). Ró?nica jednej klasy to oko?o 3 metry dystansu w drodze hamowania, co oznacza, ?e mi?dzy oponami skategoryzowanymi jako A i F, wyst?puje rozbie?no?? drogi hamowania obejmuj?ca a? 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Kinergy 4S2 X H750A (model) oraz 17 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 97 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Hankook

Hankook to po?udniowokorea?ska firma dostarczaj?ca na rynek opony klasy premium. Charakteryzuj? si? zastosowaniem najnowszych technologii, doskona?? jako?ci? i wysokimi osi?gami w ka?dej sytuacji drogowej i pogodowej. Ta azjatycka firma to siódmy najwi?kszy producent opon na ?wiecie. Opony marki Hankook powstaj? w o?miu fabrykach zlokalizowanych w Azji, Europie i Ameryce Pó?nocnej. Firma dzia?a aktywnie na polu sportów motorowych sponsoruj?c presti?owe wy?cigi i zespo?y wy?cigowe, zarówno w rodzimej Korei, jak i poza jej granicami.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Hankook Kinergy 4S2 X H750A 225/65 R17 106H? Poznaj jej wady i zalety

Model Kinergy 4S2 X H750A (Hankook) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony z bie?nikiem kierunkowym charakteryzuj? si? uk?adem rowków, który kszta?tem przypomina liter? „V”. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu opony kierunkowe s? w stanie doskonale odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe. Badania wykaza?y, ?e oferuj? o 20% wy?sz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Z tego wzgl?du kierunkowa rze?ba jest stosowana w wi?kszo?ci opon zimowych. Do pozosta?ych zalet omawianego bie?nika nale?? dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 106H oraz XL

Napisy „106” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 950 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Hankook Kinergy 4S2 X H750A 225/65 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (inne okre?lenia to wielosezonowe lub uniwersalne) umo?liwiaj? jazd? przez ca?y rok bez konieczno?ci sezonowych wymian ogumienia. Jednocze?nie nale?y pami?ta?, ?e osi?gi opon ca?orocznych to kompromis pomi?dzy letnimi, a zimowymi – z tego wzgl?du najcz??ciej wybieraj? je kierowcy o umiarkowanym stylu jazdy, je?d??cy g?ównie po mie?cie lub mieszkaj?cy w miejscu o ?agodnym klimacie. Warto pami?ta?, ?e opony ca?oroczne powinny mie? symbol 3PMSF (trzech szczytów z p?atkiem ?niegu), który potwierdza ich osi?gi na ?niegu.

Gwarancja na opony Kinergy 4S2 X H750A

Gwarancja na opony Hankook przys?uguje do?ywotnio, tzn. obowi?zuje do momentu zu?ycia bie?nika do poziomu 1,6 mm (wska?nika TWI). Gwarancja taka obejmuje wszelkie wady zwi?zane z nieprawid?owo?ciami zaistnia?ymi w procesie produkcji opony, w wyniku których nast?pi?a deformacja materia?u lub niemo?no?? prawid?owego wywa?enia opony. Reklamowana opona zostanie zbadana przez producenta, a gdy wada zostanie potwierdzona, klient uzyska mo?liwo?? wymiany jej na now? lub zwrotu kosztu zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/65 R17 o oponach Hankook Kinergy 4S2 X H750A

Opony ca?oroczne to kompromis mi?dzy osi?gami typowo letnimi i zimowymi, dlatego osoby decyduj?ce si? na takie rozwi?zanie cz?sto szukaj? opinii innych kierowców na ich temat. Zadanie u?atwiaj? internetowe recenzje publikowane w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych. Dzi?ki nim kierowcy mog? dowiedzie? si? wi?cej na temat zalet i wad poszczególnych modeli. O oponach ca?orocznych Hankook pisz? tak: „doskona?e rozwi?zanie bez wzgl?du na pogod?”, „zapewniaj? bezpieczne prowadzenie i komfort jazdy”.

Hankook: Opony terenowe ca?oroczne

cvt opinie, opel zafira b 1.8 benzyna opinie, kontrolka świec żarowych, nowa obwodnica radomia

yyyyy