Opony D?bica Navigator 3 235/60 R18 107 V Xl M+S, 3Pmsf 1

509,00

Opis

Opony D?bica Navigator 3 235/60 R18 107 V Xl M+S, 3Pmsf 1

Opony ca?oroczne D?bica Navigator 3 w rozmiarze 235/60 R18 107V XL

Opony ca?oroczne D?bica Navigator 3 zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 235/60 R18 pasuje do modeli samochodów typu Honda CR-V (V), Volvo XC60 (II), Volvo XC60 (I), Audi Q7 (I), Volvo XC90 (II) czy Audi Q5 (II). Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 235/60 R18 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 235 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 60 w milimetrach wynosi 141. ?rednica tego modelu ma z kolei 18 cali. Opony D?bica Navigator 3 235/60 R18 maj? indeks pr?dko?ci V (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 107 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 975 kg). Etykieta opon D?bica Navigator 3 235/60 R18 prezentuje si? nast?puj?co: B za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony do aut osobowych

Navigator 3 w rozmiarze 235/60 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe s? projektowane z my?l? o popularnych samochodach klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej, rodzinnych sedanach lub kombi i tym podobnych pojazdach. Bie?nik opon osobowych najcz??ciej jest kierunkowy lub asymetryczny. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i oszcz?dnego podró?owania ka?dego dnia. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu czy bud?etu przeznaczonego na zakup ogumienia kierowcy mog? wybra? opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – ekonomiczna. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy D?bica pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej okre?lane s? tak?e mianem bud?etowych. W porównaniu do modeli z klasy ?redniej czy premium oferuj? nieco ni?szy poziom osi?gów, ale z drugiej strony s? od nich ta?sze. Do klasy ekonomicznej zaliczane s? marki D?bica, Premiorri, Matador, Neolin, Zeetex, Dayton, Firemax i wiele innych. Tego typu produkty s? najcz??ciej polecane w?a?cicielom mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu dysponuj? ograniczonym bud?etem na zakup opon.

Etykieta unijna opon Navigator 3 235/60 R18 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena B Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 21 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 235/60 R18 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB.

Firma D?bica (grupa Goodyear)

D?bica to polska marka opon, która obecnie jest cz??ci? koncernu Goodyear, co oznacza, ?e podczas projektowania i produkcji wykorzystywane s? jego rozwi?zania technologiczne. W efekcie opony marki charakteryzuj? si? dobrymi osi?gami zarówno w okresie letnim, jak i zimowym oraz s? dost?pne w bardzo atrakcyjnych cenach (D?bcia jest pozycjonowana w segmencie opon ekonomicznych). W efekcie s? bardzo cz?sto kupowane przez w?a?cicieli aut ró?nego typu i ciesz? si? ich dobrymi opiniami.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie D?bica Navigator 3 235/60 R18 107V? Poznaj jej wady i zalety

Model Navigator 3 (D?bica) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe maj? uk?ad rowków, który kszta?tem przypomina litery „V” lub „U”. Cz?sto taka rze?ba jest te? okre?lana mianem jode?ki. Najwi?ksz? zalet? bie?ników kierunkowych jest doskona?e odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego oraz dobre zachowanie na ?niegu (20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do asymetryków). W zwi?zku z tym wi?kszo?? modeli zimowych to w?a?nie opony kierunkowe. Bie?nik kierunkowy oprócz tego oferuje bardzo dobre trzymanie toru jazdy podczas poruszania si? na wprost i ma atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 107V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „107” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

D?bica Navigator 3 235/60 R18 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (wielosezonowe) to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy samochodem je?d?? g?ównie po mie?cie, preferuj? spokojny styl prowadzenia auta lub po prostu chc? zaoszcz?dzi? na sezonowych wymianach opon. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z czterema porami roku 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a potwierdzeniem ich zimowych w?a?ciwo?ci jest symbol 3PMSF. Bie?nik i mieszanka opon ca?orocznych to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy oponami letnimi i zimowymi.

Gwarancja na opony Navigator 3

Gwarancja na opony D?bica obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji (dotyczy to modeli osobowych, dostawczych, motocyklowych i 4×4). Reklamacji podlegaj? wady zwi?zane z materia?ami u?ytymi do produkcji, jako?? wykonania opon czy ich konstrukcja. W przypadku jej uznania wadliwa opona przechodzi na w?asno?? producenta, a nabywca otrzymuje rekompensat? w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia jej zu?ycia. Warto wiedzie?, ?e warunki gwarancji na opony D?bica s? takie same, jak w przypadku innych marek nale??cych do koncernu Goodyear.

Opinie kierowców rozmiaru 235/60 R18 o oponach D?bica Navigator 3

Czy opony ca?oroczne to dobry wybór? Kierowcy korzystaj?cy z modeli ca?orocznych rodzimej marki D?bica nie maj? w?tpliwo?ci – w swoich opiniach zamieszczonych w Internecie i mediach spo?eczno?ciowych potwierdzaj?, ?e D?bica to najlepszy stosunek jako?ci do ceny i bezpiecze?stwo prowadzenia bez wzgl?du na pogod?. Ich opinie brzmi? tak „to ju? mój kolejny komplet D?bicy – jeszcze nigdy mnie nie zawiod?y i dobrze trzymaj? podczas ka?dej pogody”, „nie lubi? przep?aca?, a te opony spe?niaj? moje oczekiwania odno?cie pewno?ci prowadzenia i komfortu”.

D?bica: Opony ca?oroczne

opis przekaźników mondeo mk4, upoważnienie do wydziału komunikacji, fiat panda 100 hp, porsche 911 classic, suzuki alto spalanie, triumph rocket 3 cena, wtórnik karty pojazdu, otomiti, komis żuromin, s-19, mercedes autobus, st220

yyyyy