Opony Kleber Krisalp Hp3 Suv 215/60R17 96H

503,00

Opis

Opony Kleber Krisalp Hp3 Suv 215/60R17 96H

Opony zimowe Kleber Krisalp HP3 SUV w rozmiarze 215/60 R17 96H

Opona zimowa Kleber Krisalp HP3 SUV 215/60 R17 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 96. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 710 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon zimowych Kleber Krisalp HP3 SUV 215/60 R17 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 215 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 60% z 215, czyli 129 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 215/60 R17 – tutaj 17 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon zimowych Kleber Krisalp HP3 SUV 215/60 R17 wygl?da nast?puj?co: ocena „C” za poziom oporów toczenia, „B” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony zimowe Kleber Krisalp HP3 SUV w rozmiarze 215/60 R17 s? montowane w samochodach typu: Mitsubishi ASX (I), Honda CR-V (II), Opel Vivaro (II), Mercedes GLA (X156) czy Jeep Compass (MK).

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony do aut typu SUV/4×4 to produkty projektowane z my?l? o samochodach, które s? stosunkowo ci??kie i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci. Aby zapewni? odpowiedni? stabilno?? pojazdu takie opony maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Jednocze?nie musz? one zagwarantowa? odpowiedni? przyczepno?? i komfort jazdy po asfalcie. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony klasy ?redniej to modele charakteryzuj?ce si? najlepszym stosunkiem ceny do jako?ci. S? one oferowane w ramach marek Uniroyal, Fulda, Firestone, Kleber BFGoodrich czy Hankook. Na zakup opon klasy ?redniej najcz??ciej decyduj? si? kierowcy, którzy swój styl jazdy mog? okre?li? jako umiarkowany, ich samochód ma przeci?tn? moc i jest u?ytkowany g?ównie w mie?cie pokonuj?c d?u?sze trasy jedynie kilka razy w roku. Opony klasy ?redniej to kompromis pomi?dzy najta?szymi modelami bud?etowymi a najbardziej nowoczesnymi premium.

Etykieta unijna opon Krisalp HP3 SUV 215/60 R17 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Krisalp HP3 SUV (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Kleber (producent), zimowe (sezon) oraz 215/60 R17 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 215/60 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Kleber (marka Michelin)

Kleber to jedna z najbardziej popularnych marek opon klasy ?redniej. Od wielu lat jest cz??ci? koncernu Michelin i korzysta z jego zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Opony Kleber dost?pne s? w przyst?pnych cenach i oferuj? dobry poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków atmosferycznych, co znajduje potwierdzenie na europejskich etykietach, w mi?dzynarodowych testach opon i opiniach u?ytkowników. Symbolem marki Kleber od lat 70. XX wieku jest pies rasy bokser, który zapewnia bezpiecze?stwo, wierno?? i panowanie nad sytuacj?.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy, obok asymetrycznego, jest obecnie najcz??ciej stosowanym rozwi?zaniem w przypadku opon osobowych. Uk?ad rowków w oponach kierunkowych przypomina litery „V”, „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie rozwi?zanie zapewnia 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami bie?nika. Ponadto opony kierunkowe zapewniaj? wysok? stabilno?? i sterowno?? pojazdu podczas jazdy na wprost i wed?ug wielu kierowców maj? bardzo atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 96H oraz 3PMSF

Napisy „96” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. 3PMSF to symbol p?atka ?niegu na potrójnym szczycie, jedyne oficjalne oznaczenie opon zimowych.

Opony zimowe

Opony zimowe to produkty, których konstrukcja umo?liwia bezpieczne w podró?owanie w trudnych warunkach od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Mieszanka gumowa takich opon zachowuje swoje w?a?ciwo?ci w mro?ne dni, a bie?nik pokryty lamelami u?atwia zapanowanie nad samochodem na ?niegu, wodzie i b?ocie po?niegowym. Najcz??ciej spotykan? rze?b? w przypadku opon zimowych jest kierunkowa, nast?pnie asymetryczna (w mocniejszych samochodach). Przed zakupem opon na zim? warto zapozna? si? opiniami kierowców czy wynikami testów opon. Pozwoli to wybra? najlepszy model dla siebie.

Gwarancja na opony Krisalp HP3 SUV

Gwarancja na opony Kleber jest taka sama, jak w przypadku innych marek z portfolio koncernu Michelin. Ka?dy klient mo?e skorzysta? z prawa do reklamacji w ci?gu 5 lat od daty zakupu lub do momentu osi?gni?cia przez opony granicznego zu?ycia bie?nika (w zale?no?ci od tego, co nast?pi szybciej). Je?li ewentualna reklamacja zostanie uznana, kierowca ma prawo otrzyma? 100% rekompensat? finansow?, o ile stopie? zu?ycia wadliwych opon nie przekracza 20%. Gwarancja standardowo obejmuje wady zwi?zane z jako?ci? wykonania czy materia?ów u?ytych do produkcji.

Opinie kierowców rozmiaru 215/60 R17 o oponach Kleber Krisalp HP3 SUV

Opinie o oponach zimowych Kleber mo?na znale?? w Internecie na ró?nego rodzaju forach dyskusyjnych po?wi?conych motoryzacji, portalach spo?eczno?ciowych czy stronach sklepów z oponami. W wi?kszo?ci recenzji opony zimowe Kleber opisywane s? bardzo pozytywnie, np. „bardzo dobrze radz? sobie z podjazdami na ?niegu”; „zdecydowanie opony dobrej jako?ci”; „dopracowane opony, które dobrze prowadz? si? na ?niegu, nie trac? stabilno?ci na mokrej nawierzchni – jedne z lepszych, na jakich je?dzi?em”.

Kleber: Opony terenowe zimowe

citroen c3 picasso 1.6 hdi, spalanie volvo v50, silnik citroen c5, kia venga pojemność bagażnika, n42b20, citroen c3 opinie kierowców, peugeot sr1 concept, zakaz zatrzymywania się i postoju, 998 numer, buggy can am, mazda 2.0 diesel, e87 dane techniczne, otomoto volvo v60, mustang eleanor, pierwszy urząd skarbowy opole mandaty, dane techniczne ford c-max 1.6 tdci, www tablica pl samochody osobowe, opinie o silniku 1.6 hdi

yyyyy