Opony Dunlop Sport All Season 195/55R16 91V XL M+S, 3PMSF 1 –

421,00

Opis

Opony Dunlop Sport All Season 195/55R16 91V XL M+S, 3PMSF 1 –

Opony ca?oroczne Dunlop Sport All Season w rozmiarze 195/55 R16 91V XL

Opony ca?oroczne Dunlop Sport All Season w rozmiarze 195/55 R16 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Citroen C3 (III), Mini Cooper (II), BMW Seria 1 (E81-E88), Hyundai i20 (II), Opel Corsa (D FL 2) czy Mercedes Klasa A (W169). Omawiany rozmiar oznacza, ?e opona posiada szeroko?? 195 mm, jej wysoko?? profilu (procent z szeroko?ci) wynosi 55 (czyli 107,25 mm), a ?rednica 16 cali. Etykieta opon Dunlop Sport All Season prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Omawiane opony Dunlop Sport All Season 195/55 R16 maj? indeks pr?dko?ci V (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 91 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 615 kg).

Opona do aut osobowych

Sport All Season w rozmiarze 195/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to modele zaprojektowane z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i limuzyny. Tego typu produkty najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów). Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mog? mie? wzmocnion? konstrukcj?, technologi? Run Flat czy rant ochronny felgi.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Dunlop pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony premium s? produkowane mi?dzy innymi przez koncerny Dunlop, Bridgestone, Goodyear, Nokian, Michelin, Pirelli czy Vredestein. Charakteryzuje je doskona?a stabilno?? w zró?nicowanych warunkach, wysoka odporno?? na zu?ycie, niska emisja ha?asu czy oszcz?dno?? paliwa. W efekcie opony premium zajmuj? czo?owe miejsca w testach organizowanych przez najwi?ksze organizacje i czasopisma motoryzacyjne oraz mog? pochwali? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników. Opony premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku.

Etykieta unijna opon Sport All Season 195/55 R16 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 6 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Sport All Season (model) oraz 16 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 96 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Dunlop (grupa Goodyear)

Opony Dunlop to produkty, które maj? w sobie sportowego ducha. Zaliczane s? do klasy premium i bardzo cz?sto nabywaj? je dynamiczni kierowcy do samochodów o du?ej mocy. Obecnie marka nale?y do ameryka?skiego koncernu Goodyear i korzysta z jego nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Opony Dunlop s? doskonale oceniane w testach organizowanych przez organizacje i czasopisma motoryzacyjne oraz zbieraj? niezwykle pozytywne opinie u?ytkowników. To jedne z najlepszych produktów w swojej klasie.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Dunlop Sport All Season 195/55 R16 91V? Poznaj jej wady i zalety

Model Sport All Season (Dunlop) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny skonstruowany jest z dwóch niezale?nych cz??ci. Dzi?ki temu, ?e ka?da z nich dba o inne osi?gi w czasie jazdy, opony z tego rodzaju rze?b? gwarantuj? bezpiecze?stwo na drodze i doskona?e parametry podczas prowadzenia. Zewn?trzna cz??? bie?nika odpowiada za zachowanie ogumienia na suchej nawierzchni i stabilno?? podczas pokonywania zakr?tów, a segment zewn?trzny zapewnia szybkie odprowadzanie wody w czasie deszczowej aury, a tak?e na ?niegu. W rezultacie, ogumienie sprawdza si? w nieprzewidywalnych warunkach pogodowych.

Oznaczenia 91V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „91” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Dunlop Sport All Season 195/55 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Budowa opon ca?orocznych stanowi po??czenie mi?dzy oponami letnimi i zimowymi – bie?nik wyposa?ony jest w lamele gwarantuj?ce szybkie odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego, a mieszanka gumowa, z której zbudowane s? opony ca?oroczne, jest twardsza ni? w przypadku opon zimowych. Dzi?ki temu model zapewnia optymaln? przyczepno?? przez ca?y rok. Opony ca?oroczne to kompromis mi?dzy oponami sezonowymi, dlatego sprawdz? si? g?ównie w przypadku niewielkich przebiegów i jazdy w spokojnym stylu po miejskich jezdniach.

Gwarancja na opony Sport All Season

Producent opon Dunlop (jest nim koncern Goodyear) zapewnia, ?e oferowane przez niego modele wolne s? od wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania, materia?ami u?ytymi do produkcji czy konstrukcj?. Gdyby jednak z oponami dzia?o si? co? niepokoj?cego, u?ytkownik ma prawo do reklamacji. Gwarancja na opony Dunlop obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji modelu. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji w?a?cicielowi przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia wadliwego produktu.

Dunlop: Opony ca?oroczne

ford mondeo mk3 ghia, bmw z4 opinie, daihatsu cuore 2004, range rover 2004, żółta kontrolka z wykrzyknikiem, jakie bmw do 30 tys, test opon całorocznych 185/60 r15, umowa kupna sprzedazy niemiecka, czterokolowiec, ile kosztuje limuzyna, volvo d5 silnik

yyyyy