Najell Baby Carrier Easy Airmesh Breezy Beige

605,00

Opis

Najell Baby Carrier Easy Airmesh Breezy Beige

W przypadku noside?ka EASY z Najell nazwa mówi sama za siebie! Noside?ko mo?na przypi?? w kilku krokach i mo?e by? u?ywane dla noworodków od urodzenia (od 3,2 kg) do 18 miesi?cy (maks. 13 kg). Do wyboru s? trzy opcje przenoszenia: Pozycja przodem do rodzica odpowiednia dla dzieci od 0 do 18 miesi?cy Pozycja le??ca przodem do rodzica odpowiednia dla dzieci od 5 do 18 miesi?cy Pozycja na plecach, twarz? do rodzica odpowiednia dla dzieci od 5 do 18 miesi?cy EASY dopasowuje si? do ka?dego kszta?tu cia?a, a dzi?ki magnetycznym zapi?ciom mo?na j? za?o?y? jedn? r?k?. Po prostu w?ó? dziecko i ruszaj w drog?. Niezale?nie od wybranego typu noside?ka, gwarantowana jest ergonomiczna pozycja zarówno dla noside?ka, jak i dla dziecka. Z tego powodu EASY jest równie? rekomendowany przez Inter national Hip Dysplasia Institute. Wa??cy zaledwie 650 g EASY jest lekki i kompaktowy, mo?na go ?atwo schowa? w torbie lub pod wózkiem – dzi?ki temu kolejna przygoda mo?e nadej??! Wszystkie materia?y zosta?y przetestowane i potwierdzone jako wolne od substancji szkodliwych. EASY nie zawiera ?adnych produktów pochodzenia zwierz?cego. Dzi?ki zastosowaniu materia?u AirMesh EASY jest bardzo stabilny i umo?liwia cyrkulacj? powietrza, dzi?ki czemu ani rodzice, ani dziecko nie poc? si? podczas wspólnej podró?y. EASY mo?na pra? w pralce w temperaturze 40° C. Szczegó?y produktu: Indywidualnie regulowane, aby dopasowa? si? do ka?dego kszta?tu cia?a Magnetyczne klamry u?atwiaj? zak?adanie i zdejmowanie Pozycje noszenia: Pozycje le??ce przodem, na wznak i odwrócone Oddychaj?cy materia?, aby zapewni? ch?ód Tobie i Twojemu dziecku Odpowiednie od urodzenia (min. 3,2 kg) do ok. 18 miesi?cy (maks. 13 kg) Mo?na pra? w pralce w temperaturze 40°C Dane techniczne: Wymiary (d?ugo?? x szeroko?? x wysoko??): 30 x 30 x 50 cm waga: 0,65 kg Materia?: 100 % oddychaj?cy materia? Air-Mesh wykonany z poliestru Prosz? dok?adnie przestrzega? instrukcji produktu, aby zapewni? prawid?ow? ergonomiczn? pozycj?!

: Noside?ka i chusty

bmw serii 7, mercedes osobowy, volvo v40 1.8 16v 115km opinie, mazda gj

yyyyy