Opony Toyo Celsius 225/40R18 92V

387,00

Opis

Opony Toyo Celsius 225/40R18 92V

Opony ca?oroczne Toyo Celsius w rozmiarze 225/40 R18 92V XL

Opony na sezon letni oraz zimowy Toyo Celsius 225/40 R18 92 V s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Seat Leon (II), Seat Toledo (III), Skoda Superb (II), Mercedes Klasa A (W176), Peugeot 308 (T7) czy VW Golf (V). Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 225) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 40), a wi?c 90. Litera „R” oznacza, ?e opony Toyo Celsius 225/40 R18 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 18 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi V, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 240 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 92 (dopuszczalne obci??enie to 630 kg). Jak wygl?da etykieta opon Toyo Celsius 225/40 R18 92 V? Hamowanie na mokrej nawierzchni to klasa C, opory toczenia E, a ha?as zewn?trzny to 72 dB.

Opona do samochodów 4×4 / SUV

Celsius w rozmiarze 225/40 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony terenowe to wyspecjalizowane produkty, które przeznaczone s? do samochodów 4×4 poruszaj?cych si? po ró?nego rodzaju bezdro?ach. Nie nale?y ich myli? z oponami do aut typu SUV, ale czasami s? montowane tak?e i w tym typie samochodów. Opony terenowe typu All Terrain (A/T) mog? by? u?ytkowane zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Modele typu Mud Terrain (M/T) lepiej radz? sobie w terenie, ale mo?na na nich je?dzi? równie? po drogach publicznych. Rzadziej spotykane Extrem przeznaczone s? g?ównie w teren.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Toyo pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej najcz??ciej s? wybierane przez kierowców, których styl jazdy jest umiarkowany, posiadany samochód zalicza si? do klasy miejskiej, kompaktowej lub ?redniej i jest u?ytkowany przewa?nie w mie?cie, ze sporadycznymi wyjazdami w trasy. Opony klasy ?redniej oferuj? dobry poziom osi?gów i s? dost?pne w ni?szych cenach ni? modele premium (okre?la si? je najcz??ciej oponami o dobrym stosunku ceny do jako?ci). Popularne marki z klasy ?redniej to: Toyo, Fulda, Kleber, Falken oraz Firestone.

Etykieta unijna opon Celsius 225/40 R18 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 29 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 18 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 15 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 225/40 R18 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykieta unijna do??czona do opon informuje m. in. o ha?asie na zewn?trz auta generowanym podczas jazdy. Jak badany jest ten parametr? Sprawdza si? go przeje?d?aj?c samochodem obok mikrofonów umieszczonych w odleg?o?ci 7,5 metra od linii ?rodkowej toru jazdy i na wysoko?ci 1,2 metra. Wszystkie opony na rynku nie przekraczaj? obowi?zuj?cej normy, jednak te z oznaczeniem jednej fali (w skali obejmuj?cej od jednej do trzech fal) generuj? go najmniej i s? najbardziej przyjazne ?rodowisku naturalnemu. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Celsius (model) oraz 18 cali (?rednica).

Firma Toyo

Toyo to japo?ski producent dostarczaj?cy opony klasy ?redniej od 1945 roku. Firma, której siedziba znajduje si? w Osace, zyska?a popularno?? w?ród kierowców za spraw? swoich opon sportowych przeznaczonych do driftu, spopularyzowanych m.in. dzi?ki filmowi „Szybcy i w?ciekli”. Z modeli Toyo przeznaczonych do codziennej jazdy zadowoleni s? kierowcy w ponad 100 krajach, w których dystrybuowane s? te opony. U?ytkownicy podkre?laj?, ?e oferuj? one doskona?e parametry, a przy tym s? dost?pne w rozs?dnej cenie.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Toyo Celsius 225/40 R18 92V? Poznaj jej wady i zalety

Model Celsius (Toyo) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach asymetrycznych uk?ad naci?? i rowków jest tak ukszta?towany, ?e tworzy dwie osobne strefy. Jedna z nich, zewn?trzna, dba o bezpiecze?stwo jazdy na suchej nawierzchni oraz stabilno?? w czasie pokonywania zakr?tów, natomiast wewn?trzna cz??? bie?nika gwarantuje sprawne odprowadzanie wody. Ka?dy z wymienionych segmentów mo?e by? ponadto zbudowany z innej mieszanki gumowej – taka zró?nicowana konstrukcja odpowiadaj?ca za rozmaite w?a?ciwo?ci to gwarancja doskona?ych osi?gów niezale?nie od panuj?cej pogody i warunków na drodze.

Oznaczenia 92V oraz XL

Napisy „92” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 630 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Toyo Celsius 225/40 R18 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Budowa opon ca?orocznych stanowi po??czenie mi?dzy oponami letnimi i zimowymi – bie?nik wyposa?ony jest w lamele gwarantuj?ce szybkie odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego, a mieszanka gumowa, z której zbudowane s? opony ca?oroczne, jest twardsza ni? w przypadku opon zimowych. Dzi?ki temu model zapewnia optymaln? przyczepno?? przez ca?y rok. Opony ca?oroczne to kompromis mi?dzy oponami sezonowymi, dlatego sprawdz? si? g?ównie w przypadku niewielkich przebiegów i jazdy w spokojnym stylu po miejskich jezdniach.

Gwarancja na opony Celsius

A? pi?? lat od daty produkcji – na tak d?ugi czas Toyo udziela gwarancji na swoje produkty. Reklamowa? mo?na wady zwi?zane z materia?ami u?ytymi podczas produkcji, jako?ci? wykonania czy konstrukcj?. Producent nie uzna jednak usterek, które powsta?y z winy u?ytkownika, jak np. b?d?cych nast?pstwem jazdy ze zbyt niskim ci?nieniem, przechowywania w niew?a?ciwych warunkach czy b??dów podczas monta?u i demonta?u ogumienia. W przypadku w?tpliwo?ci dotycz?cych pochodzenia uszkodzenia, przed zg?oszeniem reklamacji sprzedawcy, warto skonsultowa? si? z ekspertem z serwisu oponiarskiego.

Opinie kierowców rozmiaru 225/40 R18 o oponach Toyo Celsius

Toyo to opony klasy ?redniej, które ciesz? si? popularno?ci? w?ród kierowców szukaj?cych bezpiecznego ogumienia za umiarkowan? cen?. Ich dobre osi?gi potwierdzaj? opinie zamieszczane w Internecie przez u?ytkowników modeli tej japo?skiej firmy. O oponach ca?orocznych Toyo pisz?: „sprawnie ruszaj? z miejsca i pewnie hamuj? – bez u?lizgów na zakr?tach i podczas gwa?townych manewrów”, „komfortowe podczas jazdy na ?niegu i mokrej nawierzchni, bardzo dobrze chroni? przed aquaplaningiem gwarantuj?c bezpiecze?stwo”.

Toyo: Opony ca?oroczne

bmw rninet, focus mk4, olx samochody osobowe leszno, ford mondeo 2003, wyciek oleju z lewej strony silnika, 1998 honda accord, lexus is 300, opel omega, dostawcze skrzyniowe, wymiana dwumasy 1.9 tdi cena, volvo v60 d4 opinie, aaaauto.pl opinie

yyyyy