Opony Firestone MultiSeason Gen-02 235/65R17 108V XL SUV

514,00

Opis

Opony Firestone MultiSeason Gen-02 235/65R17 108V XL SUV

Opony ca?oroczne Firestone Multiseason 2 w rozmiarze 235/65 R17 108V XL

Opona ca?oroczna Firestone Multiseason 2 235/65 R17 jest zaprojektowana z my?l? o samochodach typu BMW X5 (E53), VW Touareg (I), Porsche Cayenne (I FL), Volvo XC90 (I) czy VW Touareg (II FL) i to w?a?nie w nich jest najcz??ciej montowana. W ramach europejskiego systemu etykiet omawiany model otrzyma? klas? C podczas pomiaru oporów toczenia (wp?ywaj? one na spalanie paliwa i emisj? CO2 do atmosfery), ocen? B za hamowanie na mokrej nawierzchni, a pomiar emitowanego ha?asu zewn?trznego da? wynik na poziomie 72 dB. Warto tak?e wspomnie?, ?e prezentowane opony ca?oroczne Firestone Multiseason 2 235/65 R17 maj? indeks no?no?ci 108, co oznacza, ?e przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? dopuszczalne obci??enie dla jednej opony wynosi 1000 kg. Sama maksymalna pr?dko?? wynosz?ca tutaj 240 km/h jest oznaczona za pomoc? indeksu pr?dko?ci V. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opon wielosezonowych Firestone Multiseason 2? Pierwsza pozycja w rozmiarze opony 235/65 R17 to jej szeroko?? okre?lona w milimetrach – w tym przypadku jest to 235 mm (23,50 cm). Druga z liczb okre?la wysoko?? profilu modelu i jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 65% z 235, czyli 152,75 mm. Litera to typ konstrukcji opony („R” – radialna, „-” – diagonalna, „B” – diagonalna z opasaniem – ang. bias belted). Ostatnia liczba to podana w calach ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? opon? – tutaj 17 cali.

Opony do auta 4×4 / SUV

Multiseason 2 w rozmiarze 235/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony stworzone z my?l? o samochodach typu SUV, autach terenowych i tych z nap?dem 4×4, ró?ni? si? od opon do aut osobowych wy?szymi indeksami no?no?ci i pr?dko?ci, które s? dostosowane do wi?kszej mocy silnika i masy samochodu. Technologie i bie?niki wykorzystywane w oponach do aut typu SUV s? jednak podobne do tych u?ywanych w oponach osobowych – ró?ni? si? g?ównie w zakresie wzmocnionej konstrukcji, która redukuje falowanie opony w czasie jazdy i gwarantuje optymaln? stabilno?? na ka?dym typie nawierzchni.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Firestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Klasa ?rednia opon to kompromis pomi?dzy oponami o najwy?szych osi?gach, a tymi z ekonomicznej pó?ki. To opony o u?rednionej jako?ci, osi?gach, wytrzyma?o?ci oraz cenie. Najcz??ciej decyduj? si? na nie kierowcy, którzy chc? czu? bezpiecze?stwo podczas codziennej jazdy po mie?cie i okazjonalnych d?u?szych tras, a tak?e wszyscy preferuj?cych zrównowa?ony styl jazdy. W?ród marek opon klasy ?redniej, najwi?ksz? popularno?ci? w?ród u?ytkowników ciesz? si?: Firestone, Fulda, Cooper, BFGoodrich czy Kumho.

Etykieta unijna opon Multiseason 2 235/65 R17 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Multiseason 2 (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 59 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykieta unijna do??czona do opon informuje m. in. o ha?asie na zewn?trz auta generowanym podczas jazdy. Jak badany jest ten parametr? Sprawdza si? go przeje?d?aj?c samochodem obok mikrofonów umieszczonych w odleg?o?ci 7,5 metra od linii ?rodkowej toru jazdy i na wysoko?ci 1,2 metra. Wszystkie opony na rynku nie przekraczaj? obowi?zuj?cej normy, jednak te z oznaczeniem jednej fali (w skali obejmuj?cej od jednej do trzech fal) generuj? go najmniej i s? najbardziej przyjazne ?rodowisku naturalnemu.

Firma Firestone (grupa Bridgestone)

Historia marki Firestone si?ga 1900 roku i swój pocz?tek ma w Akron w ameryka?skim stanie Ohio – stolicy przemys?u oponiarskiego. Przez kierowców ogumienie tej marki jest cenione za niezawodno?? i komfort prowadzenia w zró?nicowanych warunkach. Obecnie Firestone wchodzi w sk?ad koncernu Bridgestone, co sprawia, ?e marka ma dost?p do nowoczesnego systemu dystrybucji i innowacyjnych rozwi?za? technologicznych. W portfolio Firestone znajduj? si? opony do aut osobowych, ci??arowych i dostawczych, a tak?e pojazdów rolniczych.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Firestone Multiseason 2 235/65 R17 108V? Poznaj jej wady i zalety

Model Multiseason 2 (Firestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe charakteryzuj? si? rze?b? bie?nika przypominaj?c? liter? V. Taka budowa sprzyja odprowadzaniu wody i b?ota po?niegowego, dlatego wyposa?one w ni? opony to najcz??ciej modele zimowe. Montuj?c tego rodzaju ogumienie nale?y zwróci? uwag? na odpowiedni kierunek rze?by – tylko wówczas opona spe?ni swoj? funkcj? i b?dzie zapewnia?a bezpieczne prowadzenie. Bie?niki kierunkowe charakteryzuj? si? bardzo dobrymi w?a?ciwo?ciami trakcyjnymi, dzi?ki czemu zapewniaj? maksymalne bezpiecze?stwo jazdy nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Oznaczenia 108V, XL oraz 3PMSF

Napisy „108” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1000 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opony ca?oroczne

Firestone Multiseason 2 235/65 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne/wielosezonowe to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy letnimi a zimowymi. Produkty tego typu s? lepsze od opon letnich zim?, a latem od zimowych. Najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych, gdzie lato nie jest upalne, a zima zbyt ostra. Na oponach ca?orocznych powinien znajdowa? si? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich przystosowanie do jazdy w zimowych warunkach. Nazwy popularnych opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku: 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd.

Gwarancja na opony Multiseason 2

Opony Firestone mo?na reklamowa? w ci?gu 60 miesi?cy od daty produkcji. W jakim przypadku warto to zrobi?? W sytuacji wyst?pienia wady fabrycznej, która skutkuje np. niemo?no?ci? prawid?owego wywa?enia kó?. Tego rodzaju wady mo?na z regu?y zauwa?y? na pocz?tku u?ytkowania opon lub podczas monta?u, dlatego im wi?cej czasu up?ynie od zakupu, tym mniejsza szansa na uznanie reklamacji. Po uznaniu reklamacji, producent mo?e wymieni? opon? na now?, naprawi? istniej?c? wad? lub zastosowa? rekompensat? finansow?.

Opinie kierowców rozmiaru 235/65 R17 o oponach Firestone Multiseason 2

Za spraw? opinii o oponach prezentowanych przez u?ytkowników poszczególnych modeli w Internecie, kierowcy, którzy stoj? przed wyborem ogumienia do swojego auta mog?, w ?atwy sposób porówna? w?a?ciwo?ci opon mi?dzy sob?. Ca?oroczne opony Firestone ciesz? si? dobrymi opiniami ze wzgl?du na komfort jazdy i zrównowa?one osi?gi. U?ytkownicy pisz? o nich, ?e „bez wzgl?du na por? roku zachowuj? stabilno?? prowadzenia i doskonale trzymaj? si? jezdni”, „doskona?y zakup, od teraz b?d? wierny oponom ca?orocznym Firestone”.

Firestone: Opony terenowe ca?oroczne

światła symbole, ford focus st opinie, jaki prostownik do akumulatora, mercedes s klasa w221 opinie, wibracje podczas jazdy

yyyyy