Opony GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60R18 108Y FP

589,00

Opis

Opony GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60R18 108Y FP

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 255/60 R18 108Y

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60 R18 doskonale sprawdz? si? w samochodach typu Audi Q7 (II), BMW Seria 3, BMW X3, Skoda Octavia, Peugeot 308 lub innych o podobnej charakterystyce. Prezentowany model charakteryzuje si? nast?puj?cymi parametrami w ramach europejskiego systemu etykiet: E za opory toczenia, A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 69 dB w ramach pomiaru emitowanego ha?asu zewn?trznego. Jego indeks pr?dko?ci wynosi z kolei Y, co oznacza maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?? 300 km/h, a indeks no?no?ci 108 – dopuszczalne obci??enie to 1000 kg na jedn? opon?. Warto tak?e wspomnie? jak nale?y czyta? rozmiar 255/60 R18 opon Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV: pierwsza liczba – 255 to szeroko?? mierzona w milimetrach, druga – 60 to szeroko?? profilu podawana jako procent z wysoko?ci (tutaj 60% z 255 daje 153 mm), „R” oznacza konstrukcj? radialn?, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony – w tym przypadku 18 cali.

Opony do samochodów 4×4 / SUV

Opony do aut typu SUV/4×4 charakterystyk? bardzo przypominaj? modele osobowe – ich zadaniem jest zapewnienie w szczególno?ci stabilnego i komfortowego prowadzenia auta na asfalcie oraz oszcz?dno?ci paliwa. Wiele opon do aut typu SUV/4×4 to warianty modeli osobowych. Samochody typu SUV s? ci??sze od osobówek i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do nich przeznaczone maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium to modele oferowane mi?dzy innymi przez Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. Charakteryzuj? si? one najwy?szym poziomem osi?gów we wszelkich mo?liwych obszarach, a podczas ich produkcji wykorzystywane s? najbardziej nowoczesne rozwi?zania technologiczne. Potwierdzeniem tego s? doskona?e wyniki opon klasy premium w mi?dzynarodowych testach, najwy?sze klasy na etykietach oraz tysi?ce pozytywnych opinii u?ytkowników.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60 R18 czyli ocena spalania, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena E Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 255/60 R18 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna do??czona do opony zawiera m. in. informacj? o drodze hamowania na mokrej nawierzchni. To dla kierowców cz?sto decyduj?cy parametr przy wyborze ogumienia do codziennej jazdy. Parametr ten wyra?any jest w skali od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, przy czym kategorie D i G pozostaj? puste. Warto przyjrze? si? tym danym, poniewa? mi?dzy modelem z pocz?tku i ko?ca skali ró?nica w drodze hamowania na mokrej jezdni wynosi a? 18 metrów (przy pr?dko?ci wynosz?cej 80 km/h). Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 255/60 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (model) oraz 18 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear to dzie?o ameryka?skiego koncernu obecnego na rynku od ponad 100 lat. Produkty marki zaliczane s? do klasy premium, co oznacza, ?e podczas ich produkcji stosowane s? najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne maj?ce bezpo?rednie prze?o?enie na wysok? przyczepno??, komfort, wytrzyma?o?? i oszcz?dno?? ka?dego oferowanego modelu. Opony Goodyear s? cenione przez kierowców, bardzo cz?sto montowane na oryginalne wyposa?enie wielu samochodów na rynku oraz wygrywaj? mi?dzynarodowe testy opon.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony asymetryczne uznawane s? za najbardziej zaawansowane technologicznie na rynku. Najcz??ciej spotyka si? je w przypadku modeli premium, ale znajdziemy je te? w ofertach marek klasy ?redniej czy ekonomicznej. Bie?nik opon asymetrycznych dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za zachowanie stabilno?ci podczas manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody. Opony asymetryczne sprawdzaj? si? w samochodach o wi?kszej mocy, dobrze t?umi? ha?asy i zu?ywaj? si? najbardziej równomiernie.

Oznaczenia 108Y oraz FP

Napisy „108” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1000 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Akronim FP oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opona na sezon letni

Opony letnie dost?pne s? w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze), ?redniej (dobry stosunek cena/jako??) i wy?szej (najwy?szy poziom osi?gów). Monta? opon letnich jest zalecany, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? regularnie przekracza? 7 st. C. W takich warunkach mieszanka gumowa opon letnich zaczyna zapewnia? optymaln? przyczepno?? na suchej i mokrej nawierzchni. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy (najlepszy na wod?) lub asymetryczny (przystosowany do bardziej dynamicznej jazdy).

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Goodyear ka?demu kupuj?cemu opony marki udziela gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji (mo?na j? znale?? na ?cianie bocznej w numerze DOT). Gwarancja na opony Goodyear dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania opon, ich konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi podczas produkcji. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji kierowcy przyznawana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwych opon (tym wy?sza, im mniej zu?yty by? wadliwy produkt).

Opinie kierowców rozmiaru 255/60 R18 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Goodyear to marka opon, która od wielu lat cieszy si? du?ym uznaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Opinie o oponach letnich Goodyear publikowane na ró?nego rodzaju portalach spo?eczno?ciowych czy forach dyskusyjnych maj? bardzo pozytywny wyd?wi?k. Przyk?adowe komentarz brzmi? nast?puj?co: „opony s? ciche, auto zachowuje si? przewidywalnie, nie ucieka na zakr?tach czy w koleinach”; „dobra przyczepno??, wysoki komfort, cena nie przera?a”; „bardzo dobrze radz? sobie na mokrym, nawet lekkie opady ?niegu nie s? problemem”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

do sprzedania rower peugeot damka, iveco kontener winda, gaśnie na wolnych obrotach, nowa skoda fabia 2018 cena, audi s4 2018, temperatura zapłonu oleju silnikowego, mitsubishi outlander 2017 test

yyyyy