Opony Falken WILDPEAK A/T AT3WA 265/65R17 112H M+S, 3PMSF

656,00

Opis

Opony Falken WILDPEAK A/T AT3WA 265/65R17 112H M+S, 3PMSF

Opony ca?oroczne Falken Wildpeak A/T AT3WA w rozmiarze 265/65 R17 112H

Opony ca?oroczne Falken Wildpeak A/T AT3WA w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 265/65 R17. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 265 mm. Druga z liczb w rozmiarze 265/65 R17 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach wielosezonowych Falken Wildpeak A/T AT3WA 265/65 R17 jest to 65% z 265, czyli 172,25 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 265/65 R17 – tutaj wynosi ona 17 cali. Omawiane opony ca?oroczne Falken Wildpeak A/T AT3WA 265/65 R17 maj? indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 112. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 1120 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Toyota Land Cruiser (150 Series Restyling), Mitsubishi Pajero (IV), Mitsubishi Pajero (IV Restyling), Toyota Land Cruiser (150 Series) czy Toyota Land Cruiser (120 Series). Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon wielosezonowych Falken Wildpeak A/T AT3WA 265/65 R17 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? E, za hamowanie na mokrej nawierzchni C, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 71 dB.

Opony do samochodów 4×4 / SUV

Wildpeak A/T AT3WA w rozmiarze 265/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 to produkty projektowane z my?l? o samochodach, które s? stosunkowo ci??kie i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci. Aby zapewni? odpowiedni? stabilno?? pojazdu takie opony maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Jednocze?nie musz? one zagwarantowa? odpowiedni? przyczepno?? i komfort jazdy po asfalcie. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Falken pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. W oponach klasy ?redniej stosuje si? dobre jako?ciowo materia?y, a technologie w nich stosowane to wypróbowane rozwi?zania u?ywane wcze?niej w modelach klasy premium. Dzi?ki po??czeniu dobrych osi?gów i niewygórowanej ceny, opony klasy ?redniej ciesz? si? du?? popularno?ci? w?ród kierowców. Tego typu ogumienie u?ytkuje si? w wi?kszo?ci modeli samochodów – od aut miejskich a? po samochody klasy premium. Stanowi rozwi?zanie kompromisowe mi?dzy oponami klasy premium a modelami ekonomicznymi, które sprawdza si? w przypadku kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy.

Etykieta unijna opon Wildpeak A/T AT3WA 265/65 R17 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Hamowanie na mokrym – ocena C Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 265/65 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 16 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa).

Firma Falken

Falken to marka opon klasy ?redniej charakteryzuj?cych si? bardzo dobrymi osi?gami na ka?dym rodzaju nawierzchni, bezpiecze?stwem u?ytkowania i optymalnym komfortem podczas prowadzenia. Falken s?ynie z wytwarzania opon HP i UHP przeznaczonych do dynamicznej jazdy. Zadowoleni b?d? z nich kierowcy je?d??cy autami o du?ej mocy silnika i ceni?cy sportow? jazd?. Oprócz opon UHP, marka wywodz?ca si? z Japonii ma w swoim portfolio ogumienie do samochodów dostawczych i ci??arowych, a tak?e do aut typu SUV.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Falken Wildpeak A/T AT3WA 265/65 R17 112H? Poznaj jej wady i zalety

Model Wildpeak A/T AT3WA (Falken) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny jest obecnie spotykany w oponach dostawczych i ci??arowych. W modelach przeznaczonych do samochodów osobowych ust?pi? miejsca rze?bom kierunkowym i asymetrycznym, które oferuj? znacznie wy?szy poziom bezpiecze?stwa przy wy?szych pr?dko?ciach i w trudnych warunkach drogowych (deszcz, ?nieg, b?oto po?niegowe). Jak rozpozna? opony symetryczne? Dwie po?owy bie?nika stanowi? swoje lustrzane odbicie, dlatego opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy.

Oznaczenia 112H oraz 3PMSF, M+S

Napisy „112” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony ca?oroczne

Falken Wildpeak A/T AT3WA 265/65 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne s? dla ciebie, je?eli je?dzisz g?ównie w mie?cie, pokonujesz niewielkie odleg?o?ci i preferujesz spokojny styl jazdy. To ogumienie ??czy w sobie kluczowe funkcje opon zimowych i letnich, zapewniaj?c bezpieczn? jazd? przez ca?y rok. Zoptymalizowana mieszanka i bie?nik pozwalaj? na zachowanie stabilno?ci podczas ch?odniejszych i cieplejszych miesi?cy. Jest to jednak rozwi?zanie kompromisowe – w przypadku, gdy oczekujesz maksymalnych osi?gów bez wzgl?du na pogod?, lepiej zdecydowa? si? na opony dedykowane danej porze roku.

Gwarancja na opony Wildpeak A/T AT3WA

Nieprawid?owa geometria zawieszenia, niew?a?ciwy monta? i demonta?, zbyt niskie lub wysokie ci?nienie, przebicie czy niewywa?enie ko?a to tylko niektóre zdarzenia, które wy??czaj? opony Falken spod post?powania gwarancyjnego. Warto mie? je na uwadze, gdy chcemy zg?osi? reklamacj?, a w przypadku w?tpliwo?ci uda? si? do serwisu oponiarskiego po porad?. Specjalista rozpozna uszkodzenie opony i podpowie jakie s? szanse otrzymania zwrotu pieni?dzy od producenta. W przypadku opon Falken gwarancja obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji.

Opinie kierowców rozmiaru 265/65 R17 o oponach Falken Wildpeak A/T AT3WA

Ogumienie ca?oroczne to bardzo dobre rozwi?zanie dla wszystkich, którzy pokonuj? niewielkie przebiegi i podró?uj? g?ównie w mie?cie. Opony ca?oroczne Falken gwarantuj? zoptymalizowane osi?gi i komfort prowadzenia w ka?dej sytuacji pogodowej, dlatego kierowy opiniuj?cy je na forach motoryzacyjnych i w mediach spo?eczno?ciowych s? zgodni – to optymalny wybór na ca?y rok. „Pewne prowadzenie, ochrona przed aquaplaningiem, a latem doskona?a przyczepno?? nawet podczas ulewnych deszczy – niczego wi?cej od opon nie oczekuj?” – pisze jeden z u?ytkowników opon ca?orocznych Falken.

Falken: Opony ca?oroczne

cena paliwa łódź, volvo s40 awarie i problemy, hulajnoga w autobusie, winda koła zapasowego peugeot 5008, pcc3 przez internet, umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel 2 sprzedających 1 kupujący, autocentrum passat b6, skoda rapid 2015 cena, audi a4 automat, auto centum, zwrotnica samochodowa, renault espace cennik, mercedes e klasa, kramer ładowarki, hyundai i20 2018 opinie, mapa punktów myto cz, sprzedam kamper

yyyyy