Nexen Winguard Sport 225/55R17 101V

476,75

Opis

Nexen Winguard Sport 225/55R17 101V

Opony zimowe Nexen Winguard Sport w rozmiarze 225/55 R17 101V XL

Opony na sezon zimowy Nexen Winguard Sport 225/55 R17 101 V s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Audi A6 (C6), BMW Seria 3 (F30 FL), Opel Insignia (B), Mazda 6 (III FL), BMW Seria 5 (G30) czy BMW X1 (F48). Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 225) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 55), a wi?c 123,75. Litera „R” oznacza, ?e opony Nexen Winguard Sport 225/55 R17 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 17 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi V, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 240 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 101 (dopuszczalne obci??enie to 825 kg). Jak wygl?da etykieta opon Nexen Winguard Sport 225/55 R17 101 V? Hamowanie na mokrej nawierzchni to klasa C, opory toczenia C, a ha?as zewn?trzny to 73 dB.

Opony do auta osobowego

Winguard Sport w rozmiarze 225/55 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to rodzaj ogumienia, który jest projektowany my?l? o samochodach ró?nych klas: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i luksusowe limuzyny. Opony osobowe najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Bie?nik symetryczny obecnie nie jest ju? stosowany, mo?na go spotka? w oponach dostawczych b?d? ci??arowych. Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas: ekonomicznej (najta?sze), medium (dobry stosunek ceny do jako?ci) i premium (najwy?sze osi?gi).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej, jak sama nazwa wskazuje, pod wzgl?dem osi?gów i cen stoj? pomi?dzy modelami premium a bud?etowymi. Do najbardziej popularnych marek w tym segmencie nale??: Nexen, BFGoodrich, Falken, Firestone czy Uniroyal. Opony klasy ?redniej s? wybierane przez kierowców, którzy preferuj? umiarkowany styl jazdy i nie pokonuj? bardzo du?ej liczby kilometrów w ci?gu roku, a ich samochody maj? przeci?tn? moc (nale?? np. do segmentu kompaktowego). Produkty z tej pó?ki ciesz? si? bardzo du?ym zainteresowaniem ze wzgl?du na ich doskona?y stosunek ceny do jako?ci.

Etykieta unijna opon Winguard Sport 225/55 R17 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 128 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 9 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Winguard Sport (model) oraz 17 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 225/55 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Nexen

Opony klasy ?redniej to doskona?e rozwi?zanie dla kierowców, którzy chc? cieszy? si? komfortowym prowadzeniem i dobrymi osi?gami w ka?dej sytuacji, a jednocze?nie nie przep?aca?. Wszystko to zapewnia ogumienie po?udniowokorea?skiego producenta opon Nexen. Ta uznana na ca?ym ?wiecie firma z histori? si?gaj?c? 1942 roku dostarcza na rynek opony do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. Obecnie modele Nexen trafiaj? do kierowców w 120 krajach na ca?ym ?wiecie, a firma zatrudnia tysi?ce pracowników.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Nexen Winguard Sport 225/55 R17 101V? Poznaj jej wady i zalety

Model Winguard Sport (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach asymetrycznych uk?ad naci?? i rowków jest tak ukszta?towany, ?e tworzy dwie osobne strefy. Jedna z nich, zewn?trzna, dba o bezpiecze?stwo jazdy na suchej nawierzchni oraz stabilno?? w czasie pokonywania zakr?tów, natomiast wewn?trzna cz??? bie?nika gwarantuje sprawne odprowadzanie wody. Ka?dy z wymienionych segmentów mo?e by? ponadto zbudowany z innej mieszanki gumowej – taka zró?nicowana konstrukcja odpowiadaj?ca za rozmaite w?a?ciwo?ci to gwarancja doskona?ych osi?gów niezale?nie od panuj?cej pogody i warunków na drodze.

Oznaczenia 101V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „101” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 825 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Nexen Winguard Sport 225/55 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe s? przystosowane do jazdy w trudnych warunkach drogowych spotykanych w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednia dobowa temperatura spada poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych ma najcz??ciej rze?b? kierunkow?, w przypadku mocniejszych aut spotyka si? te? modele asymetryczne. Opony zimowe pokryte s? sieci? lameli, które wspomagaj? prowadzenie na ?niegu i lodzie, a system rowków odprowadza b?oto po?niegowe i wod?. Mieszanka gumowa opon zimowych zachowuje przyczepno?? w niskich temperaturach.

Gwarancja na opony Winguard Sport

Na opony Nexen producent udziela gwarancji trwaj?cej 5 lat od daty zakupu, jednak nie d?u?szej ni? 6 lat od daty produkcji. Opony s? produktem, który trudno reklamowa? ze wzgl?du na ich naturalne zu?ycie, dlatego powinno si? zg?asza? reklamacj? niezw?ocznie po zauwa?eniu usterki. W przypadku widocznej deformacji lub niemo?no?ci wywa?enie opony, odzyskanie pieni?dzy lub wymiana towaru na nowy nie powinny stanowi? problemu. Gwarancja nie obejmuje jednak uszkodze? mechanicznych, usterek wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy czy przechowywania opon w niew?a?ciwych warunkach.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R17 o oponach Nexen Winguard Sport

Opinie o oponach zamieszczane przez kierowców w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych to najlepszy sposób na poznanie wiarygodnych ocen u?ytkowników. Jak kierowcy recenzuj? opony zimowe Nexen? „Bardzo dobre zarówno do jazdy po mie?cie, jak i na d?u?sze trasy”, „sprawdzaj? si? na suchej nawierzchni i na ?niegu”, „bezpiecze?stwo i komfort prowadzenia za rozs?dn? cen?”, „wyj?tkowo ciche jak na zimówki”, „nie widz? ró?nicy mi?dzy nimi a oponami wy?szej klasy, dlatego nie b?d? ju? przep?aca?”.

Nexen: Opony zimowe

umowa kupna sprzedaży samochodu prosta, start stop, lexus rx 450h opinie, peugeot traveller 2016, nissan pathfinder 2005, małe auto na gaz, otomoto archiwum, alkomat cba, testy na prawo jazdy rozwiąż, suzuki vitara 3 drzwiowa, jak wyczyścić katalizator domowym sposobem, stacja circle k, ogłoszenia sprzedaży samochodów

yyyyy