Opony Goodride SU318 265/70R16 112T

354,00

Opis

Opony Goodride SU318 265/70R16 112T

Opony letnie Goodride SU318 w rozmiarze 265/70 R16 112T OWL

Opony na sezon letni Goodride SU318 265/70 R16 112 T s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Toyota Land Cruiser (90 Series), Mitsubishi Pajero (III), Mazda 6, Nissan Primera, Mercedes Klasa S czy Volvo V50. Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 265) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 70), a wi?c 185,50. Litera „R” oznacza, ?e opony Goodride SU318 265/70 R16 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 16 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi T, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 190 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 112 (dopuszczalne obci??enie to 1120 kg). Jak wygl?da etykieta opon Goodride SU318 265/70 R16 112 T? Hamowanie na mokrej nawierzchni to klasa C, opory toczenia C, a ha?as zewn?trzny to 72 dB.

Opona do auta 4×4 / SUV

SU318 w rozmiarze 265/70 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony stworzone z my?l? o samochodach typu SUV, autach terenowych i tych z nap?dem 4×4, ró?ni? si? od opon do aut osobowych wy?szymi indeksami no?no?ci i pr?dko?ci, które s? dostosowane do wi?kszej mocy silnika i masy samochodu. Technologie i bie?niki wykorzystywane w oponach do aut typu SUV s? jednak podobne do tych u?ywanych w oponach osobowych – ró?ni? si? g?ównie w zakresie wzmocnionej konstrukcji, która redukuje falowanie opony w czasie jazdy i gwarantuje optymaln? stabilno?? na ka?dym typie nawierzchni.

Klasa – bud?etowa. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Wybieraj?c opony do swojego samochodu warto zastanowi? si? nad klas? opon, które zamierzamy kupi?. Opony klasy ekonomicznej to dobre rozwi?zanie dla wszystkich, którzy nie lubi? przep?aca? i zale?y im na zoptymalizowanych osi?gach oraz bezpiecze?stwie. W jakiej sytuacji si? sprawdz?? Wtedy, gdy poruszamy si? g?ównie po mie?cie, pokonujemy niewielkie przebiegi i zamierzamy je zamontowa? w typowo miejskim aucie o niewielkiej mocy silnika. Najpopularniejsze opony klasy ekonomicznej, to: Goodride, Riken, Laufenn, Neolin, PowerTrac, D?bica i Zeetex.

Etykieta unijna opon SU318 265/70 R16 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony SU318 (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 90 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 16 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa).

Firma Goodride

Goodride to chi?ska marka opon reprezentuj?ca klas? ekonomiczn?. Oznacza to, ?e ogumienie gwarantuje bezpiecze?stwo na drodze i dobre zachowanie podczas codziennej jazdy, a przy tym jest dost?pne w atrakcyjnej cenie. Goodride wchodzi w sk?ad koncernu Zhongce Rubber Group Co. zajmuj?cego miejsce w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych producentów opon na ?wiecie. Ponad pi??dziesi?cioletnie do?wiadczenie oraz zastosowanie innowacyjnych technologii, sprawia ?e Goodride cieszy si? popularno?ci? w?ród milionów kierowców.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SU318 265/70 R16 112T? Poznaj jej wady i zalety

Model SU318 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której dwie po?owy opony s? takie same. W efekcie mo?na je dowolnie zamontowa? na samochodzie (kierunek toczenia czy strona opony nie maj? tu znaczenia). Przek?ada si? to na do?? przeci?tne osi?gi, szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach. Z drugiej strony s? one bardzo odporne na zu?ycie, a koszt ich projektowania i produkcji jest stosunkowo najni?szy. W zwi?zku z tym bie?nik symetryczny mo?na obecnie spotka? g?ównie w oponach dostawczych i ci??arowych.

Oznaczenia 112T oraz OWL

Napisy „112” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie OWL – ang. Outlined White Letters. Oznacza opon? z literami zarysowanymi bia?ymi konturami.

Opony letnie

Goodride SU318 265/70 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie gwarantuj? najlepsze osi?gi w warunkach typowych dla tego sezonu w Polsce. Powinno si? je montowa?, gdy temperatura na zewn?trz jest wy?sza ni? 7°C, poniewa? tylko wtedy posiadaj? pe?ni? w?a?ciwo?ci trakcyjnych i oferuj? najlepsze bezpiecze?stwo jazdy. Producenci stosuj? w nich ró?ne rze?by bie?nika – kierunkowy, symetryczny i asymetryczny zale?nie od roli danego modelu i jego przeznaczenia. Opony letnie przy ich prawid?owym stosowaniu s? trwalsze od modeli uniwersalnych u?ytkowanych przez ca?y rok.

Gwarancja na opony SU318

Gwarancja producenta opon Goodride udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu. Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie obejmuje ona usterek powsta?ych z winy u?ytkownika np. zbyt niskiego ci?nienia w oponach, nieprawid?owego przechowywania, b??dów podczas wywa?ania czy u?ytkowania na niesprawnym technicznie poje?dzie. W jakich sytuacjach warto reklamowa? opony? Gdy zauwa?ymy wad? wynikaj?c? z winy producenta np. deformacj? lub brak mo?liwo?ci wywa?enia spowodowane u?yciem nieprawid?owych materia?ów czy b??dami produkcyjnymi.

Opinie kierowców rozmiaru 265/70 R16 o oponach Goodride SU318

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony terenowe letnie

opel mokka 2016, chrysler 300c opinie, aktywny wydech, new holland cx 5.80, kia sorento 3.5 v6

yyyyy