McIntosh RS 250

14 900,00

Opis

McIntosh RS 250

McIntosh RS250 McIntosh RS250 to najbardziej zaawansowany i najmocniejszy bezprzewodowy system g?o?ników domowych. Podobnie jak monofoniczny g?o?nik bezprzewodowy RS150, stereofoniczny RS250 to samodzielny, kompletny g?o?nik bezprzewodowy.W RS250 zintegrowano ró?ne technologie streamingu muzyki, takie jak Spotify Connect, TIDAL Connect, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast i Roon Ready. Za pomoc? tych wszystkich wbudowanych technologii mo?na z ?atwo?ci? przesy?a? muzyk? do RS250 z urz?dze? inteligentnych (telefon, PC, tablet, itd.). RS250 to godny nast?pca bezprzewodowego systemu g?o?nikowego – RS200, który nie wymaga specjalnej dedykowanej aplikacji steruj?cej, zamiast niej mo?na wygodnie sterowa? muzyk? bezpo?rednio z aplikacji (wymienionych wy?ej) do przesy?ania strumieniowego.RS250 zosta? stworzony z my?l? o strumieniowaniu muzyki, zawiera praktycznie wszystko, czego potrzebujesz, aby cieszy? si? muzyk? przesy?an? strumieniowo z urz?dze? przeno?nych, internetowych serwisów muzycznych lub komputera lokalnego. A w przypadku, potrzeby pod??czenia gramofonu do RS250 mo?na to ?atwo zrobi? za pomoc? dedykowanego z??cza gramofonowego (wraz z uziemieniem), aby s?ucha? swojej ulubionej kolekcji winyli. Do RS250 mo?na nawet pod??czy? telewizor, aby uzyska? lepsz? jako?? d?wi?ku podczas ogl?dania ulubionych programów, filmów lub sportu.RS250 oferuje spor? moc ca?kowit? 650 W, która jest dostarczana do dwóch g?o?ników niskotonowych 4″ i 6″, czterech ?redniotonowych 2″ i dwóch g?o?ników wysokotonowych 3/4″. ?redniotonowe i wysokotonowe s? skierowane do przodu, podczas gdy g?o?niki niskotonowe emituj? d?wi?k w dó?, a d?wi?k wydobywa si? spod g?ównej obudowy tu? nad podstaw?.Obudowa g?o?nika niskotonowego zosta?a przeprojektowana w celu zmniejszenia zniekszta?ce? d?wi?ku i dodano bardziej przyjazn? dla u?ytkownika kontrol? basów, która mo?e by? wykorzystana do precyzyjnego dostrojenia niskich tonów. Przewodowe wyj?cie subwoofera mo?na wykorzysta? do pod??czenia zewn?trznego zasilanego subwoofera, aby jeszcze bardziej wzmocni? niskie cz?stotliwo?ci.Aby poprawi? d?wi?k z telewizora i to o wiele lepiej ni? soundbar, RS250 jest wyposa?ony w wej?cie HDMI Audio Return Channel (ARC) obs?uguj?ce tylko d?wi?k, które umo?liwia pod??czenie telewizorów zgodnych z technologi? ARC. ARC umo?liwia zgodnym telewizorom na przesy?anie danych audio do RS250 za pomoc? kabla HDMI, eliminuj?c potrzeb? stosowania oddzielnego kabla audio i pozwalaj?c na uzyskanie lepszego d?wi?ku podczas ogl?dania telewizji. W przypadku telewizorów, które nie s? kompatybilne z ARC, do??czone jest wej?cie optyczne (Toslink), które mo?na wykorzysta? do pod??czenia telewizora do RS250.RS250 jest kompatybilny z odtwarzaniem muzyki przez serwis – TIDAL który pozwala na transmisj? cyfrowych plików muzycznych o wysokiej rozdzielczo?ci (tzw. Hi-Res) 24-bit/192kHz (do 9216 Kbps). Dzi?ki wbudowanym mo?liwo?ciom przesy?ania strumieniowego w wysokiej rozdzielczo?ci, RS250 jest równie? urz?dzeniem Roon Ready. Urz?dzenia sieciowe Roon Ready maj? wbudowan? technologi? przesy?ania strumieniowego Roon i s? certyfikowane przez Roon Labs, aby zapewni? najwy?szy poziom jako?ci i wydajno?ci w przesy?aniu strumieniowym w sieci.Do przesy?ania strumieniowego przez Bluetooth, RS250 wykorzystuje Bluetooth 5.0. Obs?uguje zarówno standard zaawansowanego kodowania audio o wysokiej przep?ywno?ci (AAC), jak i Qualcomm aptX HD do odtwarzania d?wi?ku w wysokiej rozdzielczo?ci. McIntosh RS250 pozwala równie? na korzystanie z kodeka Bluetooth – Qualcomm aptX Low Latency, który poprawia pr?dko?? transmisji d?wi?ku, aby zapewni? d?wi?k zsynchronizowany z odpowiednimi mediami wizualnymi. Inn? do??czon? opcj? przesy?ania strumieniowego jest technologia Apple AirPlay 2, która zosta?a zaprojektowana do sterowania domowymi systemami audio i g?o?nikami w dowolnym pomieszczeniu — za pomoc? dotkni?cia np. telefonu lub po prostu prosz?c Siri — bezpo?rednio z iPhonea, iPada, HomePod lub Apple TV. Apple AirPlay 2 oferuje d?wi?k multiroom, sterowanie g?osowe Siri i ulepszone odtwarzanie.Aby cieszy? si? muzyk? bez strumieniowego przesy?ania muzyki, RS250 posiada:Wej?cie optyczne (Toslink) do pod??czenia ?róde? cyfrowych, takich jak odtwarzacze CD;Wej?cie gramofonowe z uziemieniem dla wk?adek z ruchomym magnesem (MM);Wej?cie AUX na Jack 3,5 mm do pod??czenia ró?nych innych ?róde? muzyki.Gniazdo s?uchawkowe Jack 6,3mm które jest wygodnie umieszczone na przednim panelu urz?dzenia aby umo?liwi? osobiste sesje ods?uchowe.Aby pod??czy? RS250 do sieci, mo?na pod??czy? przewód internetowy do portu Ethernet z ty?u urz?dzenia lub u?y? sieci Wi-Fi która obs?uguje protoko?y: a, b, g, n i ac. RS250 jest równie? kompatybilny z Google Assistant do sterowania g?osowego.RS250 zawiera par? naszych nowych, szybko reaguj?cych, pod?wietlanych cyfrowych mierników wyj?ciowych. Te mierniki, dost?pne s? wy??cznie w modelach RS150 i RS250, to co? wi?cej ni? zwyk?e wska?niki LED. Te szybko reaguj?ce mierniki wykorzystuj? te same zaufane obwody, które znajduj? si? w naszych miernikach analogowych do zbierania i przetwarzania sygna?ów audio; nast?pnie digitalizuj? wyniki i wy?wietlaj? je w pulsuj?cych, stopniowanych s?upkach, które maj? zakrzywiony kszta?t naszych znajomych mierników analogowych.RS250 jest wystarczaj?co wszechstronny, aby zaspokoi? potrzeby audio w niemal ka?dym pomieszczeniu domowym. Jest przeznaczony g?ównie do przesy?ania strumieniowego d?wi?ku, ale ma wystarczaj?co du?o przemy?lanych funkcji i po??cze?, aby s?u?y? jako centrum skromnego domowego systemu audio i domowej rozrywki. Zawiera klasyczne elementy projektu McIntosh, takie jak: panel przedni z czarnego szk?a, pod?wietlane logo i pokr?t?a steruj?ce.Specyfikacja techniczna:Moc wyj?ciowa: 650 watów (400 wat przeznaczone jest dla g?o?nikówy wysokotonowych/?redniotonowych, natomiast 250 wat przeznaczone jest dla g?o?ników niskotonowych)Liczba kana?ów: 2System Driver Complement:Dwa g?o?niki wysokotonowe wype?nione p?ynem z kopu?k? tytanow? o ?rednicy 20 mmCztery g?o?niki ?redniotonowe z odwrócon? kopu?k? tytanow? o ?rednicy 50 mmDwa g?o?niki niskotonowe o wielko?ci 4 i 6 calPasmo przenoszenia: 40Hz – 20kHzCz?stotliwo?? podzia?u: 275Hz ; 4,000HzWyko?czenie obudowy: Czarny wysoki po?yskWyko?czenie maskownic: Czarna dzianinaPrzymocowywanie maskownic: MechanicznieDost?pne po??czeniaWej?cie AUX: 1Cyfrowe wej?cie optyczne (Toslink): 1Wej?cie HDMI (ARC): 1Wej?cie na gramofon dla wk?adek MM: 1Wej?cia bezprzewodowe:Apple AirPlay 2Bluetooth 5.0 A2DP ze wsparciem dla AAC, aptX HD i aptX Low LatencyChromecastSpotify ConnectTIDAL ConnectWi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac 2.4/5GHzWej?cie przewodowe Ethernet: 1Wyj?cie na subwoofer: 1Wyj?cie s?uchawkowe Jack 6.3 mm: 1Waga i wymiaryWymiary jednostki (Szeroko?? x Wysoko?? x G??boko??): 62,99cm x 14,48 cm x 32 cmWaga urz?dzenia: 13.3kgWaga z kartonem wysy?kowym: 15.8kg

McIntosh: G?o?niki

nowy citroen c3 opinie, koniec dowodu rejestracyjnego, salon opla oświęcim, 2.0 turbo, vw polo kontrolki, opel combo opinie, motocykle 50cc, ile oleju do skrzyni biegów, arona wymiary, auchan bydgoszcz stacja paliw, 3.0 tdi audi, kia stinger gt otomoto, 504 995 321, manometr do opon z legalizacją

yyyyy