Opony Goodride SL369 215/80R16 107S

951,00

Opis

Opony Goodride SL369 215/80R16 107S

Opony letnie Goodride SL369 w rozmiarze 215/80 R16 107S XL

Jeste? posiadaczem samochodu typu Toyota Land Cruiser (90 Series), Alfa Romeo 159, Opel Signum czy Mazda 5 i poszukujesz opon na sezon letni? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Goodride SL369. Prezentowane opony maj? rozmiar 215/80 R16, ich indeks pr?dko?ci wynosi S (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 180 km/h), a no?no?ci 107 (dopuszczalne obci??enie to 975 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 215), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 80 procent z 215 wynosi 172 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 16. Prezentowane opony Goodride SL369 215/80 R16 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: E za opory toczenia, E w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony do aut 4×4 / SUV

SL369 w rozmiarze 215/80 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover sta?y si? bardzo popularne dopiero kilka lat temu, gdy na drogach zacz??y masowo pojawia? si? w?a?nie tego typu samochody. Opony SUV najcz??ciej posiadaj? taki sam bie?nik, jak osobowe, ale maj? usztywnione ?ciany boczne i wy?sz? no?no?? ze wzgl?du na wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci aut, w których s? montowane. Omawiany typ opon najcz??ciej jest oznaczony w postaci dopisku „SUV” w nazwie modelu osobowego. Mog? by? one wyposa?one w rant ochronny czy technologi? Run Flat.

Klasa – bud?etowa. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej cenione s? przez oszcz?dnych kierowców, którzy podczas wyboru ogumienia do swojego samochodu stawiaj? na niewygórowan? cen?. Takie opony sprawdz? si? w przypadku niewielkich miejskich samochodów, pokonywania tras miejskich oraz niewielkich rocznych przebiegów. Produkowane s? przy pomocy sprawdzonych technologii i oferuj? zoptymalizowane kluczowe osi?gi dotycz?ce bezpiecze?stwa jazdy. Opony tej klasy, które ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem kierowców, to: Goodride, D?bica, Dayton, Achilles, Zeetex, Sava czy Neolin.

Etykieta unijna opon SL369 215/80 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 215/80 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena E Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 15 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony SL369 (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Goodride

Goodride dostarcza na rynek opony klasy ekonomicznej charakteryzuj?ce si? korzystn? cen? i zrównowa?onymi osi?gami. Ta chi?ska marka oferuje jedne z najpopularniejszych opon sprzedawanych w Polsce. Kierowcy ceni? opony Goodride za bezpiecze?stwo jazdy i dobre parametry na mokrej nawierzchni bez konieczno?ci przep?acania. Firma oferuje nie tylko opony do aut osobowych, ale te? ogumienie do SUV-ów, motocykli, ci??arówek, autobusów, a tak?e specjalistycznego sprz?tu rolniczego i przemys?owego.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SL369 215/80 R16 107S? Poznaj jej wady i zalety

Model SL369 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach z bie?nikiem symetrycznym obie po?owy bie?nika s? takie same. W zwi?zku z tym mo?na je dowolnie zamontowa? na feldze, gdy? strona czy kierunek toczenia opony nie maj? tu wp?ywu na w?a?ciwo?ci jezdne. Takie opony ?atwo przek?ada si? na samochodzie, do ich najwi?kszych zalet nale?? te? wi?ksza odporno?? na zu?ycie i ni?sze koszty produkcji. Z drugiej strony bie?nik symetryczny zapewnia bardzo przeci?tne w?a?ciwo?ci jezdne (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach). W zwi?zku z tym jest obecnie stosowany g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 107S oraz XL

Napisy „107” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona letnia

Goodride SL369 215/80 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie cechuj? si? specjalnym sk?adem mieszanki gumowej zapewniaj?cym stabilne prowadzenie w czasie wysokich temperatur, a tak?e zoptymalizowan? budow? bie?nika. Jest on wyposa?ony w mniej rowków ni? opony zimowe, aby zmaksymalizowa? powierzchni? styku z jezdni?, która przek?ada si? osi?gni?cie lepszej przyczepno?ci. Niezale?nie od modelu opon letnich, nale?y pami?ta? o regularnym kontrolowaniu ci?nienia w oponach – tylko prawid?owe ci?nienie, a tak?e przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy zagwarantuje komfort i optymalne parametry podczas jazdy.

Gwarancja na opony SL369

Na uznanie gwarancji przez producenta mo?na liczy? tylko w przypadku wyst?pienia wady fabrycznej. Warto j? zg?osi? niezw?ocznie po jej wykryciu, poniewa? reklamowanie opon b?d?cych przedmiotami ulegaj?cymi naturalnemu zu?yciu bywa trudne. Problemu nie powinno by? natomiast w momencie zauwa?enia deformacji opony, trudno?ci z wywa?eniem modelu czy widocznego uszkodzenia jeszcze przed monta?em. W przypadku opon klasy bud?etowej Goodride, producent udziela gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 215/80 R16 o oponach Goodride SL369

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony terenowe letnie

iveco z windą, vectra c 2.0 dti, gs 300, łada niva travel, autokomis sokołów podlaski, ford focus x road, ford focus pojemność bagażnika

yyyyy