NOTIONE GO! LOKALIZATOR BRELOK APLIKACJA CZARNY

89,00

Opis

NOTIONE GO! LOKALIZATOR BRELOK APLIKACJA CZARNY

Czym jest notiOne?notiOne to rozwi?zanie zapewniaj?ce bezpiecze?stwo dzieciom, osobom starszym, zwierz?tom, cennym przedmiotom codziennego u?ytku jak klucze, portfel, torebka i pojazdom (samochód, rower, motocykl). Kompaktowe urz?dzenie w po??czeniu z dedykowan? aplikacj?, pozwala odnale?? to co dla nas cenne. Zasada dzia?ania tego rozwi?zania jest niezwykle prosta i skuteczna.notiOne przymocowany np. do kluczy, w sposób ci?g?y wysy?a sygna? nadawczy pozwalaj?cy na jego identyfikacj?. Sygna? automatycznie odbierany jest przez znajduj?ce si? w promieniu kilkudziesi?ciu metrów smartfony z zainstalowan? aplikacj? notiOne lub inn? aplikacj? wspó?pracuj?c? z systemem. Informacja o lokalizacji zguby przesy?ana jest nast?pne na telefon Odbiorcy i wy?wietlana na mapie aplikacji notiOne. W ten sposób informacje o tym gdzie znajduje si? zguba, przesy?ane mog? by? nawet z odleg?ych kra?ców Polski!Rozwi?zanie zosta?o stworzone w oparciu o dzia?anie aplikacji mobilnych z wykorzystaniem technologii Bluetooth Smart 4.0+ LE. Obecnie aplikacja dzia?a na urz?dzeniach mobilnych wyposa?onych w system Android (wersja 5.0. oraz wy?sze) oraz iOS (wersja powy?ej 10) oraz poprzez stron? internetow?: httpss://web.notione.com Funkcje aplikacji notiOne Mapa – miejsce, w którym po raz ostatni wychwycony zosta? sygna? z lokalizatora wy?wietla si? w aplikacji notiOne w postaci adresu i znacznika na mapie. Mo?na równie? sprawdzi? histori? lokalizacji z ostatnich 30 dni.Szukaj w pobli?u – funkcja przydatna szczególnie w przypadku poszukiwa? typu: „to musi gdzie? tu by?” (np. klucze w domu). Po jej uruchomieniu, na wy?wietlaczu pojawia si? ikonka radaru naprowadzaj?ca na miejsce ukrycia poszukiwanego przedmiotu, do którego przymocowany jest notiOne. Im bli?ej przedmiotu jeste?my, tym wi?kszy jest zasi?g na radarze. Sygna? d?wi?kowy emitowany przez lokalizator oraz ?wiec?ca dioda dodatkowo u?atwiaj? poszukiwania.Znajd? telefon – szukasz telefonu znajduj?cego si? gdzie? w pobli?u? Naci?ni?cie notiOne spowoduje, ?e telefon, z którym zosta? sparowany zacznie dzwoni?, nawet je?li jest wyciszony. Szukaj?c tego co zgubi?e?, nie jeste? sam!?adne z podobnych urz?dze? dzia?aj?cych w Polsce, opartych na technologii bluetooth, nie ma tak szerokiego wsparcia aplikacji wspó?pracuj?cych z systemem. Standardowe urz?dzenia maj? zazwyczaj zdolno?? lokalizowania ograniczon? do kilkudziesi?ciu metrów. Urz?dzenie notiOne, dzi?ki wsparciu ponad 1,5 miliona u?ytkowników aplikacji wspieraj?cych,pomaga odnale?? zgub? nawet w odleg?ych kra?cach Polski. Jest to obecnie jedyne takie urz?dzenie i jedyny taki system w Polsce. Rozwi?zanie zosta?o doskonale przemy?lane pod k?tem potrzeb ka?dego u?ytkownika.Do dyspozycji s? dwie praktyczne formy urz?dzenia: wielofunkcyjny brelok oraz gustowna opaska na r?k? dla dzieci. Materia?, z którego wykonany zosta? notiOne jest wytrzyma?y, hypoalergiczny i nietoksyczny, dzi?ki czemu jest w pe?ni bezpieczny dla zdrowia nawet najm?odszych u?ytkowników. Urz?dzenie jest równie? odporne na warunki atmosferyczne. Przyk?ady zastosowa? lokalizatora notiOneLokalizator dla psa i kotaNiewielki lokalizator notiOne przymocowany do obro?y, pomo?e Ci sprawdzi? w darmowej aplikacji, gdzie jest Twój pies. notiOne lokalizuje zgub? nie tylko w najbli?szym otoczeniu, ale i na znacznie dalsze odleg?o?ci (nawet z drugiego ko?ca Polski).Lokalizator dziecka i senioraNiewielki brelok notiOne przymocowany np. do kurteczki lub tornistra, daje Ci mo?liwo?? sprawdzenia w darmowej aplikacji, gdzie jest Twoje dziecko. notiOne wskazuje lokalizacj? nie tylko w pobli?u, ale i na drugim ko?cu Polski. Lokalizator roweru, samochodu i motocyklaNiewielki breloczek notiOne przymocowany np. pod siode?kiem, pomo?e Ci sprawdzi? w aplikacji, gdzie jest Twój rower. Zlokalizuje skradziony pojazd nie tylko w pobli?u, ale i na drugim ko?cu Polski.Lokalizator kluczy i portfelaNiewielki lokalizator notiOne pomo?e zlokalizowa? klucze, rower, portfel oraz inne cenne przedmioty. notiOne lokalizuje zgub? nie tylko w pobli?u, ale i na drugim ko?cu Polski.

Inny: Gad?ety

opinie o renault kadjar, honda civic vii sport, mondeo liftback, program do projektowania aut, bentley flying spur, sprzedaz auta, sprzedaż samochodu co dalej, dopuszczalne pęknięcie szyby przedniej, toyota aygo małopolska, peugeot 208 elektryczny

yyyyy