Opony Fulda MULTICONTROL 165/65R14 79T

212,00

Opis

Opony Fulda MULTICONTROL 165/65R14 79T

Opony ca?oroczne Fulda MultiControl w rozmiarze 165/65 R14 79T

Jeste? posiadaczem samochodu typu Renault Clio (II), Toyota Aygo (II), Fiat 500 (I) czy Fiat Panda (II) i poszukujesz opon na sezon letni oraz zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Fulda MultiControl. Prezentowane opony maj? rozmiar 165/65 R14, ich indeks pr?dko?ci wynosi T (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 190 km/h), a no?no?ci 79 (dopuszczalne obci??enie to 437 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 165), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 65 procent z 165 wynosi 107,25 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 14. Prezentowane opony Fulda MultiControl 165/65 R14 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: E za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 67 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony do samochodu osobowego

Opony osobowe to zdecydowanie najwi?kszy segment ogumienia. Kierowcy samochodów klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej mog? wybiera? spo?ród tysi?cy produktów pozycjonowanych w klasach ekonomicznej, medium i premium. Opony osobowe maj? za zadanie zapewni? nie tylko bezpieczn?, ale te? komfortow? i oszcz?dn? jazd?. Najcz??ciej posiadaj? bie?nik asymetryczny lub kierunkowy. Przed zakupem opon osobowych warto zapozna? si? z ich testami, etykietami i opiniami u?ytkowników zamieszczonymi w Internecie.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony klasy ?redniej to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy modelami bud?etowymi a premium. Charakteryzuje si? je cz?sto jako produkty o ponadprzeci?tnych osi?gach dost?pnych w dobrej cenie. Opony klasy ?redniej bardzo cz?sto wybieraj? kierowcy, którzy swój styl jazdy mog? okre?li? jaki umiarkowany, je?d?? samochodem o przeci?tnej mocy i g?ównie po mie?cie, jedynie od czasu do czasu wybieraj?c si? w d?u?sz? tras?. Najbardziej popularne marki opon z klasy ?redniej to: Uniroyal, Fulda, Firestone, Kleber BFGoodrich czy Hankook.

Etykieta unijna opon MultiControl 165/65 R14 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 165/65 R14 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Fulda (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 165/65 R14 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 67 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „67 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony MultiControl (model) oraz 14 cali (?rednica).

Firma Fulda (marka Goodyear)

Je?eli cenisz optymalne osi?gi na suchej i mokrej nawierzchni, preferujesz spokojny styl jazdy, a w wyborze opon kierujesz si? korzystn? cen?, Fulda to najlepsze rozwi?zanie dla Ciebie. To niemiecka marka opon s?yn?ca z niezawodno?ci i najlepszego stosunku jako?ci do ceny. Firma nale?y do oponiarskiego giganta – koncernu Goodyear zapewniaj?cego jej dost?p do innowacyjnych technologii i nowoczesnych materia?ów. Dzi?ki temu, jad?c na oponach Fulda mo?esz czu? si? bezpiecznie niezale?nie od pogody i rodzaju nawierzchni.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Opony kierunkowe posiadaj? uk?ad rowków i bloków przypominaj?cy kszta?tem litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie opony s?yn? z doskona?ego odprowadzania wody (tak?e ?niegu i b?ota po?niegowego w przypadku zimowych) i wysokiej odporno?ci na zjawisko aquaplaningu. Warto wiedzie?, ?e opony kierunkowe trzeba montowa? zgodnie z ich kierunkiem toczenia, dlatego na ?cianie bocznej jest umieszczona strza?ka i napis „Rotation”. Rze?ba kierunkowa jest stosowana zarówno w przypadku modeli letnich, zimowych, jak i ca?orocznych.

Oznaczenia 79T oraz 3PMSF, M+S

Napisy „79” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 437 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy przeznaczenie opony na sezon zimowy oraz M+S – mud and Snow czyli opony przeznaczone do jazdy po b?ocie i ?niegu.

Opona ca?oroczna

Opony ca?oroczne to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy modelami przeznaczonymi typowo na lato lub na zim?. W uproszczeniu mo?na wyja?ni?, ?e s? one lepsze od opon letnich w czasie zimy i od zimowych latem. Bie?niki opon ca?orocznych ??cz? cechy modeli na lato i na zim? (np. centralna cz??? ma wi?cej lameli u?atwiaj?cych jazd? po ?niegu). Nazwy popularnych opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku. Na oponach ca?orocznych powinien widnie? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich przystosowanie do zimowych warunków.

Gwarancja na opony MultiControl

Fulda to niemiecka marka nale??ca do ?wiatowego giganta w produkcji opon, koncernu Goodyear. W przypadku tej marki gwarancja na opony osobowe Fulda wynosi pi?? lat od daty zakupu lub daty produkcji. Opony mo?na reklamowa? w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, co cz?sto jest widoczne ju? podczas ich monta?u lub na pocz?tku u?ytkowania. Reklamacja, której mo?na dokona? u sprzedawcy opon, a w przypadku pierwszego wyposa?enia sprzedawcy pojazdu, powinna by? rozpatrzona w ci?gu 30 dni roboczych od dnia jej zg?oszenia.

Opinie kierowców rozmiaru 165/65 R14 o oponach Fulda MultiControl

W Internecie mo?na znale?? tysi?ce opinii kierowców na temat opon ca?orocznych Fulda. To modele, które sprawdzaj? si? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, zarówno latem, jak i zim?. U?ytkownicy opon ca?orocznych Fulda, pisz? o nich, ?e „zapewniaj? stabilne prowadzenie i krótk? drog? hamowania nawet na mokrym ?niegu”, „latem i zim? s? ciche, a ich bie?nik zu?ywa si? bardzo wolno”, „nie boj? si? na nich je?dzi? – bez ró?nicy czy prowadz? w mie?cie czy jad? w d?u?sz? tras?, daj? bezpiecze?stwo i komfort”.

Fulda: Opony ca?oroczne

bmw e 30, komis zielona góra, termin zapłaty mandatu, fiat 500x wnętrze

yyyyy