Opony Fulda ECOCONTROL SUV 235/50R18 97V FR 4×4

502,00

Opis

Opony Fulda ECOCONTROL SUV 235/50R18 97V FR 4×4

Opony letnie Fulda EcoControl SUV w rozmiarze 235/50 R18 97V

Opony Fulda EcoControl SUV 235/50 R18 97 V zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 235/50 R18 ich szeroko?? wynosi 235 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 50% z 235 wynosi 117,50), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 18 cali. Kolejne dwa oznaczenia (97 i V) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon letnich Fulda EcoControl SUV 235/50 R18. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 730 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 240 km/h. W ramach europejskiego systemu etykietowania opon model Fulda EcoControl SUV 235/50 R18 otrzyma? klasy B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia oraz warto?? 70 dB za emitowany ha?as zewn?trzny. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Ford S-MAX (II), Opel Insignia (A), Ford Galaxy (III), Ford Kuga (II) czy Ford Kuga (I).

Opona do samochodu 4×4 / SUV

EcoControl SUV w rozmiarze 235/50 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Modele opon do samochodów typu SUV/4×4 s? zaprojektowane tak, aby zapewni? bezpieczn?, komfortow? i mo?liwie oszcz?dn? jazd? ci??kim samochodem o wy?ej po?o?onym ?rodku ci??ko?ci w porównaniu do osobówek. Z tego wzgl?du opony do samochodów typu SUV/4×4 maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Warto wiedzie?, ?e bie?niki opon SUV/4×4 zwykle s? takie same albo podobne do modeli osobowych (cz?sto ogumienie do aut SUV to warianty opon osobowych).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Fulda pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej stanowi? kompromis pomi?dzy najwy?szymi osi?gami modeli z segmentu premium a niskimi cenami produktów z pó?ki bud?etowej. Na wybór opon klasy ?redniej decyduj? si? kierowcy, którzy z jednej strony ceni? sobie osi?gi na odpowiednim poziomie, a z drugiej chc? nieco zaoszcz?dzi? – posiadacze aut o przeci?tnej mocy, preferuj?cy umiarkowany styl jazdy i je?d??cy g?ównie po mie?cie z okresowymi wyjazdami w trasy. Marki opon klasy ?redniej to mi?dzy innymi: Fulda, Kleber, Uniroyal, BFGoodrich czy Falken.

Etykieta unijna opon EcoControl SUV 235/50 R18 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Informacja o spalaniu paliwa zawarta na unijnej etykiecie do??czonej do opony jest wa?na dla wszystkich, którym zale?y na ekonomicznej je?dzie, a tak?e ochronie ?rodowiska. To prosta zale?no?? – im ni?sze opory toczenia, tym samochód spala mniej paliwa, a tym samym emituje do atmosfery mniejsz? ilo?? szkodliwych spalin. Dane dotycz?ce spalania przedstawiane s? za pomoc? piktogramu i zakresu klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?, a G – najmniejsz?. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 195 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony EcoControl SUV (model) oraz 18 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 14 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 235/50 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Fulda (grupa Goodyear)

Fulda to niemiecka marka dostarczaj?ca na rynek opony ??cz?ce optymalne osi?gi na ró?nych nawierzchniach i komfort jazdy z korzystn? cen?. Marka nale?y do ?wiatowego giganta produkcji ogumienia – ameryka?skiej firmy Goodyear, co sprawia, ?e twórcy opon Fulda maj? dost?p do najnowocze?niejszych technologii na rynku. W?ród najpopularniejszych opon tej marki znajduj? si? takie modele, jak: Fulda ECOCONTROL HP i Fulda SportControl 2 sprawdzaj?ce si? latem, a tak?e zimowy model Fulda CRISTALL MONTERO 3.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Fulda EcoControl SUV 235/50 R18 97V? Poznaj jej wady i zalety

Model EcoControl SUV (Fulda) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny, obok kierunkowego, jest obecnie najcz??ciej stosowany w oponach do samochodów osobowych. Jego charakterystyczn? cech? jest podzia? na cz??? zewn?trzn? i wewn?trzn?, co pozwala uzyska? wysokie osi?gi w zró?nicowanych warunkach pogodowych i przy wy?szych pr?dko?ciach. Do zalet opon asymetrycznych nale?? te? równomierne zu?ycie, dobre t?umienie wibracji i atrakcyjny wygl?d. Tego typu opony s? cz?sto wybierane przez posiadaczy mocniejszych samochodów i kierowców o dynamicznym stylu jazdy.

Oznaczenia 97V oraz FP

Napisy „97” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 730 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Akronim FP oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opona letnia

Fulda EcoControl SUV 235/50 R18 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dedykowane s? warunkom pogodowym, które panuj? w Polsce od lata do jesieni. Oznacza to, ?e powinny by? montowane wiosn?, gdy temperatura przekracza 7°C i zmieniane na zimowe, gdy temperatura jesieni? spadnie poni?ej tego progu. Zapewniaj? najlepsze osi?gi, najkrótsz? drog? hamowania i najwi?kszy komfort jazdy w sytuacjach pogodowych najcz?stszych dla tego sezonu – podczas intensywnych opadów deszczu, na rozgrzanym asfalcie i suchej nawierzchni. Sprawdzaj? si? doskonale zarówno w mie?cie, jak i na d?ugich trasach.

Gwarancja na opony EcoControl SUV

Fulda to niemiecka marka nale??ca do ?wiatowego giganta w produkcji opon, koncernu Goodyear. W przypadku tej marki gwarancja na opony osobowe Fulda wynosi pi?? lat od daty zakupu lub daty produkcji. Opony mo?na reklamowa? w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, co cz?sto jest widoczne ju? podczas ich monta?u lub na pocz?tku u?ytkowania. Reklamacja, której mo?na dokona? u sprzedawcy opon, a w przypadku pierwszego wyposa?enia sprzedawcy pojazdu, powinna by? rozpatrzona w ci?gu 30 dni roboczych od dnia jej zg?oszenia.

Opinie kierowców rozmiaru 235/50 R18 o oponach Fulda EcoControl SUV

Fulda to niemiecka marka opon klasy ekonomicznej, której dobre osi?gi s? podkre?lane w opiniach kierowców. Niezawodne, trwa?e i gwarantuj?ce zrównowa?one zachowanie w ka?dych warunkach – takie wed?ug u?ytkowników s? te opony. W opiniach o oponach letnich Fulda przewa?aj? g?osy mówi?ce, ?e „to niemiecka niezawodno?? za rozs?dn? cen? – moje nast?pne opony to równie? b?d? Fuldy, poniewa? je?d??c na nich czuj? si? bezpiecznie”, „dobrze trzymaj? podczas deszczu i na suchej jezdni, a droga hamowania jest zawsze przewidywalna”.

Fulda: Opony terenowe letnie

salon skody zgorzelec, citroen wieluń, volvi chechło opinie, auto klasy b, bmw e39 2.8, audi a 6 c 7, auto komis zambrów, objawy uszkodzonego przepływomierza dci, 1.9 jts, ciśnienie w układzie chłodzenia, mg zr 1.8, benzyna niebieska, ducati v4, opinie skoda octavia 3, nissan juke bagażnik, mitsubishi pajero 3, nacięta opona z boku

yyyyy