Opony Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65R17 112T FR

557,56

Opis

Opony Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65R17 112T FR

Opony letnie Hankook Dynapro AT2 RF11 w rozmiarze 265/65 R17 112T OWL

Opony letnie Hankook Dynapro AT2 RF11 w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 265/65 R17. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 265 mm. Druga z liczb w rozmiarze 265/65 R17 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach letnich Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65 R17 jest to 65% z 265, czyli 172,25 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 265/65 R17 – tutaj wynosi ona 17 cali. Omawiane opony letnie Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65 R17 maj? indeks pr?dko?ci T i indeks no?no?ci 112. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 190 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 1120 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Toyota Land Cruiser (150 Series), Toyota Land Cruiser (150 Series Restyling), Mitsubishi Pajero (IV), Mitsubishi Pajero (IV Restyling) czy Toyota Land Cruiser (120 Series). Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon letnich Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65 R17 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? E, za hamowanie na mokrej nawierzchni E, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 73 dB.

Opony 4×4 / SUV

Dynapro AT2 RF11 w rozmiarze 265/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 charakterystyk? bardzo przypominaj? modele osobowe – ich zadaniem jest zapewnienie w szczególno?ci stabilnego i komfortowego prowadzenia auta na asfalcie oraz oszcz?dno?ci paliwa. Wiele opon do aut typu SUV/4×4 to warianty modeli osobowych. Samochody typu SUV s? ci??sze od osobówek i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do nich przeznaczone maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Hankook pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium, zwanej tak?e wy?sz?, charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów w najtrudniejszych warunkach drogowych. Oprócz tego s? najbardziej komfortowe i maj? najni?sze opory toczenia. Wynika to z nowoczesnych rozwi?za? technologicznych stosowanych podczas ich produkcji. To najbardziej zaawansowane produkty na rynku, które wybierane s? przez wymagaj?cych kierowców o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cych mocne auto czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi. Marki premium to m.in.: Hankook, Continental, Vredestein, Dunlop, Nokian, Pirelli, Michelin czy Goodyear.

Etykieta unijna opon Dynapro AT2 RF11 265/65 R17 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Spalanie paliwa to jeden z parametrów zawartych na etykiecie do??czonej do ka?dej opony sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej. Dzi?ki tym danym, kierowca mo?e zobaczy?, który z modeli jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji i na tej podstawie podj?? decyzj? o zakupie. Oszcz?dno?? paliwa jest okre?lana w zakresie od A do G na kolorowej skali mieszcz?cej si? w lewym górnym rogu etykiety. Litera A i kolor zielony oznaczaj? najwi?ksz? oszcz?dno?? paliwa, a litera G i kolor czerwony – najmniejsz?. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Dynapro AT2 RF11 (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena E Jednym z parametrów, o którym informuje unijna etykieta na opony, jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo wa?ny wska?nik, poniewa? wp?ywa na bezpiecze?stwo jazdy na danym modelu ogumienia. Okre?la si? j? na skali od A do G, gdzie A opisuje najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (kategoriami D i G nie okre?la si? opon do samochodów osobowych). Ró?nica jednej klasy to oko?o 3 metry dystansu w drodze hamowania, co oznacza, ?e mi?dzy oponami skategoryzowanymi jako A i F, wyst?puje rozbie?no?? drogi hamowania obejmuj?ca a? 18 metrów. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Hankook (producent), letnie (sezon) oraz 265/65 R17 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Symbol trzech fal d?wi?kowych umieszczonych na etykiecie unijnej do??czonej do opon okre?la ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas jazdy To parametr wp?ywaj?cy na komfort jazdy, dlatego warto zwróci? na niego uwag? wybieraj?c ogumienie. Jedna fala oznacza niski poziom g?o?no?ci, podczas gdy trzy fale – najwi?kszy. Poziom g?o?no?ci oblicza si? na podstawie skali logarytmicznej, co oznacza, ?e opona z trzema falami jest a? czterokrotnie g?o?niejsza od modelu zaklasyfikowanego jedn? fal?. Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 28 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 17 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Hankook

Hankook to najstarszy producent opon z Korei, który podbi? rynki oponiarskie na wszystkich kontynentach i jest obecnie 7 najwi?kszym producentem opon. Firma, która zosta?a za?o?ona w 1941 roku, nieustannie udoskonala swoje produkty stosuj?c innowacyjne technologie i dopasowuj?c opony do zmieniaj?cych si? potrzeb klientów, dzi?ki czemu nieustannie cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Hankook jest w?a?cicielem 8 fabryk zlokalizowanych na 3 kontynentach, a ogumienie w nich powstaj?ce trafia do kierowców w 180 krajach.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65 R17 112T? Poznaj jej wady i zalety

Model Dynapro AT2 RF11 (Hankook) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to jedna z trzech rze?b spotykanych na rynku opon. Oprócz omawianej wyró?nia si? jeszcze kierunkow? i asymetryczn?. Bie?nik symetryczny praktycznie nie jest obecnie stosowany (poza starszymi modelami) w oponach osobowych, poniewa? oferuje bardzo przeci?tne osi?gi na mokrej nawierzchni i przy wy?szych pr?dko?ciach. Mo?na go za to spotka? w modelach do aut dostawczych i ci??arowych. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której obie po?ówki maj? taki sam kszta?t.

Oznaczenia 112T, OWL oraz FR

Napisy „112” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie OWL – ang. Outlined White Letters. Oznacza opon? z literami zarysowanymi bia?ymi konturami. Opona z oznaczeniem FR posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami.

Opony letnie

Hankook Dynapro AT2 RF11 265/65 R17 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to produkty, których monta? jest zalecany w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy temperatury regularnie przekraczaj? 7 st. C. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa na suchej i mokrej drodze, optymalnego spalania paliwa i komfortu jazdy. Opony letnie dost?pne s? w ró?nych cenach i oferuj? zró?nicowany poziom osi?gów w zale?no?ci od potrzeb kierowców (klasy ekonomiczna, ?rednia i wy?sza). Tego typu modele zwykle posiadaj? kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Dynapro AT2 RF11

Hankook udziela na swoje produkty do?ywotniej gwarancji. Oznacza to, ?e obowi?zuje ona a? do momentu zu?ycia bie?nika do poziomu wska?nika TWI (tzn. do wysoko?ci 1,6 mm). Nale?y jednocze?nie pami?ta?, ?e reklamowanie opon jest trudne, poniewa? s? to produkty ulegaj?ce naturalnemu zu?yciu. Swoich praw mo?na doj?? z regu?y tym szybciej, im pr?dzej zauwa?y si? wad? opony i zg?osi j? producentowi. W przypadku braku pewno?ci okoliczno?ci powstania wady opony, warto poradzi? si? pracowników sprawdzonego serwisu oponiarskiego, którzy doradz? dalsze dzia?anie i ewentualne z?o?enie reklamacji.

Opinie kierowców rozmiaru 265/65 R17 o oponach Hankook Dynapro AT2 RF11

Recenzje opon zamieszczane w Internecie przez u?ytkowników ró?nych modeli opon, pomagaj? kierowcom chc?cym wymieni? ogumienie w podj?ciu najlepszej decyzji. Dzi?ki porównaniu osi?gów poszczególnych marek i modeli, a tak?e dowiedzeniu si?, jak opony zachowuj? si? po d?u?szym okresie u?ytkowania, zastanawiaj?cy si? nad wymian? ogumienia maj? u?atwione zadanie. Bardzo dobre recenzje zbieraj? opony letnie Hankook. O produktach tego po?udniowokorea?skiego producenta u?ytkownicy pisz?: „doskona?e bez wzgl?du na pogod?”, „zapewniaj? komfort i bezpiecze?stwo”.

Hankook: Opony terenowe letnie

tarpan 239d, umowa najmu garażu pdf, ford focus mk2 2.0 benzyna opinie, preparat do czyszczenia wtrysków, opryskiwacz zaczepiany, audi a5 osiągi, jak oszukać fotoradar, abs co to jest, seat ibiza 1.4 16v opinie, tucson spalanie, pezot, najdrozsze auta, kia carens 2 opinie, citroën c4 picasso, yamaha xt 660 tenere, tablica rejestracyjna czcionka, bmw seria 5 e39, jak łatwo zwiększyć moc silnika, nissan x-trail – wymiary, renault włocławek

yyyyy