Nexen Winguard Sport 2 245/45R17 99V

544,99

Opis

Nexen Winguard Sport 2 245/45R17 99V

Opony zimowe Nexen Winguard Sport 2 w rozmiarze 245/45 R17 99V XL

Jeste? posiadaczem samochodu typu Mercedes CLS (219), BMW Seria 5 (E60), Mercedes Klasa E (212) czy Mercedes CLS (218) i poszukujesz opon na sezon zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Nexen Winguard Sport 2. Prezentowane opony maj? rozmiar 245/45 R17, ich indeks pr?dko?ci wynosi V (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 240 km/h), a no?no?ci 99 (dopuszczalne obci??enie to 775 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 245), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 45 procent z 245 wynosi 110,25 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 17. Prezentowane opony Nexen Winguard Sport 2 245/45 R17 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: E za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony osobowe

Winguard Sport 2 w rozmiarze 245/45 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to segment ogumienia, który jest przeznaczonych do ró?nego rodzaju samochodów – od najmniejszych klasy miejskiej po du?e limuzyny i sportowe auta dysponuj?ce du?? moc?. Zadaniem opon osobowych jest zapewnienie bezpiecznej, komfortowej i oszcz?dnej jazdy niezale?nie od warunków atmosferycznych panuj?cych na drodze. Kierowcy w zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej stanowi? kompromis pomi?dzy najwy?szymi osi?gami modeli z segmentu premium a niskimi cenami produktów z pó?ki bud?etowej. Na wybór opon klasy ?redniej decyduj? si? kierowcy, którzy z jednej strony ceni? sobie osi?gi na odpowiednim poziomie, a z drugiej chc? nieco zaoszcz?dzi? – posiadacze aut o przeci?tnej mocy, preferuj?cy umiarkowany styl jazdy i je?d??cy g?ównie po mie?cie z okresowymi wyjazdami w trasy. Marki opon klasy ?redniej to mi?dzy innymi: Nexen, Firestone, Semperit, Kleber czy Fulda.

Etykieta unijna opon Winguard Sport 2 245/45 R17 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Hamowanie na mokrym – ocena B Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 245/45 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 115 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa).

Firma Nexen

Nexen to jeden z najstarszych po?udniowokorea?skich producentów opon – jego historia si?ga 1942 roku. Dzi?ki zrównowa?onym osi?gom, dobrej jako?ci i wykorzystaniu innowacyjnych technologii przy produkcji, ogumienie tej marki cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Opony zaliczane s? do klasy ?redniej ze wzgl?du na zoptymalizowane parametry i komfortowe prowadzenie. Producent dostarcza opony Nexen do 120 krajów – s? to modele przeznaczone do samochodów osobowych, Suv-ów i aut dostawczych.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Winguard Sport 2 (Nexen) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Kierunkowa rze?ba bie?nika najcz??ciej jest spotykana w oponach osobowych przystosowanych do jazdy w trudnych warunkach pogodowych – ma zdolno?? do doskona?ego odprowadzania wody, ?niegu czy b?ota po?niegowego. Kszta?t rowków bie?nika kierunkowego najcz??ciej przypomina litery „V” lub „U”. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do rze?by asymetrycznej. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe, co pozwala uzyska? najwy?szy poziom osi?gów.

Oznaczenia 99V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „99” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 775 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona zimowa

Nexen Winguard Sport 2 245/45 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe s? przystosowane do jazdy w trudnych warunkach drogowych spotykanych w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednia dobowa temperatura spada poni?ej 7 st. C. Bie?nik opon zimowych ma najcz??ciej rze?b? kierunkow?, w przypadku mocniejszych aut spotyka si? te? modele asymetryczne. Opony zimowe pokryte s? sieci? lameli, które wspomagaj? prowadzenie na ?niegu i lodzie, a system rowków odprowadza b?oto po?niegowe i wod?. Mieszanka gumowa opon zimowych zachowuje przyczepno?? w niskich temperaturach.

Gwarancja na opony Winguard Sport 2

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 245/45 R17 o oponach Nexen Winguard Sport 2

Opinie o oponach zamieszczane przez kierowców w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych to najlepszy sposób na poznanie wiarygodnych ocen u?ytkowników. Jak kierowcy recenzuj? opony zimowe Nexen? „Bardzo dobre zarówno do jazdy po mie?cie, jak i na d?u?sze trasy”, „sprawdzaj? si? na suchej nawierzchni i na ?niegu”, „bezpiecze?stwo i komfort prowadzenia za rozs?dn? cen?”, „wyj?tkowo ciche jak na zimówki”, „nie widz? ró?nicy mi?dzy nimi a oponami wy?szej klasy, dlatego nie b?d? ju? przep?aca?”.

Nexen: Opony zimowe

żarówki mondeo mk4, audi a6 c5 avant, 1,8 tsi, toyota yaris lubuskie, skoda yeti 2.0 tdi 110km opinie, przechodzenie na czerwonym świetle art, silnik 1.8 i-vtec, forum volvo xc90, umowa kupna sprzedaży rzeczy wzór, przegląd samochodu nowe przepisy 2021, volkswagen tiguan wymiary, xsara picasso, km na kw, buksowanie kół przy ruszaniu, silniki benzynowe renault, komis samochodowy tychy

yyyyy