Noble Audio Falcon Pro

1 499,00

Opis

Noble Audio Falcon Pro

Noble Audio Falcon ProFlagowy model serii FALCON, wykorzystuj?cy konfiguracj? hybrydowych przetworników z 6-milimetrowym przetwornikiem pokrytym tytanem, zapewniaj?cym mocne sub-basy i basy, oraz dwoma przetwornikami Knowles BA dla ?rednich i wysokich cz?stotliwo?ci.Pierwsze s?uchawki typu TWS „FALCON” Noble Audio zdoby? cztery g?ówne nagrody audio w Japonii oraz jako TWS w 2020 roku od Headfonia. Falcon Pro narodzi? si? z bezkompromisowego d??enia Noble do jako?ci d?wi?ku, dzi?ki tuningowi „Wizard” Johna Moultona. John Moulton, który pracowa? nad strojeniem serii FALCON, ma doktorat z audiologii. Wykorzystuj?c swoj? rozleg?? wiedz? z zakresu nauk o s?uchu, dr John jest w stanie osi?gn?? imponuj?cy poziom jako?ci d?wi?ku poprzez skrupulatne dostrojenie.Obs?ugiwane przez iPhonea i Androida kodeki zapewniaj?ce doskona?? jako?? d?wi?kuFalcon Pro wykorzystuje uk?ad QUALCOMM SoC „QCC3040”. Uk?ad QCC3040 obs?uguje nie tylko ogólne SBC, ale tak?e AAC z doskona?? jako?ci? d?wi?ku i aptX Adaptive, który jest najnowszym kodekiem audio BT. Mo?esz nie tylko cieszy? si? wysokiej jako?ci muzyk?, ??cz?c si? z urz?dzeniem z systemem iOS lub urz?dzeniem z systemem Android, ale mo?esz tak?e korzysta? z szerokiej gamy tre?ci, takich jak filmy i gry, z imponuj?c? jako?ci? d?wi?ku.Hybrydowa konstrukcjaFalcon Pro maj? hybrydow? konstrukcj? 2BA (2 przetworniki armaturowe) + 1DD (przetwornik dynamiczny). Przetworniki armaturowe jest to najnowsza generacji przetwornik BA „SRDD” produkcji US KnowlesTM, natomiast przetwornik dynamiczny to 6-milimetrowy trójwarstwowy przetwornik dynamicznym pokrytym tytanem (sterownik TLT). Po??czenie przetworników BA i dynamicznych pozwala Falconowi Pro na osi?gni?cie doskona?o?ci d?wi?kowej, której nie mo?na znale?? w ca?kowicie bezprzewodowych s?uchawkach. „SRDD” to najnowszej generacji przetworniki BA o podwójnej konfiguracji firmy Knowles, które zapewniaj? bogat? ekspresj? wysokich cz?stotliwo?ci, rozleg?? scen? d?wi?kow? i, paradoksalnie, precyzyjn? szczegó?owo??. Ponadto „sterownik TLT” jest bardzo sztywny, a jednocze?nie lekki, umo?liwiaj?c ekspresj? niskich cz?stotliwo?ci z bogatym poczuciem skali.Wyposa?ony w funkcj? „s?yszalno?ci”Wyposa?ony w funkcj? „s?yszalno?ci”, która umo?liwia sprawdzenie otaczaj?cych d?wi?ków bez wyjmowania s?uchawek z uszu. Mo?esz wygodnie u?ywa? serii FALCON w dowolnym momencie bez wyjmowania s?uchawek, poniewa? mo?esz uchwyci? otaczaj?ce d?wi?ki i g?osy podczas noszenia s?uchawek podczas odtwarzania lub zatrzymywania muzyki.Ergonomiczna konstrukcja i s?uchawka, która nie wypada ?atwo z uszuKszta?t s?uchawek przyjmuje ergonomiczn? konstrukcj?, która odci??a ucho przy za?o?eniu, ?e b?dzie je nosi? przez d?ugi czas lub w drodze do pracy czy szko?y. Ponadto wk?adki do uszu Falcon Pro s? dostarczane z wk?adkami ePro, które wykorzystuj? opatentowan? technologi?, aby ?ci?le przylega?y do ??ucha, zapobiegaj?c wypadaniu s?uchawek z uszu nawet podczas ?wicze?.?atwe po??czenie, automatyczne parowanieKompatybilny z Bluetooth 5.2. Po sparowaniu z odtwarzaczem, nast?pnym razem, gdy otworzysz pokryw? etui z funkcj? ?adowania i wyjmiesz Falcony, automatycznie przejd? w tryb parowania.Wodoodporna konstrukcjaWodoodporna konstrukcja zgodna z IPX5, której mo?na u?ywa? bez obawy o awarie, nawet je?li pocisz si? w deszczowy dzie? lub gdy pocisz si? podczas uprawiania sportu.Wyposa?one w funkcj? Master SwapDzi?ki funkcji zamiany lewej i prawej strony, za ka?dym razem, gdy zasilanie jest w??czone, ta o najwi?kszej pozosta?ej mocy baterii jest automatycznie prze??czana na s?uchawk? g?ówn?, aby zapobiec wyczerpaniu si? baterii, umo?liwiaj?c d?u?szy czas odtwarzania. Ponadto QUALCOMM SoC „QCC3040” i wysokowydajna bateria wbudowana w korpus s?uchawek umo?liwiaj? ci?g?e odtwarzanie do 10 godzin.Obs?uguje najnowszy kodek audio aptX Adaptive„AptX Adaptive” automatycznie dostosowuje optymaln? jako?? d?wi?ku i opó?nienie, dzi?ki czemu mo?esz bez stresu cieszy? si? szerok? gam? tre?ci, takich jak muzyka, filmy i gry w ró?nych miejscach. Szybko?? transmisji jest automatycznie dostosowywana w zakresie od 279 kb / s do 420 kb / s w zale?no?ci od ?rodowiska komunikacyjnego, aby zapewni? stabilno?? po??czenia. Ponadto, przyjmuj?c metod? zmiennej przep?ywno?ci przy u?yciu nowego algorytmu kompresji, mo?liwe jest przesy?anie 24bit / 48kHz, co odpowiada aptX HD, w najwy?szej jako?ci.Obs?uga najnowocze?niejszej technologii True Wireless ™ MirroringSeria FALCON wykorzystuje chip najnowszej generacji Qualcomm, QCC3040, aby osi?gn?? jeszcze wy?sz? wydajno?? i ni?sze zu?ycie energii. Obs?uguje „True Wireless Mirroring”, który przesy?a dane do lewej i prawej s?uchawki. Poniewa? „TrueWireless Mirroring” ma jeden adres Bluetooth po lewej i prawej stronie, jest wy?wietlany jako jedno miejsce docelowe po??czenia na urz?dzeniu ?ród?owym po??czenia podczas parowania i mo?esz go u?ywa? po prostu paruj?c tylko jedn? stron?. Obs?uguje równie? funkcj? zmiany rolki lewej i prawej s?uchawki, aby zapobiec wyczerpaniu baterii. Kompatybilny ze wszystkimi smartfonami i tabletami.Noble Sound SuiteFalcon Pro jest kompatybilny z Noble Sound Suite (wersja 2.1 / Uwaga, mo?e by? konieczne odinstalowanie i ponowne zainstalowanie Noble Sound Suite, je?li masz ju? zainstalowan? wcze?niejsz? wersj?). Funkcje dostarczane przez Noble Sound Suite na Falcon Pro zawiera szybkie po??czenie, prze??cznik ko?yskowy dla funkcji ods?uchu, 10-pasmowy korektor i g?ówn? kontrol? wzmocnienia.Dane Techniczne:Chipset: Qualcomm QCC3040Przetworniki: 2 armaturowe Knowles SRDD, 1 dynamiczny 6 mm pokryty tytanemPasmo przenoszenia: 20 Hz – 24 kHzObs?ugiwane kodeki audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX AdaptivePowerObs?ugiwane profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP, HFPCzas odtwarzania: oko?o 5,5 h przy maksymalnej g?o?no?ci, oko?o 10 godzin przy g?o?no?ci 70%Czas ?adowania s?uchawek: oko?o 1 hCzas ?adowania etui: oko?o 1,5 hWodoszczelno??: IPX5Akcesoria w zestawie: etui, pokrowiec, tipsy (3 rozmiary), kabel USB

Noble Audio: S?uchawki

kolektor ssący objawy, opłaty celno skarbowe, płyn uszczelniający do chłodnic, renault talisman 2018, karta kierowcy wymiana, przetwornica xenon bmw e46, zabezpieczenie antykorozyjne samochodu preparaty, za dużo oleju w silniku, g wagon, ile nm powinna miec wkretarka, wytarty wałek rozrządu objawy, e90 wnetrze, cougar ford, seat alhambra 1.9 tdi 115km opinie, suzuki grand vitara otomoto, termin badania technicznego w niedzielę, przeliczanie kw, karta kierowcy wyrobienie

yyyyy