Ogniwo Classic DS 10kW

7 099,00

Opis

Ogniwo Classic DS 10kW

OGNIWO CLASSIC DS 10KW

Kocio? dolnego spalania Ogniwo DS jest ekologicznym kot?em 5 klasy przeznaczonym do spalania w?gla i drewna.Kot?y dolnego spalania charakteryzuj? si? wi?ksz? wydajno?ci? i d?u?sz? sta?opalno?ci? od starych typów kot?ów górnego spalania.Dodatkowo kocio? DS posiada certyfikat 5 klasy czysto?ci spalin i sprawno?? ponad 88%.Kocio? wykonano z materia?ów gwarantuj?cych trwa?o??:- korpus wykonano z blach 6 mm z atestowanej stali kot?owej,- drzwiczki, czopuch, ruszt oraz osprz?t kot?a s? wykonane z ?eliwa,- w komorze spalania zastosowano ceramiczne katalizatory dopalania spalin.

DS jest fabrycznie wyposa?ony w termometr, stopki, przepustnic? powietrza wtórnego i narz?dzia do obs?ugi. Jest te? przystosowany do monta?u miarkownika ci?gu.Spalanie odbywa si? na sta?ym ruszcie ?eliwnym, z którym wspó?pracuje ?eliwny ruszt ruchomy.Konstrukcja komory spalania umo?liwia ci?g?? prac? kot?a bez konieczno?ci wygaszania i ponownego rozpalania.Popió? jest zbierany w szufladzie zlokalizowanej pod rusztem.Korpus kot?a z zewn?trz jest zaizolowany termicznie we?n? mineraln? co ogranicza straty ciep?a.Ceramiczne katalizatory dopalania spalin nagrzewaj?c si? podnosz? temperatur? spalania dzi?ki czemu dym zostaje pozbawiony zanieczyszcze? i obni?a si? emisja kot?a.

Kocio? Classic DS 10 kW/ Kocio? Classic DS 13 /kW Kocio? Classic DS 18 kW/ Kocio? Classic DS 24 kWZnamionowa moc cieplna obiegu wodnego kW 10 13 18 24Powierzchnia grzewcza p?aszcza wodnego m2 1,3 1,7 2,4 2,7Pojemno?? komory paliwa dm3 27 37 55 63Maksymalne ci?nienie robocze bar 2 2 2 2Wymiary obudowy /szer. g?. wys./ mm x mm x mm 400 x 520 x 1090 400 x 570 x 1127 520 x 570 x 1167 520 x 610 x 1215Masa kot?a kg 210 230 270 320Gwint kró?ców wyj?ciowego i powrotnego cal G1 ½ G1 ½ G1 ½ G1 ½Wymagany ci?g komina Pa 20 20 20 25Minimalny przekrój komina cm x cm 16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16Ø mm 180 180 180 180Wymiary ?wiat?a drzwiczek za?adunkowych /szer./wys./ mm x mm 205 x 190 205 x 190 305 x 175 305 x 175Wymiary komory paleniska /g?./szer./wys./ mm x mm x mm 225 x 275 x 440 275 x 275 x 500 275 x 400 x 500 300 x 400 x 530Orientacyjna powierzchnia u?ytkowa budynku m2 do 120 do 160 do 220 Do 280Ogniwo Classic DS 18 160 1225 240 265 1014 570 750 520 620 1167 125 85 65 115

Ogniwo: Kot?y

buell 1125r, mada 6, 884 644 895, honda sh, grand tour lektor, otomoo, 2.0tdi 140km, honda cb 1000 big one, renault fluence opinie wady i zalety, gaśnica samochodowa przepisy 2018

yyyyy