Opony BRIDGESTONE Blizzak LM005 235/65R18 110H XL

448,00

Opis

Opony BRIDGESTONE Blizzak LM005 235/65R18 110H XL

Opony zimowe Bridgestone Blizzak LM005 w rozmiarze 235/65 R18 110H XL

Jeste? posiadaczem samochodu typu Audi Q7 (II), Mercedes Klasa E, Mercedes Klasa M czy Honda CR-V i poszukujesz opon na sezon zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Bridgestone Blizzak LM005. Prezentowane opony maj? rozmiar 235/65 R18, ich indeks pr?dko?ci wynosi H (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 210 km/h), a no?no?ci 110 (dopuszczalne obci??enie to 1060 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 235), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 65 procent z 235 wynosi 152,75 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 18. Prezentowane opony Bridgestone Blizzak LM005 235/65 R18 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: C za opory toczenia, A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony do aut 4×4 / SUV

Blizzak LM005 w rozmiarze 235/65 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony terenowe to wyspecjalizowane produkty, które przeznaczone s? do samochodów 4×4 poruszaj?cych si? po ró?nego rodzaju bezdro?ach. Nie nale?y ich myli? z oponami do aut typu SUV, ale czasami s? montowane tak?e i w tym typie samochodów. Opony terenowe typu All Terrain (A/T) mog? by? u?ytkowane zarówno na asfalcie, jak i w terenie. Modele typu Mud Terrain (M/T) lepiej radz? sobie w terenie, ale mo?na na nich je?dzi? równie? po drogach publicznych. Rzadziej spotykane Extrem przeznaczone s? g?ównie w teren.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to najnowocze?niejsze produkty na rynku. Oferuj? najwy?szy poziom osi?gów i s? wyposa?one w nowatorskie rozwi?zania technologicznie. W zwi?zku z tym cz?sto montowane s? w samochodach o du?ej mocy, pokonuj?cych du?e przebiegi roczne czy przez kierowców o dynamicznym stylu jazdy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Dunlop, Vredestein, Goodyear, Nokian, Continental czy Pirelli. Opony klasy premium najcz??ciej zajmuj? czo?owe pozycje w testach i s? polecane przez wi?kszo?? kierowców.

Etykieta unijna opon Blizzak LM005 235/65 R18 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Hamowanie na mokrym – ocena A Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 24 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony zimowe (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 235/65 R18 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Bridgestone

Bridgestone to producent opon klasy premium, który dostarcza na rynek ogumienie do ró?nego rodzaju pojazdów – od aut osobowych, przez ci??arowe, a? po samoloty. Ten najwi?kszy wytwórca opon na ?wiecie mo?e poszczyci? si? niemal 90-letni? histori?. Nazwa firmy pochodzi od bezpo?redniego t?umaczenia z japo?skiego na angielski nazwiska za?o?yciela japo?skiego koncernu. Nazwisko twórcy Bridgestone, Shojiro Ishibashi, mo?na przet?umaczy? jako stone bridge czyli „kamienny most”.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Blizzak LM005 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy uk?adem rowków przypomina liter? „V” lub charakterystyczn? jode?k?. Tego typu opony s? stosowane w samochodach osobowych, szczególnie na sezon zimowy. Bie?nik kierunkowy najlepiej odprowadza ?nieg, b?oto po?niegowe czy wod?. Dzi?ki temu mo?liwe jest zapanowanie nad samochodem w trudnych warunkach pogodowych. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? tak?e bardzo atrakcyjnym wygl?dem i doskona?ym prowadzeniem podczas jazdy na wprost. Opony kierunkowe mo?na spotka? w wielu typach samochodów – od ma?ych miejskich po mocne o sportowym charakterze.

Oznaczenia 110H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „110” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon zimowy

Bridgestone Blizzak LM005 235/65 R18 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe s? projektowane w celu zapewnienia bezpiecznej i komfortowej jazdy w trudnych warunkach – na ?niegu, lodzie, mokrej nawierzchni i generalnie w niskich temperaturach. W tym celu wi?kszo?? opon zimowych posiada kierunkowy bie?nik (asymetryczny jest stosowany w modelach do mocniejszych aut) pokryty g?st? sieci? lameli, które wgryzaj? si? w ?nieg u?atwiaj?c zachowanie kontroli nad pojazdem. Mieszanka gumowa opon zimowych jest dostosowana do niskich temperatur – zachowuje wówczas elastyczno??, co przek?ada si? na dobr? przyczepno??.

Gwarancja na opony Blizzak LM005

Bridgestone to uznany wytwórca opon, którego produkty obowi?zuj? okre?lone warunki gwarancji. Podlegaj? jej opony w ci?gu pi?ciu lat od daty produkcji i mo?na z niej skorzysta? w przypadku zauwa?enia nieprawid?owo?ci zwi?zanych z wadami produkcyjnymi opony oraz niemo?no?ci? jej wywa?enia. Gwarancja nie obejmuje zewn?trznych uszkodze? mechanicznych oraz defektów wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy, niepoprawnego monta?u i demonta?u, a tak?e z?ych warunków przechowywania. Z tego powodu, w przypadku w?tpliwo?ci warto zasi?gn?? opinii specjalisty z serwisu oponiarskiego.

Opinie kierowców rozmiaru 235/65 R18 o oponach Bridgestone Blizzak LM005

Dzi?ki opiniom o oponach, które kierowcy zamieszczaj? w mediach spo?eczno?ciowych i na rozmaitych forach motoryzacyjnych, mo?na porówna? osi?gi opon i wybra? te, które najlepiej sprawdz? si? w danym aucie. Opony zimowe Bridgestone to od lat synonim niezawodno?ci, bezpiecze?stwa i najwy?szych parametrów. Kierowcy zd??yli ju? doceni? nowo?? marki, Blizzak LM005. Pisz? o niej, ?e „pozwala zapomnie? o niekorzystnych warunkach pogodowych, poniewa? niezmiennie zapewnia doskona?? przyczepno?? i komfort prowadzenia”.

Bridgestone: Opony terenowe zimowe

suzuki poznan, uszkodzony czujnik położenia wału objawy, audi rs2 avant, benelli leoncino 800, honda hr v cena, citroen berlingo 2.0 hdi opinie, seat ateca test, nissan navara d40, greenway cennik, prześwit samochodu tabela, c w204, dk44, h7 osram night breaker, transporter t5 opinie, samochody września, mazda 6 gl, toyota corolla 2019 wymiary, nowy peugeot 2008, nissan x trail ii opinie

yyyyy