Opony Goodyear Vector 4Seasons Ao Mfs 225/50R17 98V

571,95

Opis

Opony Goodyear Vector 4Seasons Ao Mfs 225/50R17 98V

Opony ca?oroczne Goodyear Vector 4Seasons w rozmiarze 225/50 R17 98V XL, AO, AU2

Opony Goodyear Vector 4Seasons 225/50 R17 98 V zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 225/50 R17 ich szeroko?? wynosi 225 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 50% z 225 wynosi 112,50), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 17 cali. Kolejne dwa oznaczenia (98 i V) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon wielosezonowych Goodyear Vector 4Seasons 225/50 R17. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 750 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 240 km/h. W ramach europejskiego systemu etykietowania opon model Goodyear Vector 4Seasons 225/50 R17 otrzyma? klasy C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, B za opory toczenia oraz warto?? 69 dB za emitowany ha?as zewn?trzny. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Alfa Romeo 159 (I), Ford S-MAX (I FL), BMW Seria 3 (F30 FL), BMW X1 (E84 FL) czy Audi A6 (C6).

Opony do aut osobowych

Opony do samochodów osobowych s? dost?pne na rynku w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze modele na rynku), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (nowoczesna technologia, wysoki poziom osi?gów). Opony osobowe bardzo cz?sto oferuj? dodatkowe rozwi?zania, np. rant ochronny felgi, technologi? umo?liwiaj?c? jazd? po przebiciu czy wzmocnion? konstrukcj?. W?ród setek modeli opon osobowych ka?dy kierowca znajdzie odpowiedni dla siebie i swojego samochodu.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony klasy premium (wy?szej) to najbardziej zaawansowane modele na rynku. Podczas ich projektowania i produkcji wykorzystywane s? nowoczesne technologie i doskona?e jako?ciowo sk?adniki. W efekcie opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od panuj?cych warunków. Na zakup opon z tego segmentu najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku. Popularne marki: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama.

Etykieta unijna opon Vector 4Seasons 225/50 R17 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena B Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 27 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 9 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 225/50 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Vector 4Seasons (model) oraz 17 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear polecane s? kierowcom, którzy oczekuj? najwy?szego poziomu osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Zalicza si? je do klasy premium, co oznacza, ?e podczas projektowania i produkcji stosowane s? najbardziej nowoczesne materia?y i zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Opony Goodyear oferuj? doskona?? przyczepno?? niezale?nie od pogody, s? komfortowe, ekologiczne oraz bardzo wytrzyma?e. To bez w?tpienia jedne z najlepszych produktów na rynku, co potwierdzaj? mi?dzynarodowe rankingi, opinie u?ytkowników i zaufanie producentów samochodów.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 98V, XL, AO, AU2, FP oraz 3PMSF, M+S

Napisy „98” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 750 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy przeznaczenie opony na sezon zimowy oraz M+S – mud and Snow czyli opony przeznaczone do jazdy po b?ocie i ?niegu. Akronim FP oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. Model Vector 4Seasons (Goodyear 225/50 R17) posiada homologacj? AO (Audi, Volkswagen), AU2 (Audi). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne (okre?lane równie? jako uniwersalne lub wielosezonowe) najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych lub w przypadku kierowców o spokojnym stylu jazdy je?d??cych g?ównie po mie?cie. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku, np. „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a na ich bokach umieszczony jest symbol trzech szczytów z p?atkiem ?niegu potwierdzaj?cy osi?gi w zimowych warunkach. Bie?niki opon ca?orocznych maj? niejako dwie strefy: przystosowan? do jazdy latem i zim? (ta druga ma wi?cej lameli).

Gwarancja na opony Vector 4Seasons

Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty ich produkcji, któr? mo?na znale?? na ?cianie bocznej ka?dego modelu pod postaci? numeru DOT. Standardowo mo?na zareklamowa? opony, które posiadaj? wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 225/50 R17 o oponach Goodyear Vector 4Seasons

Opinie o oponach ca?orocznych Goodyear publikowane przez ich u?ytkowników na internetowych forach dyskusyjnych i portalach spo?eczno?ciowych potwierdzaj? deklaracje producenta na temat ich najwy?szej jako?ci i wysokim poziomie niezawodno?ci. Przyk?adowe komentarze maj? nast?puj?ce brzmienie: „cicha praca nawet w niskich temperaturach i wysoka odporno?? na zu?ycie”; „na lekko za?nie?onych drogach radzi sobie ?wietnie”; „bardzo dobre odprowadzanie wody, bez problemu na ?niegu i b?ocie po?niegowym”.

Goodyear: Opony ca?oroczne

bmw e90 2005, samochody z tokio drift, silnik 3.2 v6, umowa kupna sprzedaż samochodu, sprzedaż samochodu otrzymanego w darowiźnie, elektryczne turbo, ruch lewostronny mapa, całkowity brak prądu w samochodzie, tabela eurotax 2018, maserati quattroporte otomoto, otomoto nissan 350z, w208 amg, citroen c3 ii wymiary, nowe opony ze starych roczników, ile kosztuje benzyna w niemczech, golf gti dane techniczne, wsk 125 z papierami

yyyyy