Nankang Sv-3 205/50R17 93V

402,92

Opis

Nankang Sv-3 205/50R17 93V

Opony zimowe Nankang Winter Activa SV-3 w rozmiarze 205/50 R17 93V XL

Opony Nankang Winter Activa SV-3 przeznaczone s? na sezon zimowy, ich rozmiar w prezentowanym przyk?adzie to 205/50 R17, a indeksy pr?dko?ci i no?no?ci odpowiednio V i 93. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h opona wytrzyma obci??enie do 650 kg. Omawiany rozmiar 205/50 R17 pasuje do samochodów typu Citroen C4 (I), Mercedes Klasa B (W246), BMW Seria 3 (E46), Mercedes CLA (117) czy Peugeot 307 (I). W ramach europejskiego systemu etykiet na oponach omawiany model Nankang Winter Activa SV-3 205/50 R17 prezentuje si? nast?puj?co: C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, E za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 71 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Warto pami?ta?, ?e w rozmiarze opony 205/50 R17 pierwsza liczba oznacza jej szeroko?? w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 50% z 205 wynosi 102,50 ), litera to typ konstrukcji opony (najcz??ciej radialny, ale mo?e by? te? diagonalny), a trzecia liczba (tutaj 17) to mierzona w calach ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model.

Opona do samochodów osobowych

Winter Activa SV-3 w rozmiarze 205/50 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony do samochodów osobowych ró?ni? si? w zale?no?ci od rodzaju bie?nika, sk?adu mieszanki gumowej, klasy, a tak?e sezonu, na jaki s? przeznaczony. W sprzeda?y s? dost?pne opony osobowe z trzema rodzajami bie?nika – kierunkowym, symetrycznym i asymetrycznym. Ka?dy z nich dba o ró?ne osi?gi, ale wszystkie gwarantuj? pewn? jazd? w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Kierowcy, którzy preferuj? sportowy styl jazdy, powinni zwróci? uwag? na indeks pr?dko?ci opon osobowych, od którego zale?y bezpiecze?stwo jazdy.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Nankang pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej (lub innymi s?owy bud?etowej) oferuj? osi?gi na dobrym poziomie, ale ni?szym ni? w przypadku modeli ze ?redniej lub wy?szej pó?ki. Z drugiej strony s? dost?pne w najbardziej atrakcyjnych cenach. Opony klasy ekonomicznej s? najcz??ciej kupowane przez posiadaczy ma?ych aut, którzy preferuj? spokojny styl jazdy i nie pokonuj? rocznie du?ej liczby kilometrów (je?d?? g?ównie po mie?cie lub w ogóle sporadycznie u?ytkuj? samochód). Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród opon klasy ekonomicznej ciesz? si?: Nankang, Zeetex, Goodride, Kormoran, D?bica, Dayton, Achilles czy Laufenn.

Etykieta unijna opon Winter Activa SV-3 205/50 R17 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Hamowanie na mokrym – ocena C Na unijnej etykiecie do??czonej do opony znajduje si? skala okre?laj?ca przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To wa?ny parametr decyduj?cy o tym, czy jazda jest bezpieczna, warto zatem zwróci? na niego uwag? wybieraj?c opony do swojego auta. Wyra?a si? go na skali od A do F (oznaczenia D i G s? puste w przypadku opon do aut osobowych), gdzie A okre?la najkrótsz? drog? hamowania, a zatem najbezpieczniejsz? opon?. W sytuacji awaryjnej ka?dy metr ró?nicy w d?ugo?ci drogi hamowania ma znaczenie, dlatego dobrze jest wybiera? ogumienie z jak najwy?sz? klas? przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 122 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Symbol trzech fal d?wi?kowych umieszczonych na etykiecie unijnej do??czonej do opon okre?la ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas jazdy To parametr wp?ywaj?cy na komfort jazdy, dlatego warto zwróci? na niego uwag? wybieraj?c ogumienie. Jedna fala oznacza niski poziom g?o?no?ci, podczas gdy trzy fale – najwi?kszy. Poziom g?o?no?ci oblicza si? na podstawie skali logarytmicznej, co oznacza, ?e opona z trzema falami jest a? czterokrotnie g?o?niejsza od modelu zaklasyfikowanego jedn? fal?. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 205/50 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Nankang

Nankang to opony klasy ekonomicznej cechuj?ce si? zrównowa?onymi osi?gami i atrakcyjn? cen?. Ta tajwa?ska marka, której historia si?ga 1959 roku, cieszy si? popularno?ci? w?ród kierowców na ca?ym ?wiecie ze wzgl?du na niezawodno?? i szerok? dost?pno??. Fabryki Nankang, w których powstaj? opony do aut osobowych, samochodów dostawczych, motocykli, SUV-ów i samolotów umiejscowione s? na Tajwanie i w Chinach. Na wszystkie produkty firma Nankang udziela dwuletniej gwarancji obowi?zuj?cej od daty zakupu.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nankang Winter Activa SV-3 205/50 R17 93V? Poznaj jej wady i zalety

Model Winter Activa SV-3 (Nankang) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe maj? uk?ad rowków, który kszta?tem przypomina litery „V” lub „U”. Cz?sto taka rze?ba jest te? okre?lana mianem jode?ki. Najwi?ksz? zalet? bie?ników kierunkowych jest doskona?e odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego oraz dobre zachowanie na ?niegu (20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do asymetryków). W zwi?zku z tym wi?kszo?? modeli zimowych to w?a?nie opony kierunkowe. Bie?nik kierunkowy oprócz tego oferuje bardzo dobre trzymanie toru jazdy podczas poruszania si? na wprost i ma atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 93V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „93” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 650 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon zimowy

Nankang Winter Activa SV-3 205/50 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe charakteryzuj? si? oznaczeniem w postaci symbolu 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Jest to rodzaj homologacji potwierdzaj?cej ich w?a?ciwo?ci na ?niegu. Montuje si? jej zwykle, gdy ?rednie temperatury dobowe spadaj? poni?ej 7 st. C. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika (najlepsze na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym), a w modelach do mocniejszych aut – asymetryczna. Aby znale?? najlepsze opony zimowe, warto zapozna? si? z opiniami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Winter Activa SV-3

Nankang to opony klasy bud?etowej, które oferuj? zrównowa?ony stosunek jako?ci do ceny i sprawdzaj? si? podczas codziennej jazdy. Producent ogumienia tej marki udziela gwarancji na okres 2 lat od daty zakupu, co oznacza, ?e w tym czasie mo?na zg?osi? wszelkie wady produkcyjne ogumienia. Warto jednak pami?ta?, ?e opony s? produktami ulegaj?cymi naturalnemu zu?yciu, dlatego im d?u?ej b?dziemy zwleka? ze zg?oszeniem sprzedawcy usterki, tym trudniej b?dzie uzyska? pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Opinie kierowców rozmiaru 205/50 R17 o oponach Nankang Winter Activa SV-3

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Nankang: Opony zimowe

gran torino auto, peugeot 407 3.0 v6, honda cr v hybrid, ktm duke 125 sprzedam, deutz fahr traktoren, h4 led philips, subaru forester v, captur renault, hyundai santa fe 2006, akumulator turystyczny, 199 398 500 a, fiat doblo 2, ssangyong opinie forum, tester lakieru, bmw e90 2011, klejenie szyb samochodowych, jak połączyć telefon z radiem, ford fiesta 6, mercedes hybrid, mazda cx-30 cennik

yyyyy