Opony Michelin CrossClimate 225/55R19 103W XL , SUV

839,55

Opis

Opony Michelin CrossClimate 225/55R19 103W XL , SUV

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate SUV w rozmiarze 225/55 R19 103W XL

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate SUV 225/55 R19 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Mazda CX-5 (KF), Mazda CX-5 (KE), Mazda CX-5 (KE Facelift), Peugeot 308, BMW Seria 7 czy Peugeot 5008. Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Rozmiar 225/55 R19 opon Michelin CrossClimate SUV nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 225 mm, wysoko?? profilu 55 (jako procent z szeroko?ci, czyli 123,75 mm) i ?rednica 19 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Michelin CrossClimate SUV 225/55 R19 maj? indeks pr?dko?ci W (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 270 km/h) i indeks no?no?ci 103 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 875 kg).

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony do aut typu SUV s? zaprojektowane tak, aby zapewni? bezpieczn? i stabiln? jazd? samochodem o wi?kszej masie i mocy. Tego typu opony maj? takie same bie?niki, jak modele osobowe (a nawet cz?sto takie same nazwy produktów z dopiskiem „SUV”), ale ró?ni? si? od nich wzmocnion? konstrukcj? i wi?ksz? no?no?ci?. Dzi?ki temu zapewniaj? stabilno?? samochodu o wy?ej po?o?onym ?rodku ci??ko?ci, a co za tym idzie bezpieczne i komfortowe podró?owanie niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli.

Etykieta unijna opon CrossClimate SUV 225/55 R19 czyli ocena hamowania, ha?asu i…

Spalanie paliwa Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Hamowanie na mokrym Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Wspomn? tak?e, ?e 6 produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony CrossClimate SUV (model) oraz 19 cali (?rednica) – uzyska?o ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska.

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 103W oraz XL

Napisy „103” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 875 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne nazywane s? tak?e wielosezonowymi. Stanowi? one kompromis pomi?dzy letnimi i zimowymi, dlatego charakteryzuj? si? nieco twardsz? mieszank? od tych drugich i mniej agresywnym bie?nikiem. Najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach (lato bez upa?u, ?agodna zima). Opony ca?oroczne dostosowane do warunków zimowych maj? na ?cianie bocznej symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Naj?atwiej rozpozna? je po nazwie, która zwykle kojarzy si? z czterema porami roku – „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd.

Gwarancja na opony CrossClimate SUV

Ka?dy producent zapewnia o wysokiej jako?ci i niezawodno?ci swoich produktów, ale ka?demu mog? zdarzy? si? b??dy czy niedopatrzenia. W takich sytuacjach kupuj?cy mo?e skorzysta? z gwarancji, która w przypadku opon Michelin obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu i dotyczy wad zwi?zanych z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Przy uznanej reklamacji, w przypadku opon zu?ytych w mniejszym stopniu ni? 20% producent zwraca 100% warto?ci wadliwego produktu. Przy bardziej zu?ytej oponie udziela rekompensaty w wysoko?ci proporcjonalnej do jej stopnia zu?ycia.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R19 o oponach Michelin CrossClimate SUV

Opinie o oponach ca?orocznych Michelin maj? w wi?kszo?ci przypadków bardzo pozytywny wyd?wi?k. Nowoczesna konstrukcja i ich wysoka niezawodno?? sprawiaj?, ?e wi?kszo?? kierowców kupi?aby opony ca?oroczne Michelin ponownie. W opiniach mo?emy przeczyta?, ?e „nie odbiegaj? od letnich w ciep?e dni, dobre zachowanie na mokrym”, „pozytywne zaskoczenia w zró?nicowanych warunkach – radz? sobie nawet podczas ostrzejszego ataku zimy”, „bardzo komfortowe, dobre na suchej i mokrej drodze”.

Michelin: Opony ca?oroczne

opel zafira c jaki silnik, lexus nx czy warto, regeneracja amortyzatorów pneumatycznych, jak zregenerować felgi aluminiowe, uzupełnianie czynnika chłodzącego w klimatyzacji, peugeot 307 cabriolet, opel astra h gtc, czy warto zarejestrować auto jako zabytek, ford fusion opinie forum, opel vivaro c, komputer diagnostyczny do samochodów, serwis skrzyń automatycznych

yyyyy