Opony Semperit VAN-LIFE 2 205/65R16 107/105T

541,14

Opis

Opony Semperit VAN-LIFE 2 205/65R16 107/105T

Opony letnie Semperit Van-Life 2 w rozmiarze 205/65 R16 107/105T C

Opony Semperit Van-Life 2 205/65 R16 107/105 T zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 205/65 R16 ich szeroko?? wynosi 205 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 65% z 205 wynosi 133,25), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 16 cali. Kolejne dwa oznaczenia (107/105 i T) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon letnich Semperit Van-Life 2 205/65 R16. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 975/925 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 190 km/h. W ramach europejskiego systemu etykietowania opon model Semperit Van-Life 2 205/65 R16 otrzyma? klasy B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia oraz warto?? 72 dB za emitowany ha?as zewn?trzny. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Mercedes Vito (W447), Mercedes Vito (W639 restyling), Volvo S80 (P2), Honda CR-V (II) czy Mini Countryman (II).

Opony dostawcze

Van-Life 2 w rozmiarze 205/65 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze to modele, które montowane s? w ró?nego rodzaju vanach, busach i pó?ci??arówkach. Najcz??ciej s? oznaczane liter? „C”, która jest umieszczana na ich ?cianach bocznych obok rozmiaru. Opony dostawcze powinny zapewnia? dobre prowadzenie w zró?nicowanych warunkach, by? odporne na zu?ycie i dobrze znosi? du?e obci??enia. Warto wiedzie?, ?e w oponach dostawczych wyst?puj? dwa indeksy no?no?ci, np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Semperit pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej to modele charakteryzuj?ce si? najlepszym stosunkiem ceny do jako?ci. S? one oferowane w ramach marek Semperit, Uniroyal, Fulda, Falken czy Kumho. Na zakup opon klasy ?redniej najcz??ciej decyduj? si? kierowcy, którzy swój styl jazdy mog? okre?li? jako umiarkowany, ich samochód ma przeci?tn? moc i jest u?ytkowany g?ównie w mie?cie pokonuj?c d?u?sze trasy jedynie kilka razy w roku. Opony klasy ?redniej to kompromis pomi?dzy najta?szymi modelami bud?etowymi a najbardziej nowoczesnymi premium.

Etykieta unijna opon Van-Life 2 205/65 R16 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 258 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna do??czona do opony zawiera m. in. informacj? o drodze hamowania na mokrej nawierzchni. To dla kierowców cz?sto decyduj?cy parametr przy wyborze ogumienia do codziennej jazdy. Parametr ten wyra?any jest w skali od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, przy czym kategorie D i G pozostaj? puste. Warto przyjrze? si? tym danym, poniewa? mi?dzy modelem z pocz?tku i ko?ca skali ró?nica w drodze hamowania na mokrej jezdni wynosi a? 18 metrów (przy pr?dko?ci wynosz?cej 80 km/h). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 18 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 205/65 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Semperit (marka Continental)

Tradycje austriackiej marki Semperit si?gaj? a? 1850 roku. To producent opon przeznaczonych do samochodów osobowych, dostawczych, ci??arowych i autobusów, który w?ród kierowców ceniony jest za stabilne osi?gi, niewygórowan? cen? zakupu i trwa?o??. Firma oprócz opon wytwarza te? inne produkty gumowe, a nale?y do niej 9 fabryk w Europie i 10 w Azji. Dzi?ki przej?ciu marki w 1985 roku pod skrzyd?a koncernu Continental, Semperit zyska? nowoczesn? technologi? produkcyjn? i rozbudowan? sie? dystrybucji.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model Van-Life 2 (Semperit) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny jest obecnie spotykany w oponach dostawczych i ci??arowych. W modelach przeznaczonych do samochodów osobowych ust?pi? miejsca rze?bom kierunkowym i asymetrycznym, które oferuj? znacznie wy?szy poziom bezpiecze?stwa przy wy?szych pr?dko?ciach i w trudnych warunkach drogowych (deszcz, ?nieg, b?oto po?niegowe). Jak rozpozna? opony symetryczne? Dwie po?owy bie?nika stanowi? swoje lustrzane odbicie, dlatego opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy.

Oznaczenia 107/105T oraz C

Napisy „107/105” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975/925 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona letnia

Semperit Van-Life 2 205/65 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dedykowane s? warunkom pogodowym, które panuj? w Polsce od lata do jesieni. Oznacza to, ?e powinny by? montowane wiosn?, gdy temperatura przekracza 7°C i zmieniane na zimowe, gdy temperatura jesieni? spadnie poni?ej tego progu. Zapewniaj? najlepsze osi?gi, najkrótsz? drog? hamowania i najwi?kszy komfort jazdy w sytuacjach pogodowych najcz?stszych dla tego sezonu – podczas intensywnych opadów deszczu, na rozgrzanym asfalcie i suchej nawierzchni. Sprawdzaj? si? doskonale zarówno w mie?cie, jak i na d?ugich trasach.

Gwarancja na opony Van-Life 2

Podobnie jak inne marki wchodz?ce w sk?ad giganta oponiarskiego Continental, tak?e opony Semperit obowi?zuj? warunki gwarancji ustanowione przez t? niemieck? firm?. Gwarancja trwa przez 5 lat od daty produkcji i obejmuje uszkodzenia oraz deformacje powsta?e z winy producenta, wad produkcji czy zastosowanego materia?u. U?ytkownik opon musi by? ?wiadomy, ?e im d?u?ej opon? u?ytkuje, tym trudniejsze b?dzie uznanie reklamacji, poniewa? wi?kszo?? wad opony ujawnia si? przy jej monta?u i na pocz?tku u?ytkowania.

Opinie kierowców rozmiaru 205/65 R16 o oponach Semperit Van-Life 2

Kierowcy, stoj?cy przed wyborem opon do swojego samochodu, bardzo cz?sto sugeruj? si? opiniami innych u?ytkowników pozostawionymi w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych. Takie krótkie recenzje pozwalaj? zaw?zi? poszukiwania, ograniczaj?c je do marek i modeli spe?niaj?cych oczekiwania danego kierowcy. Opinie o oponach letnich Semperit s? bardzo dobre, a ich u?ytkownicy podkre?laj?, ?e gwarantuj? bezpiecze?stwo, a przy tym s? bardzo trwa?e. W recenzjach pisz? „doskona?e do mojego stylu jazdy i pokonywanych przebiegów, to ju? mój drugi komplet Semperit i jestem zadowolony”.

Semperit: Opony ci??arowe ca?oroczne

mercedes w211 spalanie, komis samochodowy zieleniewo, iveco daily maxi, kia policyjna, kontrolka chłodnicy, toyota auris 2013, mercedes amg gt cena, seat leon sr, toyota yaris radom, mqb, chevrolet coe, spalanie kia rio, insignia 2.8 turbo, ford focus mk2 hatchback wymiary, traktory claas, volvo 2.5t, koniec strefy zamieszkania, skoda koszalin, valvoline jaki olej

yyyyy