Nikon Z 50 + FTZ

4 979,00

Opis

Nikon Z 50 + FTZ

Aparat bezlusterkowyZ 50 + FTZ – VOA050K003

Aparat bezlusterkowy serii Z formatu DX firmy Nikon. Magia w Twoich d?oniach.Kiedy dostrze?esz pi?kno, które sprawia, ?e si? zatrzymujesz, uchwy? je aparatem bezlusterkowym idealnie pasuj?cym do Twoich d?oni. Wyraziste kolory przy s?abym ?wietle. Znajoma poza sfotografowana z zaskakuj?cej perspektywy. Teatr cieni w pe?nym s?o?cu. Lekki i uniwersalny aparat bezlusterkowy Nikon Z 50 pozwala na wykonywanie fantastycznych zdj?? i zachwycaj?cych filmów. Jest szybki, ?atwy w u?yciu i oferuje szerokie mo?liwo?ci.

20,9 MLN PIKSELI
11 KL./SZ AF / AE
FILMY 4K
ODCHYLANYMONITORDOTYKOWY
WI-FI®/BLUETOOTH®

Twój idea?

Doskona?a jako?? zdj?? wykonywanych aparatem Nikon Z 50 pozwala wiernie odda? pi?kno ?wiata, które widzisz. Dzi?ki du?ej ?rednicy mocowania Z firmy Nikon, do matrycy formatu DX o rozdzielczo?ci 20,9 MP dociera wi?cej ?wiat?a i nie wyst?puj? problemy z winietowaniem. Wi?ksza ilo?? ?wiat?a to tak?e wi?cej detali na zdj?ciach. Zarówno w dzie?, jak i w nocy, kolory na zdj?ciach i filmach s? ja?niejsze. G??bia jest g??bsza. Natomiast ostro?? jest znakomita.

Zawsze ostro. I nie ma znaczenia, jak kadrujesz.Mo?esz rejestrowa? zdj?cia i filmy 4K o idealnej ostro?ci. Hybrydowy AF (autofokus) jest szybki, precyzyjny i p?ynny. Pola AF na matrycy pokrywaj? oko?o 90% kadru, w poziomie i pionie, co zapewnia doskona?? ostro?? w ca?ym kadrze. Ostro?? jest szybko ustawiana na fotografowanych obiektach, zarówno znajduj?cych si? na ?rodku lub przy brzegach kadru, jak i poruszaj?cych si?.

Wspania?y po zachodzie s?o?caAutomatyczne dobieranie czu?o?ci w zakresie 100–51200 ISO oraz funkcja AF przy s?abym o?wietleniu zapewniaj? swobod? wykonywania zdj?? zarówno w dzie?, jak i noc?. Uchwycisz wi?cej szczegó?ów przy s?abym ?wietle – od nocnych zdj?? miasta po portrety w pó?mroku.

?wietny do fotografowania ludzi i zwierz?tJeszcze lepsze niepozowane portrety ludzi, kotów i psów. AF z wykrywaniem oczu pozwala ustawi? i utrzymywa? ostro?? na oczach fotografowanej osoby, by stworzy? idealny portret. AF z wykrywaniem zwierz?t dzia?a tak samo w przypadku psów i kotów. Ostro?? jest utrzymywana nawet wtedy, gdy fotografowany obiekt poruszy si?.

Dyskretny, ale nie nie?mia?yAparat Nikon Z 50 cicho ustawia ostro?? i jest wyposa?ony w tryb bezg?o?nego fotografowania. Gdy znajomi poprosz? o robienie zdj?? podczas ?lubu, mo?esz mie? pewno??, ?e uchwycisz wspania?e chwile nie zak?ócaj?c podnios?ej atmosfery.

Czas ma kluczowe znaczenieFotografuj wszystko, na co skierujesz wzrok. Mo?liwo?? wykonywania zdj?? seryjnych z pr?dko?ci? do 11 kl./s z autofokusem i automatyk? ekspozycji oznacza, ?e uchwycisz chwile, które mog? umkn?? innym.

Szerokie mo?liwo?ci filmowania

Aparat Nikon Z 50 pozwala ?atwo uzyska? kinematograficzn? jako?? filmów. Mo?esz nagrywa? filmy w rozdzielczo?ci 4K/UHD z szybko?ci? 30p, a tak?e rejestrowa? sekwencje poklatkowe w rozdzielczo?ci Full HD. Bez ogranicze? zwi?zanych z kadrowaniem, wykorzystuj?c pe?n? szeroko?? du?ej matrycy formatu DX. Podczas nagrywania filmów mo?esz tak?e rejestrowa? nieruchome uj?cia oraz tworzy? przy u?yciu aparatu ekspresyjne sekwencje poklatkowe w rozdzielczo?ci 4K.

Wyra?ny obrazWizjer elektroniczny (EVF) zapewnia wyj?tkow? ostro?? i pozwala zobaczy? wyra?ny obraz ka?dego uj?cia, zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania. W wizjerze elektronicznym mo?esz obserwowa? naturalnie odwzorowany obraz, podobnie jak w wizjerze optycznym lustrzanki cyfrowej. Mo?esz te? wy?wietla? zdj?cia w postaci, w jakiej zostan? zapisane przy aktualnych ustawieniach. Obraz pozostaje p?ynny i stabilny, nawet je?li go powi?kszasz w celu sprawdzenia ostro?ci.

Zawsze przy TobieGdy tylko co? przyci?gnie Twoj? uwag?, aparat Nikon Z 50 jest gotowy do wykonywania zdj??, a wbudowana lampa b?yskowa zapewnia dodatkowe o?wietlenie. Lekki korpus jest bardzo por?czny, a jego górna i przednia cz??? s? wykonane z wytrzyma?ego stopu magnezu.

Twoja perspektywaDu?y wy?wietlacz LCD o wysokiej rozdzielczo?ci mo?e by? odchylany w gór? lub w dó?, a ponadto ma dotykowe elementy steruj?ce, które przypominaj? interfejs smartfona. Niezale?nie od tego, czy filmujesz, czy wykonujesz autoportrety, uj?cia pod k?tem jeszcze nigdy nie wygl?da?y tak dobrze.

Twój indywidualny szlifAparat jest wyposa?ony w 20 wbudowanych efektów kreatywnych, które mo?esz wykorzysta? podczas robienia zdj?? i nagrywania filmów, aby nada? swojej twórczo?ci niepowtarzalny charakter. Gdy chcesz uzyska? wyj?tkowe rezultaty, wystarczy ?e wy?wietlaj?c podgl?d dostosujesz intensywno?? efektu.

Idealnie dopasowany do Twoich d?oni

Gdy ju? chwycisz jego mocno wyprofilowany uchwyt i zaczniesz robi? zdj?cia, nie zechcesz si? z nim rozsta?. Przemy?lane rozmieszczenie przycisków i elementów steruj?cych na ekranie dotykowym sprawia, ?e obs?ugiwanie aparatu jest wyj?tkowo proste, a przejrzyste i nieskomplikowane menu przypominaj?ce to w lustrzankach cyfrowych jest ?atwe do opanowania. Nauczysz si? go obs?ugiwa? w krótkim czasie, zarówno je?li po raz pierwszy si?gasz po sprz?t firmy Nikon, jak i wtedy, gdy jest to Twój pierwszy aparat bezlusterkowy.

Szerokie mo?liwo?ci przesy?ania danychSzybkie po??czenia poprzez Wi-Fi® i Bluetooth® umo?liwiaj? przesy?anie zdj?? i filmów do dowolnego urz?dzenia w celu zapisywania lub udost?pniania. Aplikacja SnapBridge firmy Nikon u?atwia przesy?anie plików JPEG i filmów, a tak?e pozwala na zdalne fotografowanie i filmowanie.

Obiektywy, które Ci? zachwyc?Obiektywy NIKKOR Z s? przeznaczone do wykonywania zdj?? oraz do filmowania. Wszystkie wspó?pracuj? z szybkim i ma?ym aparatem Nikon Z. Dzi?ki adapterowi do mocowania FTZ mo?esz te? korzysta? z obiektywów NIKKOR z mocowaniem F do lustrzanek cyfrowych.

System, który pokochaszNiezale?nie od tego, czy chcesz wykonywa? zdj?cia, czy filmowa?, otwiera si? przed Tob? ?wiat niezwyk?ych mo?liwo?ci. Aparat Nikon Z 50 bezproblemowo wspó?pracuje z wieloma akcesoriami firmy Nikon, takimi jak piloty zdalnego sterowania, lampy b?yskowe do lustrzanek cyfrowych, mikrofony i wiele innych.

Zaczynasz przygod? z systemem bezlusterkowym?Je?li chcesz zacz?? przygod? z systemem bezlusterkowym, zapoznaj si? z aparatem Nikon Z 50 ogl?daj?c samouczki na kanale Nikon w serwisie YouTube i przekonaj si? o jego ogromnych mo?liwo?ciach.

DOWIEDZ SI? WIECEJ

Opcjonalne Akcesoria

Nikon FTZ II

od
1098,00
z?

Nikon FTZ

od
1097,00
z?

Nikon SB-700

od
1489,00
z?

Nikon SB-500

od
1099,00
z?

Nikon: Aparaty cyfrowe z wymienn? optyk?

autocentrum zieleniewo, bmw kraków używane, w204 otomoto, peugeot 4007 test, touran r line, clio 2 nie odpala, akcje serwisowe audi

yyyyy