Opony Bridgestone Dueler H/T 684 II 195/80R15 96 S

392,37

Opis

Opony Bridgestone Dueler H/T 684 II 195/80R15 96 S

Opony letnie Bridgestone Dueler H/T 684 II w rozmiarze 195/80 R15 96S

Opony letnie Bridgestone Dueler H/T 684 II zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 195/80 R15 pasuje do modeli samochodów typu Suzuki Vitara (ET), Mercedes Klasa C, Renault Laguna, Toyota Land Cruiser, Nissan Micra czy Chevrolet Aveo. Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 195/80 R15 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 195 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 80 w milimetrach wynosi 156. ?rednica tego modelu ma z kolei 15 cali. Opony Bridgestone Dueler H/T 684 II 195/80 R15 maj? indeks pr?dko?ci S (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 180 km/h) i indeks no?no?ci 96 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 710 kg). Etykieta opon Bridgestone Dueler H/T 684 II 195/80 R15 prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony 4×4 / SUV

Dueler H/T 684 II w rozmiarze 195/80 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to g?ównie marki Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Dunlop, Hankook, Goodyear czy Michelin. Opony z tej pó?ki oferuj? najwy?szy poziom przyczepno?ci w zró?nicowanych warunkach pogodowych, s? komfortowe i maj? ma?e opory toczenia. Wybierane s? przez w?a?cicieli samochodów o du?ej mocy, kierowców pokonuj?cych du?e przebiegi roczne (np. w trasie) czy preferuj?cych dynamiczny styl jazdy. Tego typu opon najcz??ciej wygrywaj? testy opon i zbieraj? szereg pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Dueler H/T 684 II 195/80 R15 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Hamowanie na mokrym – ocena C Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 124 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony letnie (sezon), 15 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB.

Firma Bridgestone

Bridgestone to najwi?kszy producent opon i artyku?ów gumowych na ?wiecie. Historia tej japo?skiej firmy, która obecnie posiada a? 59 fabryk ogumienia na ca?ym ?wiecie, si?ga 1931. Bridgestone oferuje kierowcom opony premium charakteryzuj?ce si? najwy?sz? jako?ci? produkcji, wykonane z najlepszych materia?ów i stworzone na bazie innowacyjnych technologii. Marka jest kojarzona ze sportami motorowymi – koncern Bridgestone dostarcza? opony do wy?cigów Formu?y 1 i Moto GP, zapewnia te? ogumienie dla Super GP.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Bridgestone Dueler H/T 684 II 195/80 R15 96S? Poznaj jej wady i zalety

Model Dueler H/T 684 II (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach z bie?nikiem symetrycznym jego dwie po?owy stanowi? swoje lustrzane odbicie, a opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy. Bie?nik symetryczny przek?ada si? na do?? przeci?tne osi?gi przy wy?szych pr?dko?ciach i na mokrej drodze, dlatego w oponach osobowych praktycznie si? go nie stosuje (jedynie w starszych modelach). Opony osobowe z bie?nikiem symetrycznym s? stosunkowo tanie. Tego typu rze?b? mo?na spotka? w modelach zaprojektowanych z my?l? o samochodach dostawczych lub ci??arowych.

Oznaczenia 96S

Napisy „96” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opona na sezon letni

Bridgestone Dueler H/T 684 II 195/80 R15 nale?y do grupy opon letnich. W przypadku opon letnich wa?na jest nie tylko rze?ba bie?nika zapewniaj?ca odpowiedni? powierzchni? styku z nawierzchni?, ale przede wszystkim mieszanka gumowa skomponowana ze sk?adników gwarantuj?cych optymalne parametry podczas jazdy w wysokich temperaturach. Dzi?ki takim sk?adnikom, jak m.in. kauczuk oraz sadza, ogumienie sprawia, ?e mo?esz pewnie rusza? i hamowa?, a ostre zakr?ty nie s? problemem nawet w czasie deszczu. Z usuwaniem wody bardzo dobrze radz? sobie specjalne kana?y odprowadzaj?ce ciecz na boki opony, co pozwala na kontynuowanie jazdy z pe?ni? osi?gów.

Gwarancja na opony Dueler H/T 684 II

Opony marki Bridgestone s? obj?te gwarancj?, która obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji. W przypadku produktów tej marki, rekompensata jest przeprowadzana wed?ug dwóch zasad – produkt jest wymieniany na nowy przy uznaniu reklamacji opony kupionej nie wcze?niej ni? przed rokiem, a je?eli reklamacja dotyczy opony Bridgestone zakupionej wcze?niej ni? rok temu, ale nie pó?niej ni? 5 lat od daty produkcji, rekompensata wyp?acana jest w formie pieni??nej, cz??ciowo wed?ug zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 195/80 R15 o oponach Bridgestone Dueler H/T 684 II

Dzi?ki opiniom na temat poszczególnych modeli opon pozostawianych przez kierowców na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych, osoby stoj?ce przed wyborem ogumienia do swojego samochodu mog? dowiedzie? si?, jak dane opony zachowuj? si? na co dzie?. Opinie o oponach letnich Bridgestone s? szczególnie dobre – kierowcy podkre?laj? ich niezawodno?? i niskie zu?ycie. Oto co pisz? w swoich recenzjach: „po przejechaniu na nich dwóch sezonów, mog? powiedzie?, ?e to nie ostatni zakup opon Bridgestone w moim ?yciu. Znakomicie sprawdzaj? si? w ka?dych warunkach”.

Bridgestone: Opony terenowe letnie

astra h sport, mazda od ręki, lexus es300h cena, podanie o wynajem garażu wzór, honda hrv 2020, i20 2020

yyyyy