Nexen N Fera Su1 235/45R17 97W

377,00

SKU: 484979fca07a Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Nexen N Fera Su1 235/45R17 97W

Opony letnie Nexen NFera SU1 w rozmiarze 235/45 R17 97W XL

Nexen NFera SU1 to opony letnie przeznaczone do samochodów typu Volvo V60 (P3), Volvo S60 (I), BMW Seria 5 (E34), VW Passat (B6) czy Mercedes Klasa E (210). Prezentowane opony maj? rozmiar 235/45 R17, co oznacza, ?e ich szeroko?? w milimetrach wynosi 235, a wysoko?? profilu to 45 – warto?? ta na ?cianie bocznej jest podawana jako procent z szeroko?ci. W tym przypadku wynosi wi?c ona 105,75 mm. ?rednica prezentowanych opon Nexen NFera SU1 ma z kolei 17 cali, czyli wynosi 43,18 cm. Ich indeks pr?dko?ci to W, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 270 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 97 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 730 kg). Omawiany model ma nast?puj?ce parametry na europejskich etykietach: C za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB za ha?as zewn?trzny.

Opona do samochodu osobowego

NFera SU1 w rozmiarze 235/45 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej to rozwi?zanie kompromisowe pomi?dzy oponami ekonomicznymi, a modelami klasy premium. Zapewniaj? zoptymalizowane osi?gi na ka?dej nawierzchni i doskonale sprawdzaj? si? w ruchu miejskim i na trasach, a tak?e gwarantuj? krótk? drog? hamowania i komfort prowadzenia. Z opon klasy ?redniej zadowoleni b?d? kierowcy je?d??cy w zró?nicowanych warunkach i preferuj?cy zrównowa?ony styl jazdy. Najpopularniejsi producenci opon klasy ?redniej, to: Nexen, Cooper, Firestone, Kumho czy Uniroyal.

Etykieta unijna opon NFera SU1 235/45 R17 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 259 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 23 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 235/45 R17 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony NFera SU1 (model) oraz 17 cali (?rednica).

Firma Nexen

Nexen to po?udniowokorea?ski producent opon klasy ?redniej, charakteryzuj?cych si? zoptymalizowanym osi?gami i optymalnym komfortem jazdy. Firma dostarcza na rynek opony przeznaczone do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. O ich zrównowa?onej jako?ci ?wiadczy fakt, ?e zaufali im kierowcy z 120 krajów na ca?ym ?wiecie – w tylu miejscach s? dost?pne opony tego po?udniowokorea?skiego producenta. Historia firmy si?ga 1942 roku, a pierwsze opony w niej powsta?e opu?ci?y linie produkcyjne w 1956 roku.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model NFera SU1 (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny to rozwi?zanie przeznaczone w szczególno?ci do samochodów o wi?kszej mocy (typu SUV, luksusowych limuzyn czy o sportowym charakterze). Opony asymetryczne dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów. Zadaniem drugiej jest zapewnienie odpowiedniej przyczepno?ci podczas hamowania i przyspieszania oraz odprowadzanie wody spod opony. Do zalet opon asymetrycznych nale?y tak?e wysoka odporno?? na szybkie i nieregularne zu?ycie.

Oznaczenia 97W oraz XL

Napisy „97” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 730 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Nexen NFera SU1 235/45 R17 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie maj? za zadanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie samochodu na suchej i mokrej nawierzchni w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. Wiele opon letnich oferuje tak?e ma?e opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa przez samochód. Opony letnie najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny (rze?ba symetryczna wyst?puje jedynie w oponach dostawczych czy ci??arowych). Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników na temat poszczególnych modeli.

Gwarancja na opony NFera SU1

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 235/45 R17 o oponach Nexen NFera SU1

Opinie o oponach, którymi kierowcy dziel? si? z innymi na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych, s? doskona?ym ?ród?em wiedzy, poniewa? pokazuj?, jak dany model zachowuje si? na przestrzeni czasu w ró?nych warunkach. Opony letnie Nexen ciesz? si? dobrymi opiniami. Ich u?ytkownicy podkre?laj?, ?e zapewniaj? one bezpiecze?stwo na drodze i optymalny komfort jazdy. „Nexen nigdy mnie nie zawiod?y, dlatego kolejny komplet tak?e kupi? od tego producenta”, „przyczepno?? na zakr?tach i dobre prowadzenie na mokrej nawierzchni, nawet podczas ulewy” – pisz? kierowcy.

Nexen: Opony letnie

seicento silnik, alfa stelvio cennik, lukstorpeda, volkswagen polo v 1.2 opinie, ww sharan

yyyyy