Opony Bridgestone WEATHER CONTROL A005 215/60R16 XL 99V EB

578,95

Opis

Opony Bridgestone WEATHER CONTROL A005 215/60R16 XL 99V EB

Opony ca?oroczne Bridgestone Weather Control A005 w rozmiarze 215/60 R16 99V XL

Opona ca?oroczna Bridgestone Weather Control A005 215/60 R16 jest zaprojektowana z my?l? o samochodach typu Peugeot 3008 (I), Opel Insignia (B), Chevrolet Cruze (I Facelift), Ford S-MAX (I FL) czy Seat Alhambra (I) i to w?a?nie w nich jest najcz??ciej montowana. W ramach europejskiego systemu etykiet omawiany model otrzyma? klas? C podczas pomiaru oporów toczenia (wp?ywaj? one na spalanie paliwa i emisj? CO2 do atmosfery), ocen? A za hamowanie na mokrej nawierzchni, a pomiar emitowanego ha?asu zewn?trznego da? wynik na poziomie 71 dB. Warto tak?e wspomnie?, ?e prezentowane opony ca?oroczne Bridgestone Weather Control A005 215/60 R16 maj? indeks no?no?ci 99, co oznacza, ?e przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? dopuszczalne obci??enie dla jednej opony wynosi 775 kg. Sama maksymalna pr?dko?? wynosz?ca tutaj 240 km/h jest oznaczona za pomoc? indeksu pr?dko?ci V. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opon wielosezonowych Bridgestone Weather Control A005? Pierwsza pozycja w rozmiarze opony 215/60 R16 to jej szeroko?? okre?lona w milimetrach – w tym przypadku jest to 215 mm (21,50 cm). Druga z liczb okre?la wysoko?? profilu modelu i jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 60% z 215, czyli 129 mm. Litera to typ konstrukcji opony („R” – radialna, „-” – diagonalna, „B” – diagonalna z opasaniem – ang. bias belted). Ostatnia liczba to podana w calach ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? opon? – tutaj 16 cali.

Opony do auta osobowego

Weather Control A005 w rozmiarze 215/60 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Bridgestone, Hankook, Goodyear, Continental, Pirelli, Nokian czy Vredestein.

Etykieta unijna opon Weather Control A005 215/60 R16 czyli ocena hamowania, ha?asu i…

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 215/60 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Weather Control A005 (model) oraz 16 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach.

Firma Bridgestone

Bridgestone to najwi?kszy producent opon i artyku?ów gumowych na ?wiecie. Historia tej japo?skiej firmy, która obecnie posiada a? 59 fabryk ogumienia na ca?ym ?wiecie, si?ga 1931. Bridgestone oferuje kierowcom opony premium charakteryzuj?ce si? najwy?sz? jako?ci? produkcji, wykonane z najlepszych materia?ów i stworzone na bazie innowacyjnych technologii. Marka jest kojarzona ze sportami motorowymi – koncern Bridgestone dostarcza? opony do wy?cigów Formu?y 1 i Moto GP, zapewnia te? ogumienie dla Super GP.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Weather Control A005 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? kszta?tem rowków przypominaj?cym litery „V” lub „U”. Tego typu opony bardzo dobrze odprowadzaj? wod? i b?oto po?niegowe, dlatego s? cz?sto polecane na mokr? nawierzchni? i sezon zimowy. Badania dowodz?, ?e opony kierunkowe maj? o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi typami bie?nika. Do zalet opon kierunkowych nale?? tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe.

Oznaczenia 99V, XL oraz 3PMSF

Napisy „99” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 775 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opona ca?oroczna

Bridgestone Weather Control A005 215/60 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (okre?lane równie? jako uniwersalne lub wielosezonowe) najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych lub w przypadku kierowców o spokojnym stylu jazdy je?d??cych g?ównie po mie?cie. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku, np. „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a na ich bokach umieszczony jest symbol trzech szczytów z p?atkiem ?niegu potwierdzaj?cy osi?gi w zimowych warunkach. Bie?niki opon ca?orocznych maj? niejako dwie strefy: przystosowan? do jazdy latem i zim? (ta druga ma wi?cej lameli).

Gwarancja na opony Weather Control A005

Warunki gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od producenta. W przypadku marki Bridgestone, gwarancja obowi?zuje przez 60 miesi?cy od daty produkcji. W jakiej sytuacji warto reklamowa? opony? Wtedy, gdy zauwa?ymy nieprawid?owo?ci, takie jak oznaki deformacji lub trudno?ci z wywa?eniem. Trzeba jednak pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje naturalnego zu?ycia opony i zewn?trznych uszkodze? mechanicznych lub wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy czy niew?a?ciwego monta?u i demonta?u opony.

Opinie kierowców rozmiaru 215/60 R16 o oponach Bridgestone Weather Control A005

Opony Bridgestone zaliczane s? do klasy premium, poniewa? powstaj? zgodnie z najnowszymi technologiami i z materia?ów najwy?szej jako?ci. Ich doskona?e w?a?ciwo?ci na drogach potwierdzaj? opinie kierowców pozostawiane przez nich na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych. O oponach ca?orocznych tego japo?skiego koncernu pisz?, ?e „s? najlepsze w ka?dej sytuacji, a przy tym zauwa?alnie cichsze wzgl?em moich poprzednich opon”, „chroni? przed aquaplaningiem i bardzo dobrze sprawdzaj? si? na zakr?tach – zarówno podczas deszczu, jak i na suchej jezdni”.

Bridgestone: Opony ca?oroczne

bmw 318i f30, volvo s80 1, t-hotbox pdr, kilo waty, samochody z lat 30, radio blues skoda rapid, amortyzator mcpherson, bmw e46 n42, seat ibiza 2004, yamaha yzf, kupno samochodu z oc, najtańsze paliwo, gangsterskie samochody, niutonometr ile to kg, volvo polestar

yyyyy