Opony Fortune FSR-401 185/55 R14 80 H 3PMS

394,00

Opis

Opony Fortune FSR-401 185/55 R14 80 H 3PMS

Opony ca?oroczne Fortune FitClime FSR-401 w rozmiarze 185/55 R14 80H

Opony ca?oroczne Fortune FitClime FSR-401 w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 185/55 R14. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 185 mm. Druga z liczb w rozmiarze 185/55 R14 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach wielosezonowych Fortune FitClime FSR-401 185/55 R14 jest to 55% z 185, czyli 101,75 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 185/55 R14 – tutaj wynosi ona 14 cali. Omawiane opony ca?oroczne Fortune FitClime FSR-401 185/55 R14 maj? indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 80. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 450 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Fiat Punto (I), VW Polo (III FL), VW Polo (III), Mitsubishi Colt czy Fiat 500. Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon wielosezonowych Fortune FitClime FSR-401 185/55 R14 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? E, za hamowanie na mokrej nawierzchni C, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 71 dB.

Opona do samochodu osobowego

FitClime FSR-401 w rozmiarze 185/55 R14 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe produkowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach – od ma?ych aut miejskich po mocne sportowe. Najcz??ciej wyposa?one s? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Mog? w nich by? równie? zastosowane dodatkowe rozwi?zania, jak rant ochronny felgi, technologia Run Flat (umo?liwiaj?ca jazd? po przebiciu) czy wzmocniona konstrukcja. Opony osobowe s? dost?pne w ramach trzech klas: ekonomicznej (najbardziej atrakcyjne cenowo), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (najwy?szy poziom osi?gów, nowoczesna technologia).

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Fortune pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Wybieraj?c opony do swojego samochodu warto zastanowi? si? nad klas? opon, które zamierzamy kupi?. Opony klasy ekonomicznej to dobre rozwi?zanie dla wszystkich, którzy nie lubi? przep?aca? i zale?y im na zoptymalizowanych osi?gach oraz bezpiecze?stwie. W jakiej sytuacji si? sprawdz?? Wtedy, gdy poruszamy si? g?ównie po mie?cie, pokonujemy niewielkie przebiegi i zamierzamy je zamontowa? w typowo miejskim aucie o niewielkiej mocy silnika. Najpopularniejsze opony klasy ekonomicznej, to: Fortune, Barum, Achilles, D?bica, Matador, Zeetex i Premiorri.

Etykieta unijna opon FitClime FSR-401 185/55 R14 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna do??czona do opony zawiera m. in. informacj? o drodze hamowania na mokrej nawierzchni. To dla kierowców cz?sto decyduj?cy parametr przy wyborze ogumienia do codziennej jazdy. Parametr ten wyra?any jest w skali od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, przy czym kategorie D i G pozostaj? puste. Warto przyjrze? si? tym danym, poniewa? mi?dzy modelem z pocz?tku i ko?ca skali ró?nica w drodze hamowania na mokrej jezdni wynosi a? 18 metrów (przy pr?dko?ci wynosz?cej 80 km/h). Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony FitClime FSR-401 (model) oraz 14 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 139 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 14 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa).

Firma Fortune (grupa Cooper)

Fortune to marka produkowana przez chi?sk? firm? Prinx Chengshan. Jej produkty obejmuj? opony do samochodów osobowych, ci??arowych, autobusów, opony rolnicze i przemys?owe, które dystrybuowane s? na sze?ciu kontynentach, w ponad 130 krajach. Bazuj?c na do?wiadczeniu i know-how znanych i szanowanych in?ynierów z bran?y oponiarskiej, Fortune tworzy coraz trwalsze, bardziej energooszcz?dne i coraz cichsze opony, które odpowiadaj? nowoczesnym koncepcjom wysokiej jako?ci bezpiecze?stwa na drogach. Ponadto firma Fortune jest bardzo mocno zaanga?owana w promocj? sportów motorowych w Chinach.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Fortune FitClime FSR-401 185/55 R14 80H? Poznaj jej wady i zalety

Model FitClime FSR-401 (Fortune) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Dzi?ki rowkom przypominaj?cym liter? V, w jakie wyposa?ony jest bie?nik opon kierunkowych, ogumienie to doskonale sprawdza si? podczas deszczu i na b?ocie po?niegowym. Taki rodzaj rze?by bardzo dobrze odprowadza wod? gwarantuj?c pewne zachowanie nawet podczas ekstremalnej pogody. Ponadto, opony kierunkowe z pewno?ci? przypadn? do gustu wszystkim dbaj?cym o ?rodowisko i nie chc?cym przep?aca? – opona kierunkowa cechuje si? ni?szymi oporami toczenia, co przek?ada si? na ograniczenie spalania i bardziej ekologiczn? jazd?.

Oznaczenia 80H

Napisy „80” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 450 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Fortune FitClime FSR-401 185/55 R14 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne s? dla ciebie, je?eli je?dzisz g?ównie w mie?cie, pokonujesz niewielkie odleg?o?ci i preferujesz spokojny styl jazdy. To ogumienie ??czy w sobie kluczowe funkcje opon zimowych i letnich, zapewniaj?c bezpieczn? jazd? przez ca?y rok. Zoptymalizowana mieszanka i bie?nik pozwalaj? na zachowanie stabilno?ci podczas ch?odniejszych i cieplejszych miesi?cy. Jest to jednak rozwi?zanie kompromisowe – w przypadku, gdy oczekujesz maksymalnych osi?gów bez wzgl?du na pogod?, lepiej zdecydowa? si? na opony dedykowane danej porze roku.

Gwarancja na opony FitClime FSR-401

Gwarancja producenta opon Fortune udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu. Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie obejmuje ona usterek powsta?ych z winy u?ytkownika np. zbyt niskiego ci?nienia w oponach, nieprawid?owego przechowywania, b??dów podczas wywa?ania czy u?ytkowania na niesprawnym technicznie poje?dzie. W jakich sytuacjach warto reklamowa? opony? Gdy zauwa?ymy wad? wynikaj?c? z winy producenta np. deformacj? lub brak mo?liwo?ci wywa?enia spowodowane u?yciem nieprawid?owych materia?ów czy b??dami produkcyjnymi.

Opinie kierowców rozmiaru 185/55 R14 o oponach Fortune FitClime FSR-401

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Fortune: Opony ca?oroczne

porsche gdańsk, audi a3 8p wnętrze, ładowanie samochodów elektrycznych cena, motor turystyczny bmw

yyyyy