Opony Hankook KINERGY 4S (H740) 165/70R14 85T

409,86

Opis

Opony Hankook KINERGY 4S (H740) 165/70R14 85T

KINERGY 4S (H740)

Wielowymiarowa harmonia parametrów jazdy z my?l? o idealnie doskona?ych osi?gach o ka?dej porze roku10% mniejsza odleg?o?? hamowania na ?niegu. 6% lepsza jazda na mokrej i suchej nawierzchni. Zastosowanie dwóch ró?nych lameli umo?liwia zachowanie w?a?ciwo?ci typowych dla opon letnich od wewn?trz i dla opon zimowych od zewn?trz.

Szerokie rowki boczne (inspirowane budow? drzew li?ciastych)

Schodkowe ??czniki oraz naci?cia wodne s? wykonywane w oparciu o szerokie rowki boczne. Zmniejszone opory toczenia pozwalaj? na p?ynniejsze odprowadzanie wody i ?niegu. Ulepszone rowki boczne zapewniaj? najlepsz? przyczepno?? na ?niegu.

Lamelki zimowe

Lamelki zimowe zapewniaj? doskona?e osi?gi zimowe na oblodzonych i za?nie?onych drogach.

Ig?owe rowki boczne (inspirowane budow? drzew iglastych)

G?ówne rowki boczne z krzy?owymi k?tami gwarantuj? wysok? przyczepno?? i si?? hamowania, doskona?? w ró?nych warunkach drogowych.

Lamelki letnie

Dzi?ki zastosowaniu dwóch ró?nych lamelek opona zyska?a wysokie parametry letnie na cz??ci wewn?trznej, a zimowe – na zewn?trznej. System blokowania lamelek trójwymiarowych stopniowo wspiera opon? nawet w trudnych warunkach drogowych przez wzmacnianie sztywno?ci bloku.

Najwy?sza przyczepno?? na ?niegu (doskona?e osi?gi zim?)

Rowki boczne w kszta?cie litery „V” inspirowane czekanem zapewniaj? wydajne zdolno?ci prowadzenia i skr?cania zarówno na lodzie, jak i ?niegu. Oznaczenia barku w kszta?cie p?atków ?niegu wskazuj? umiejscowienie wska?ników zu?ycia bie?nika (TWI). Zapewniaj? wi?ksze bezpiecze?stwo i lepsze osi?gi, gdy? pozwalaj? na sprawdzenie, kiedy g??boko?? bie?nika nie jest ju? wystarczaj?ca, by zapewnia? odpowiednie osi?gi na ?niegu.

Hankook: Opony ca?oroczne

volvo 2020, system bezkluczykowy, rs7, ото мото

yyyyy