Nokian Tyres cLine Cargo 215/75R16 116/114S

515,38

Opis

Nokian Tyres cLine Cargo 215/75R16 116/114S

Opony letnie Nokian cLine Cargo w rozmiarze 215/75 R16 116/114S C

Opony letnie Nokian cLine Cargo w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 215/75 R16. Ich indeks pr?dko?ci wynosi S – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 180 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Nokian cLine Cargo 215/75 R16 ma warto?? 116/114. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 116/114 przek?ada si? na 1250/1180 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 215/75 R16 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 215 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 161,25), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 16 cali). W przypadku rozmiaru 215/75 R16 omawianego modelu etykieta prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 70 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Nokian cLine Cargo 215/75 R16 montowane s? w samochodach typu Ford Galaxy, Mercedes Klasa C, Mercedes CLA, Jeep Renegade, Audi A4 itd.

Opona do aut dostawczych

Opony dostawcze s? projektowane z my?l? o samochodach typu van czy pó?ci??arówkach (o DMC nieprzekraczaj?cej 3,5 tony). Takie pojazdy, z racji swoich zada?, poruszaj? si? z du?ym obci??eniem, dlatego musz? by? odporne na zu?ycie i mie? wzmocnion? konstrukcj?. W przypadku opon dostawczych spotyka si? dwa indeksy no?no?ci (np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze). Opony dostawcze cz?sto s? oznaczane za pomoc? litery „C” (ang. cargo) umieszczonej w ich rozmiarze.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium okre?lane s? mianem najbardziej zaawansowanych technologicznie na rynku. Ka?dy producent posiadaj?cy w swoim portfolio mark? premium, nowe rozwi?zania wprowadza w?a?nie do niej. W efekcie opony kasy premium oferuj? doskona?? przyczepno?? w zmiennych warunkach drogowych, maj? ma?e opory toczenia oraz s? ciche i odporne na zu?ycie. W efekcie mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach, co z kolei przyci?ga zainteresowanie kierowców. Najwa?niejsze marki to: Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop.

Etykieta unijna opon cLine Cargo 215/75 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Nokian (producent), letnie (sezon) oraz 215/75 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony cLine Cargo (model) oraz 16 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 92 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony letnie (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Nokian

Nokian to marka opon premium, która produkowana jest w mro?nej Finlandii przez firm? o tej samej nazwie. Oferowane przez ni? produkty przystosowane s? do zmiennych i trudnych warunków panuj?cych na drogach Europy ?rodkowej. Zarówno letnie, jak i zimowe opony Nokian oferuj? znakomite prowadzenie, umo?liwiaj? obni?enie zu?ycia paliwa przez samochód oraz komfort podró?owania. Wysokie osi?gi i niezawodno?? przez ca?y okres eksploatacji to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych metod produkcji. Opony Nokian maj? bardzo dobre opinie kierowców i doskona?e wyniki w testach.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik symetryczny jest obecnie spotykany w oponach dostawczych i ci??arowych. W modelach przeznaczonych do samochodów osobowych ust?pi? miejsca rze?bom kierunkowym i asymetrycznym, które oferuj? znacznie wy?szy poziom bezpiecze?stwa przy wy?szych pr?dko?ciach i w trudnych warunkach drogowych (deszcz, ?nieg, b?oto po?niegowe). Jak rozpozna? opony symetryczne? Dwie po?owy bie?nika stanowi? swoje lustrzane odbicie, dlatego opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy.

Oznaczenia 116/114S oraz C

Napisy „116/114” oraz „S” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1250/1180 kg) oraz pr?dko?ci (do 180 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opony letnie

Opony letnie dost?pne s? w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze), ?redniej (dobry stosunek cena/jako??) i wy?szej (najwy?szy poziom osi?gów). Monta? opon letnich jest zalecany, gdy ?rednie dobowe temperatury zaczynaj? regularnie przekracza? 7 st. C. W takich warunkach mieszanka gumowa opon letnich zaczyna zapewnia? optymaln? przyczepno?? na suchej i mokrej nawierzchni. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy (najlepszy na wod?) lub asymetryczny (przystosowany do bardziej dynamicznej jazdy).

Gwarancja na opony cLine Cargo

Opony Nokian obj?te s? 5-letni? gwarancj?, której bieg liczony jest od ich daty zakupu. Reklamacj? nale?y zg?osi? u autoryzowanego dilera marki w ci?gu dwóch miesi?cy od wykrycia wady. Je?li zostanie ona uznana, to w?a?ciciel opon otrzymuje rekompensat? finansow? uzale?nion? od stopnia zu?ycia opony. Reklamacji podlegaj? tak?e egzemplarze po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. W przypadku wad widocznych po tylko po napompowaniu, do reklamacji nale?y odda? ca?e ko?o (opon? z felg?).

Opinie kierowców rozmiaru 215/75 R16 o oponach Nokian cLine Cargo

Opinie o oponach letnich Nokian s? publikowane przez kierowców na ró?nego rodzaju forach dyskusyjnych, porównywarkach cenowych czy portalach spo?eczno?ciowych. Uzupe?niaj? one informacje na temat osi?gów poszczególnych modeli umieszczone na etykietach, opisane w testach czy materia?ach producenta. Przyk?adowe opinie o letnich Nokianach brzmi? nast?puj?co: „doskona?a jako?? w dobrej cenie”; „?wietne na mokrej nawierzchni, na suchej te? trzymaj? poziom”; „bardzo komfortowe, nie wibruj?, nie ha?asuj?”.

Nokian Tyres: Opony dostawcze letnie

hyundai santa fe 2004, bmw m8 manhart cena, jak ustawić transmiter, infiniti ex37, dodge challenger demon cena, ciśnieniomierz do opon samochodowych, honda odysey, opel astra h opc opinie, kupie samochód osobowy

yyyyy