Nokian Tyres Wr D4 205/55R16 91H

362,84

Opis

Nokian Tyres Wr D4 205/55R16 91H

Najnowszy produkt pioniera w zakresie technologii opon zimowych, Nokian WR D4, to prawdziwy kameleon na zimowe drogi. Doskona?a przyczepno?? i wyj?tkowe innowacje umo?liwiaj? bezpieczne i zrównowa?one prowadzenie zarówno na mokrych, jak i o?nie?onych nawierzchniach. Ten mistrz zimowych warunków to pierwsza na ?wiecie opona zimowa klasy premium, która oferuje przyczepno?? na mokrej nawierzchni w najlepszej klasie osi?gaj?c ocen? A na etykiecie UE. Ukierunkowane innowacje od projektanta opony zimowej: rozwi?zania Nokian Block Optimized Siping (zoptymalizowane lamele bloku Nokian) i Nokian Twin Trac Silica oferuj? kontrolowane prowadzenie i mocn? przyczepno?? w ekstremalnych warunkach.

G?ówne innowacje:

Nokian Block Optimized Siping (zoptymalizowane lamele bloku Nokian). Wi?ksza przyczepno?? zim?, lepsze wyczucie prowadzenia. Ka?dy blok i lamela w stylowym wzorze bie?nika ma precyzyjny kszta?t i dok?adnie zdefiniowan? rol?, co przek?ada si? na doskona?? przyczepno?? i prowadzenie.Steering Precision Rib (?ebro umo?liwiaj?ce precyzyjne prowadzenie). Kontrolowane prowadzenie. Obszar centralny jest zdominowany przez mocne i masywne ?ebro centralne. Lamele mocnego ?ebra centralnego nie biegn? przez ca?? jego szeroko??, co zwi?ksza precyzj? i kontrol? prowadzenia.Snow Performance Blocks (bloki zapewniaj?ce wydajno?? na ?niegu). Maksymalna przyczepno?? na ?niegu. Ma?e bloki bie?nika po obu stronach centralnego ?ebra s? g?sto poprzecinane lamelami tak, ?e s? one poprzyczepiane naprzemiennie do lewej i do prawej strony. Bloki bie?nika s? podzielone na trzyelementowe grupy i posiadaj? na spodzie rowków komponenty wspomagaj?ce prowadzenie.Stiff Handling Blocks (sztywne bloki u?atwiaj?ce prowadzenie). Wi?ksza przyczepno?? i lepsze wyczucie jazdy. Stiff Handling Blocks (sztywne bloki u?atwiaj?ce prowadzenie) wyposa?ono w ci??kie lamele w celu poprawy trakcji; biegn?c od ?rodka w stron? barku, staj? si? p?ytsze. To rozwi?zanie zwi?ksza przyczepno?? na ?niegu oraz poprawia wyczucie jazdy. Agresywna lamela aktywacyjna u?ywana do zwi?kszenia dzia?ania bloku barku podczas przyspieszania i hamowania, czyli wtedy, gdy przyczepno?? jest najbardziej potrzebna, znajduje si? na ?rodku bloków barku.Mieszanka kauczukowa Nokian Twin Trac Silica. Precyzyjna przyczepno??, doskona?a odporno?? na ?cieranie, niskie zu?ycie paliwa. Wyj?tkowe roz?o?enie cz?steczek mieszanki kauczukowej Nokian Twin Trac Silica, zawieraj?cej naturalny kauczuk, krzemionk? i olej rzepakowy, zapewnia doskona?e wyniki na ?niegu i mokrej nawierzchni. Zaawansowana i innowacyjna mieszanka zwi?ksza stabilno?? jazdy i odporno?? na ?cieranie. Dzi?ki du?ym ilo?ciom kauczuku naturalnego i oleju rzepakowego doskona?a przyczepno?? zim? pozostaje taka sama niezale?nie od zmian temperatury i rosn?cego przebiegu. Niezwykle niski opór toczenia przyczynia si? do ni?szego zu?ycia paliwa.Elementy wspomagaj?ce prowadzenie. Zrównowa?one prowadzenie. Ma?e przej?ciowe bloki bie?nika zwi?kszaj?ce przyczepno?? na ?niegu s? wspomagane poprzez podniesienie spodów rowków.Deep Snow Booster. Przyczepno?? w ekstremalnych warunkach. Ostre skosy na bokach bloków barku przylegaj? do nawierzchni w kontrolowany sposób, zapewniaj?c dodatkow? przyczepno?? przy wchodzeniu w zakr?ty i je?dzie w g??bokim ?niegu.Slush Blower. Skutecznie zapobiega aqua- i slushplaningowi. Skos na tylnej kraw?dzi bloku bie?nika wyrzuca wod? i b?oto po?niegowe z rowków.Silent Sidewall Design (cichy design ?ciany bocznej). Wi?kszy komfort jazdy. Specjalnie dostosowana mieszanka kauczukowa mi?dzy ?cian? boczn? a bie?nikiem filtruje aktywnie d?wi?ki i wibracje spowodowane kontaktem z nawierzchni? i zapobiega przedostawaniu si? szkodliwych fal d?wi?kowych przez ?cian? boczn? do kabiny samochodu.Polerowane rowki. Bezpiecze?stwo na mokrych drogach. Polerowane rowki u?atwiaj? usuwanie wody i b?ota po?niegowego.

Nokian Tyres: Opony zimowe

ile kosztuje motor, skrzynia m32 ile wytrzymuje, ottomto, auto komis kraków rybitwy, skoda pickup, ile punktów karnych za przekroczenie prędkości, falujące obroty na zimnym silniku, peugeot 207 1.6 hdi opinie, t-cross, otomoto słupsk

yyyyy