Olimp Gikoflav Forte 60 kap

15,48

Opis

Olimp Gikoflav Forte 60 kap

Opis produktuOLIMP GINKOFLAV FORTE to suplement diety, który zawiera ekstrakt mi?orz?bu japo?skiego (Ginko biloba) w wysoce skoncentrowanej dawce. S? to ?atwe do po?kni?cia kapsu?ki, które dzi?ki substancjom aktywnym biologicznie – ginkoflawonoglikozydów oraz laktonów terpenowych, pozytywnie wp?ywaj? na prac? uk?adu nerwowego i uk?adu kr??enia, ograniczaj? ilo?? wolnych rodników. Dodatkowo zawiera spor? dawk? przeciwutleniaczy, chroni?cych przed nowotworami i opó?niaj?cych procesy starzenia si? organizmu.Dla kogo przeznaczony jest produkt ?Produkt przeznaczony jest mi?dzy innymi dla osób w wieku podesz?ym, maj?cych problemy z pami?ci? i koncentracj? lub tych, którzy chc? profilaktycznie zadba? o funkcje uk?adu nerwowego i kr??enia. Kapsu?ki mog? tak?e za?ywa? osoby doros?e, które s? obci??one du?ym wysi?kiem intelektualnym b?d? chc?ce wzmocni? swój organizm i poprawi? jego wydajno?? przy du?ych obci??eniach fizycznych.Wyci?g z Ginko biloba jest wskazany dla maj?cych problemy ze s?uchem, szumami usznymi, zawrotami g?owy oraz ogóln? oci??a?o?ci? umys?ow?. Nie nale?y go podawa? nieletnim, których funkcje mózgowe s? w fazie rozwoju i dojrzewania.Korzy?ci suplementacjiGinko biloba ma pozytywny, wszechstronny wp?yw na organizm ludzki. Poprawia sprawno?? umys?ow?, pami??, koncentracj?, zmniejsza zawroty g?owy dzi?ki temu, ?e reguluje przep?yw krwi do mózgu. Usprawnia metabolizm mózgu, a co za tym idzie usprawnia dop?yw glukozy i tlenu do jego komórek. Korzystnie wp?ywa na uk?ad krwiono?ny: rozszerza naczynia krwiono?ne i poprawia kr??enie, tak?e obwodowe, dzi?ki temu mniej dr?twiej? ko?czyny, znika odczucie zimna w d?oniach i stopach, a tak?e znika bolesno?? podczas chodzenia. Preparat wspomo?e osoby z cera naczynkow?, gdy? uszczelnia naczynia krwiono?ne i tym samym przeciwdzia?a p?kaj?cym naczynkom. Mi?orz?b japo?ski wspomaga utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej, poprawia zdolno?? skupienia, polepsza znacznie funkcje poznawcze, które wraz z wiekiem lub przeci??eniem psychicznym lub fizycznym ludzkiego organizmu ulegaj? os?abieniu. Mi?orz?b japo?ski wykazuje pozytywny wp?yw na uk?ad nerwowy, opó?niaj?c starzenie si? tkanki nerwowej.UwagiNale?y pami?ta?, ?e wraz ze stosowaniem suplementu diety OLIMP GINKOFLAV FORTE nale?y stosowa? si? do zasad zdrowego trybu ?ycia. Kapsu?ki, powinno si? trzyma? poza zasi?giem dzieci, w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, w szczelnie zamkni?tym opakowaniu. Nie powinny go stosowa? dzieci oraz kobiety w ci??y i karmi?ce piersi?. Przed za?yciem zawsze nale?y zapozna? si? z ulotk?.UWAGA – kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów produktów zamieszczonych w sklepie centrumodzywek.net jest zabronione! Zgodnie z Ustaw? z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pó?n. zm.) Cena za jeden opis naszego autorstwa wynosi 10 000 z? netto.

Olimp: Uk?ad nerwowy i pami??

komis samochodowy osielsko, fsc żuk, mercedes glc 200 coupe, stacje statoil poznań, mitsubishi outlander 2 opinie, thesis lancia, mazda 323 otomoto, skoda kombi 2017, stels, cło na samochody z usa, octavia rs opinie, silnik 2.0tfsi, renault kadjar wnętrze, ranking samochodów elektrycznych, saab 90

yyyyy